Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Energiegebruik bij lage inkomens Indische Buurt

Project

Om klimaatverandering zoveel mogelijk tegen te gaan zal Amsterdam op verschillende vlakken verduurzamen. Dit vraagt een bijdrage van iedere Amsterdammer. Hierbij is het van belang dat er geen oneerlijke verdeling ontstaat van de lasten en dat iedereen van dezelfde voordelen profiteert. In dit project is onderzocht hoe energiezuinig gedrag kan worden gefaciliteerd en gestimuleerd bij bewoners in de Indische Buurt die een laag inkomen hebben.

Het aantal Amsterdammers dat na het betalen van de kosten voor huisvesting en levensonderhoud onvoldoende geld overhoudt voor de energierekening neemt toe. Een fors deel (12,6%) van de bewoners in de Indische Buurt leeft in armoede en heeft (op termijn) te maken met energiearmoede. Armoedebestrijding en duurzaamheid zijn belangrijke thema's voor het bewonersinitiatief Samen Vooruit van de Indische Buurt. Zij willen de grootschalige ambities van een klimaatneutrale stad kleinschalig concretiseren op wijkniveau met als streven ook de bewoners met een kleine beurs onderdeel te laten zijn van de verduurzaming. Omdat het besparen van energie in huis de uitstoot van broeikasgassen en de energierekening verlaagt, zou een duurzame gedragsverandering bij bewoners met een laag inkomen een stap zijn in de richting van een inclusieve klimaatneutrale stad.

Het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad van de Hogeschool van Amsterdam is gevraagd om in samenwerking met gemeente Amsterdam en Samen Vooruit onderzoek te doen naar energie(zuinig) gedrag bij inwoners van de Indische Buurt met een laag inkomen. In dit onderzoek wordt de vraag beantwoord 'Hoe kan energiezuinig gedrag worden gefaciliteerd en gestimuleerd bij bewoners in de Indische Buurt met een laag inkomen?'

Hiervoor is gebruik gemaakt van wetenschappelijke literatuur over energiezuinig gedrag, van praktijkgerichte onderzoeksrapporten, (evaluaties van) bestaande projecten om duurzaam gedrag te bevorderen en zijn interviews in de wijk gehouden met sociaal werkers, experts en bewoners met een laag inkomen.

De bevindingen van dit onderzoek onderschrijven de complexiteit van de opgave om energiearmoede terug te dringen. In dit rapport vindt u geen simpele oplossing, maar een genuanceerde, realistische schets van enkele factoren die het extra uitdagend maken om een duurzame gedragsverandering te realiseren bij mensen met een laag inkomen. Dit rapport bevat 6 concrete aanbevelingen, verrijkt met aandachtspunten en voorbeelden.

Gepubliceerd door  AKMI 31 augustus 2021

Project Info

Startdatum 01 mrt 2020
Einddatum 31 dec 2020

Contact