Het creëren van synergie tussen onderwijs en onderzoek in Nederlandse hogescholen

Project

Samen met de Hogeschool Rotterdam onderzoekt de Hogeschool van Amsterdam welke organisatiestructuur en -cultuur bevorderend of beperkend werken voor de verbinding tussen onderzoek en onderwijs in hogescholen.

In de huidige tijd zijn professionals nodig die kunnen omgaan met up-to-date kennis en hun beroep kunnen innoveren. De overheid heeft de Nederlandse hogescholen de opdracht gegeven om deze professionals op te leiden. Het is echter niet voldoende om onderzoek en onderwijs naast elkaar te laten bestaan in de hogescholen. Om de professionals die de overheid bedoelt op te leiden is een werkelijke verbinding nodig tussen onderwijs en onderzoek in de hogescholen.

Het is een ingewikkeld proces om een hybride organisatie te worden waarin onderwijs en onderzoek stevig met elkaar verbonden zijn. Het vraagt een duidelijke visie op deze verbinding, een organisatiestructuur die in lijn daarmee is ingericht en medewerkers die deze verbinding actief nastreven.

De centrale vraag in deze studie is:

Hoe draagt de interactie tussen organisatiearchitectuur en handelingscultuur in de hogescholen bij aan de synergie tussen onderwijs en onderzoek?

De deelvragen in dit onderzoek zijn:

  1. Wat is de beoogde synergie tussen onderwijs en onderzoek in de hogescholen en in welke mate is deze gerealiseerd?
  2. Hoe draagt de organisatiearchitectuur bij aan de beoogde synergie tussen onderwijs en onderzoek in de hogescholen?
  3. Hoe draagt de handelingscultuur bij aan de synergie tussen onderwijs en onderzoek in de hogescholen?

Onderzoeksmethoden betreffen een analyse van het formeel vastgestelde beleid binnen de hogescholen, interviews met medewerkers, focusgroepen met studenten en een vragenlijst met medewerkers en studenten. Het project beslaat een tijdsperiode van ongeveer drie jaar, waarbij verschillende Nederlandse hogescholen verbonden zijn. Hogescholen die wensen deel te nemen kunnen contact opnemen.

Gepubliceerd door  Higher Education, Research and Innovation 16 oktober 2023

Project Info

Startdatum 01 dec 2018

Contact

Indira Day