Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Een systemische blik op de Gezonde Motorische Ontwikkeling van kinderen in Amsterdam

Project

Kinderen die het plezier van bewegen ervaren, bewegen vaker. Een gezonde motorische ontwikkeling draagt hieraan bij. Persoonlijke- en omgevingsfactoren bevorderen of belemmeren de motorische ontwikkeling van kinderen. In de Amsterdamse wijk Slotervaart-Zuid brengen onderzoekers al deze factoren in kaart. Samen met partners in de wijk. De uitkomsten van dit onderzoek vormen de basis voor het stimuleren van een gezonde motorische ontwikkeling van kinderen in andere Amsterdamse wijken.

In de Amsterdamse wijk Slotervaart-Zuid wonen relatief veel kinderen met een motorische achterstand. In 2022 brachten onderzoekers de organisaties in kaart die (kunnen) bijdragen aan een gezonde motorische ontwikkeling van kinderen. Daarnaast interviewden ALO-studenten ouders over een aantal bepalende factoren in de motorische ontwikkeling van hun kinderen.

Tijdens dit project werken onderzoekers het inzicht in het systeem verder uit. De uitkomsten dienen als basis voor andere wijken in Amsterdam en voor het indienen van een subsidieaanvraag. Het doel: het opzetten van een landelijk consortium en uitvoerig onderzoek naar het stimuleren van een gezonde motorische ontwikkeling van kinderen in Amsterdam.

Mirka Janssen, lector Bewegen In en Om school:

We streven ernaar om alle kinderen in Amsterdam plezier in bewegen te laten ervaren. We dragen daarmee bij aan eerlijke kansen om gezond op te groeien.

Doelen

 • Brede beschikbaarheid van kennis voor professionals over het thema Gezond Opgroeien (GO).
 • Stimuleren van interprofessionele samenwerking tussen professionals in het thema Gezond Opgroeien.
 • Stimuleren van samenwerking tussen verschillende beleidsdomeinen (bijvoorbeeld onderwijs, sport en bewegen, planologie, etc.).
 • Vergaren van meer inzicht in het systeem (samenhang beleid, interventies en resultaten) rondom gezonde motorische ontwikkeling in de Amsterdamse wijk Slotervaart-Zuid.
 • Vergaren van meer inzicht in het systeem van gezond opgroeien voor kinderen in een kwetsbare situatie, zoals kinderen uit gezinnen met een lage sociaal-economische status of kinderen met een chronische aandoening.

Methoden

 • Het afnemen van extra interviews bij ouders.
 • Analyseren van verschillen tussen gezinnen.
 • Koppelen van resultaten van de interviews met de motorische vaardigheid van kinderen.
 • Uitzetten van een beweegvriendelijke omgevingsscan.
 • Inzicht in toegekende subsidies vanuit Sociale Basis door interviews met samenwerkingspartners en analyse beleidsdocumenten.
 • Analyseren relatie tussen bepalende factoren motorische ontwikkeling van kinderen en de in kaart gebrachte organisaties.

In een aantal expertsessies werken lectoren de subsidieaanvraag verder uit.

Inhoud sessies:

 • Verdere verkenning van onderbelichte mechanismen, bepalende factoren en/of actoren van de huidige Causal Loop Diagram (overzicht van alle verbindingen tussen de factoren in het systeem waarin een kind opgroeit).
 • Versterken vraagarticulatie.
 • Opbouw consortium.

Verwachte resultaten/producten

 • Een rapportage, infographic of factsheet waarmee onderzoekers het systeem van de Amsterdamse wijk Slotervaart-Zuid inzichtelijk maken.
 • Onderzoekers hebben de relaties tussen beleid, interventies, persoonlijke en omgevingsfactoren in kaart gebracht op het gebied van de motorische ontwikkeling bij kinderen.
 • Onderzoekers weten op welke domeinen veel aandacht is voor een gezonde motoriek, waar dit nog ontbreekt en waar de hiaten zitten.
 • Onderzoekers kunnen de focus en kansen voor toekomstig beleid bepalen en de onderzoeksvragen formuleren voor een subsidieaanvraag.

Verwachte maatschappelijke impact

Achter beweegarmoede of een ongezonde motorische ontwikkeling gaan vaak problemen schuil die verder gaan dan het gezondheidsdomein. Factoren zoals armoede, schulden, werkloosheid, lage gezondheidsvaardigheden of de kwaliteit en de inrichting van de leefomgeving hebben invloed op de kansen op een goede gezondheid. Al deze factoren vormen samen het systeem waarin iemand leeft. Meer inzicht in dit systeem betekent dat we beter weten aan welke knoppen we moeten draaien om ieder kind een eerlijke kans te geven op gezond opgroeien.

Bijdrage project aan onderwijs en onderzoek

 • Dit project is ingebed in het lectoraat Bewegen In en Om School, onder het thema Gezond Opgroeien van het Centre of Expertise Urban Vitality.
 • Dit project biedt informatie over de relatie tussen een gezonde motorische ontwikkeling van kinderen en persoonlijke en omgevingsfactoren. Dit geeft richting aan vervolgprojecten gefocust op praktijkgericht systeemonderzoek.
 • Dit project biedt studenten van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO), de opleiding Voeding en Diëtetiek en de HvA-minor Global Health de mogelijkheid om praktische onderzoeksopdrachten uit te voeren in het toekomstige werkveld.

Externe partners

 • GGD Amsterdam, gemeente Amsterdam
 • Sarphati, gemeente Amsterdam
 • Sport & Bos, gemeente Amsterdam
 • Amsterdam UMC-VUmc
Gepubliceerd door  Urban Vitality 12 juni 2023

Project Info

Startdatum 01 jan 2023
Einddatum 31 dec 2023