Centre for Economic Transformation | CET

Amsterdam volgens de student; capturing the City

Project

Dit promotieonderzoek aan de Hogeschool van Amsterdam, kenniscentrum FBE, is na goedkeuring van de Raad van lectoren officieel gestart in maart 2010, met als titel Amsterdam volgens de student. Een tribal marketing benadering.

Amsterdam en de onderwijsinstellingen in Amsterdam zeggen baat te hebben bij het aangaan van lange termijnbindingen met een diverse populatie van hoger opgeleiden. Toch is er formeel heel weinig bekend over hoe studenten hun verbintenissen met Amsterdam zien, zowel op korte als op lange termijn. De onderzoeksvragen van dit promotie onderzoek zijn gericht om grip te krijgen op de manier waarop studenten de stad zien en gebruiken en hoe ze een eventuele toekomst in de stad voor ogen zien. Het doel van dit onderzoek is tevens een methodologie door te ontwikkelen die de diversiteit in perceptie en het gebruik van de hedendaagse stad beter in kaart kan brengen. Met deze methodologie hopen we een bijdrage te leveren aan een wat betere bottom up verkenning van de stad.

Kernwoorden die hieraan ten grondslag liggen zijn: tribal marketing; societing, vertelling (story telling), imagology; plaats, identiteit en reputatie; hedendaagse stad; studenten; studentenstad; verzuiling en vermenging. Gedurende het traject zijn er momenten voorzien voor samenwerking met o.a. onderwijs en onderzoekinstellingen in Parijs, Barcelona, Toronto en Los Angeles.

Promotor: Joep Leerssen (Universiteit van Amsterdam)

Gepubliceerd door  CAREM 5 februari 2016

Project Info

Startdatum 01 mrt 2010

Contact

Co-promotor: Hans de Wit