Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Monitoring, evaluatie en professionalisering: project CIRCOLLAB

Samen naar een circulaire economie

Project

Nederland wil in 2050 circulair zijn. Dat vraagt om een ongekende transitie in de wijze waarop we ondernemen, samenwerken, denken en doen. In CIRCOLLAB identificeren 35 partners welke technologische, sociale en economische innovaties er in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) nodig zijn om de circulaire transitie in een stroomversnelling te brengen. En ze kijken hoe deze met interdisciplinair praktijkgericht onderzoek te realiseren zijn. Lector Harry van Vliet en onderzoeker Pim Klaver maken deel uit van de WEP-werkgroep op het gebied van reflectieve monitoring, evaluatie van effecten, de impact van onderzoek en professionalisering van interdisciplinair praktijkgericht onderzoek.

CIRCOLLAB

Het lectoraat Doorwerking Praktijkgericht Onderzoek ondersteunt de projectgroep CIRCOLLAB door zich expliciet te richten op verbinding tussen praktijkgericht onderzoek met onderwijs, beroepenveld, wetenschap en samenleving. Deze rol vervullen zij door deel uit te maken van de aangestelde werkgroep MEP (monitoring, evaluatie en professionalisering). In samenwerking met de andere leden van de werkgroep stellen zij jaarlijks een rapportage op en voeren na drie en een half jaar een uitgebreidere evaluatie uit.

Wat is CIRCOLLAB?

CIRCOLLAB richt zich op het versterken van interdisciplinair praktijkgericht onderzoek voor de circulaire transitie in de metropoolregio Amsterdam (MRA). De SPRONG-groep bestaat uit lectoraten van de Centres of Expertise Urban Technology en Urban Governance & Social Innovation en de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie van de Hogeschool van Amsterdam, Kenniscentrum Maatschappelijke Innovatie Flevoland van Hogeschool Windesheim en de Academie van Bouwkunst van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Van methoden om gebouwen circulair te maken tot systemen voor de herbestemming of verwerking van meubels en textiel: aan slimme technologie om te verduurzamen geen gebrek. Maar veel circulaire oplossingen blijven tot nu toe beperkt tot toepassingen op lab- en pilot-schaal. Dit terwijl Nederland grote stappen wil zetten naar een circulaire economie; doel is om in 2050 circulair te zijn. Daarom is het zaak dat we met zijn allen nu al anders gaan denken en doen - van de fabrikant die grondstoffen inkoopt tot de consument die nadenkt over de aanschaf van een meubelstuk, en de overheid die de toepassing van een technologie toestaat.

Technologisch, economisch en sociaal

‘Het moet op alle fronten kloppen, technologisch, economisch en sociaal,’ benadrukt Inge Oskam, lector Circulair Ontwerpen & Ondernemen bij de HvA. ‘De circulaire transitie vraagt niet alleen om technologische innovaties, maar ook om nieuwe businessmodellen, andere vormen van samenwerking, aangepaste regelgeving en gedragsverandering bij consumenten én professionals. Met het SPRONG-traject CIRCOLLAB ontwikkelen we de integrale kennis en inzichten die hiervoor nodig zijn, en geven we een impuls aan de vertaling naar daadwerkelijke toepassingen. De expertise die we opbouwen is ook toepasbaar in andere stedelijke regio’s.’

Kennisinfrastructuur opzetten

De drie hogescholen ontwikkelen in ‘Circular transition through collaboration in the metropolitan region Amsterdam’ (CIRCOLLAB) samen met kennis- en praktijkpartners een regionale infrastructuur voor het programmeren en uitvoeren van interdisciplinair onderzoek. Ze zetten hierbij dynamische leernetwerken op waarin partners onderling kennis en inzichten uitwisselen over de uitkomsten van experimenten in de regio. Hierbij leggen ze een structurele verbinding met onderwijs.

Leernetwerken rond vier thema’s

 1. Circulair denken en doen
  Circulair denken en doen: Aanpassing van waarden en gedrag zijn nodig zijn om technische en sociale innovaties op systeemniveau (andere werkwijzen, organisatie en samenwerkingsvormen) te realiseren. Hoe kunnen circulaire waarden en gedrag bij burgers, bedrijven, organisaties en overheden gestimuleerd worden? Hoe betrek je de eindgebruiker actief in de transitie?
 2. Circulair ondernemen
  Circulair ondernemen: Welke innovaties in bedrijfsvoering en organisatiemodellen zijn nodig? Hoe kunnen commerciële en maatschappelijke doelen gecombineerd worden? Hoe kan ketensamenwerking vorm krijgen, zodat deze bijdraagt aan meer collaboratieve en circulaire businessmodellen?
 3. Circulair menselijk kapitaal
  Circulair menselijk kapitaal: Welke innovaties en aanpassingen zijn nodig op de arbeidsmarkt om de circulaire transitie mogelijk te maken? Welk aanbod in opleidingen, omscholing en coaching is nodig om menselijk kapitaal te ontwikkelen met de juiste kennis en vaardigheden en rekening houdend met inclusiviteit?
 4. Circulair samenwerken
  Circulair samenwerken: Hoe organiseer je samenwerking waarmee opschaling en systeemveranderingen mogelijk worden? Welke veranderingen in governance structuren, economische-/financieringsstructuren en wet- en regelgeving zijn hiervoor nodig?

De thema’s worden gekoppeld aan twee waardeketens: de gebouwde omgeving en consumptiegoederen. Het project sluit hiermee aan bij de onderwerpen op de Kennis- en Innovatie Agenda’s Circulaire Economie en Maatschappelijk Verdienvermogen van de Nederlandse overheid.

35 partners

CIRCOLLAB telt 35 partners, waaronder diverse regionale overheden, bedrijven en brancheverenigingen, kennisinstellingen en maatschappelijke- en netwerkorganisaties. Initiatiefnemers zijn de HvA (penvoerder), Hogeschool Windesheim en Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Bij het onderzoek van CIRCOLLAB zijn acht lectoraten van de HvA betrokken, 2 lectoraten van Hogeschool Windesheim en 1 lectoraat van Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Consortiumpartners SPRONG CIRCOLLAB

Figuur: Consortiumpartners SPRONG CIRCOLLAB

Gepubliceerd door  Kenniscentrum FDMCI 1 maart 2024

Project Info

CIRCOLLAB
Startdatum 01 jan 2022
Einddatum 31 dec 2025

Contact

Pim Klamer