Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Het Amsterdamse Experiment met de Bijstand

Onder welke voorwaarden participeren Amsterdamse bijstandsgerechtigden?

Project

Amsterdam kent circa 40.000 bijstandsgerechtigden en een tot voor kort krappe arbeidsmarkt. Het aantal bijstandsgerechtigden neemt echter nauwelijks af en diverse kwetsbare groepen profiteren niet mee van een aantrekkende arbeidsmarkt. Hoe kan dat?

Een groep afstudeerders bij het Amsterdamse Experiment met de Bijstand. Voor het tweede jaar hebben 21 studenten van de HvA, VU en UvA gekozen om hun afstudeeronderzoek binnen dit experiment uit te voeren.

De Participatiewet legt de verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk mensen aan een betaalde baan te helpen nadrukkelijk bij gemeenten. Ook op werkgevers wordt vanuit de gemeente een beroep gedaan. De huidige mismatch op de arbeidsmarkt roept vragen op over de effectiviteit van het huidige beleid en de impact van deze participatiewet.

Samen met een tiental andere gemeenten wil opdrachtgever van het project gemeente Amsterdam onderzoeken of het beleid met verplichtingen voor en controle van bijstandsgerechtigden de stap naar (deeltijd)werk bevordert.

Om dit te onderzoeken zijn verschillende onderzoekscondities voor deelnemers ingericht: een eerste groep bijstandsgerechtigden krijgt meer eigen regie en vertrouwen om zelf keuzes te maken rondom hun re-integratie, een tweede groep krijgt extra ondersteuning bij de zoektocht naar werk/participatie en voor een derde groep verandert er niets.

Doel

Onderzoeken wat de effecten zijn van de drie verschillende condities op het welzijn en de maatschappelijke/economische participatie van bijstandsgerechtigden in Amsterdam. Door het effect van verschillende condities te onderzoeken, kan de ondersteuning van de gemeente aan bijstandsgerechtigden bij het vinden van betaald en onbetaald werk worden verbeterd.

Methode

Gedurende 4 jaar worden 750 bijstandsgerechtigden jaarlijks geïnterviewd door HvA-studenten, externe interviewers en HvA-onderzoekers. Elk jaar wordt een gestructureerde vragenlijst afgenomen met vragen over gezondheid, financiële situatie en zoektocht naar werk. Deze 750 bijstandsgerechtigden (een selectie van de 4500 mensen die zich hebben aangemeld bij de gemeente) zijn random verdeeld over de 3 eerder genoemde groepen.

Naast dit kwantitatieve onderzoek worden kwalitatieve interviews afgenomen met een aantal bijstandsgerechtigden en klantmanagers. Zo ontstaat een rijke hoeveelheid data die over een periode van 4 jaar inzicht geeft in bepaalde ontwikkelingen en keuzes van zowel de bijstandsgerechtigden als de begeleidende klantmanagers.

Verbinding met onderwijs

Elk semester start een groep van rond de twintig studenten van de HvA-, UvA- en VU met een asftudeeronderzoek bij het project. Ze zijn afkomstig van verschillende opleidingen. Het experiment wordt op deze manier vanuit verschillende disciplines bekeken.

Resultaten/Research output

Beoogde resultaten:

- Workshops voor klantmanagers van de gemeente Amsterdam
- Tussen- en eindrapportages

Gerealiseerde resultaten:

- Amsterdams Experiment met de Bijstand: Factsheet Experiment Bijstand Nulmeting (2018-2019)
- Presenatie Nederlandse Arbeidsmarktdag 2019 , Utrecht.
- Breakoutsessie Meedoen in de bijstand - We Make The City Festival 2019

Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam/Europees Sociaal Fonds

Projectpartners

  • UvA – Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies, in de persoon van bijzonder hoogleraar Paul de Beer.
  • Gemeente Amsterdam, afdeling Werk Participatie Inkomen (WPI).
Gepubliceerd door  CAREM 22 juni 2020

Project Info

Startdatum 08 apr 2018
Einddatum 20 dec 2022