Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Business Models Creatieve Industrie (BMCI)

Project

Doel van dit project is om voor de creatieve industrie bestaande tools voor business model innovatie in kaart te brengen en te classificeren. Met het resultaat van deze inventarisatie kunnen ondernemers een beter inzicht krijgen in en optimaler gebruik maken van de reeds aanwezige tools.

De laatste jaren is er een aantal wetenschappelijk onderbouwde modellen verschenen om business models te conceptualiseren, naast het bekende Business Canvas is er ook het STOF-model en recent de Business Model Navigator. Er zijn drie observaties te maken over deze modellen (Van Vliet, 2014): 

  1. Ze vertegenwoordigen vooral een ‘analytisch’ perspectief, dwz. ze poneren componenten van business models en hun onderlinge samenhang en zijn minder gericht op observatie/classificatie en interventie.
  2. Ze zijn ‘leeg’ in de zin van dat de diverse componenten niet verder worden ingevuld behalve op casus niveau.
  3. Ze worden veelal niet in een context geplaatst van organisatiestrategie en van het ontwerpproces, ondanks de onderkenning van het belang daarvan.

Dit project wil in de context van bedrijvigheid in de creatieve industrie het volgende aanvullende onderzoek doen:

  • Observeren van daadwerkelijke business models in de creatieve industrie en komen tot gerichte indeling en classificatie.
  • ‘Invullen’ van diverse componenten in het business model door het inventariseren en beschrijven van bv.waardemodellen, verdienmodellen, distributiemodellen, samenwerkingsmodellen, en segmentatiemodellen. (zogenaamde ‘discrete business modelling’) Download hier: Factsheets Business Models Creatieve Industrie (BMCI)
  • Het business model plaatsen in de context van een ontwerpproces en een organisatiestrategie, specifiek voor de creatieve industrie. Hiertoe is reeds een begin gemaakt in het project The Future Now.
  • Overzicht bieden en toegang geven tot reeds bestaande en modellen die worden ingezet bij het vormgeven van Business Model Innovatie. 
  • Onderzoeken of en hoe ‘Pop- up’ teams een effectieve interventie kunnen zijn, gebruik makend van de eerste vier inzichten. In dit initiatief worden DMCI studententeams van 2 a 3 personen ingezet om MKB ondernemers c.q. non-profitorganisaties in Amsterdam-Oost te helpen met bedrijfsvraagstukken rond innovatie en/of herinrichting van hun diensten en activiteiten portfolio. Voor de matching  met de concrete  behoefte aan interventies bij het MKB wordt samengewerkt met het platform ‘MetMik’ (www.metmik.nl).

 

Samenwerkingspartners 

Innovalor - Timber Haaker 

Immovator

Bedrijven langs de Knowledge Mile 

MikinOost 

Het project Business Models Creatieve Industrie wordt  uitgevoerd binnen het Creative Industries Lab  van het Amsterdam Creative Industries Network.  

Financiëring   

Dit project is mede gefinancierd vanuit  Amsterdam Creative Industries Network. Partners dragen ‘in kind’ bij en het lectoraat Crossmedia brengt onderzoekstijd en -middelen in.