Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Onderzoek Culturele interventies Krachtwijken

Project

Een belangrijke aanleiding voor het meerjarig onderzoek naar culturele interventies in Krachtwijken is de indruk dat fysieke, sociale en culturele interventies in stedelijke vernieuwingsprocessen elkaar wel raken, maar dat er in de uitvoering en effectmonitoring te weinig afstemming plaatsvindt.

Wij veronderstellen dat culturele interventies een zelfstandige en toegevoegde waarde hebben in de stedelijke vernieuwingspraktijk en dat deze praktijk aan kracht wint als de belanghebbenden van het begin goed op elkaar ingespeeld zijn in een multidisciplinair team.

De centrale doelstelling van het onderzoek is het geven van handvatten aan stedelijke vernieuwers (fysiek, sociaal, economisch en cultureel) om in het proces van stedelijke vernieuwing duurzame positieve effecten te realiseren ten aanzien van de Wijkaanpakdoelen; het verbeteren van de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie in de wijk. Wij kiezen voor 'thuis voelen' als kernbegrip, omdat een positieve identificatie met de leefomgeving voorafgaat aan leefbaarheid en sterk samenhangt met gevoelens van (on)veiligheid (Duyvendak & De Graaf 2009a en 2009b). In het onderzoek staan daarom de volgende vragen centraal:

1. Hoe kunnen we de relatie tussen sociale, culturele en fysieke stedelijke vernieuwing conceptualiseren, rekening houdend met het locatiespecifieke en multidimensionale karakter in tijd en disciplines dat de stedelijke vernieuwingspraktijk kenmerkt?

2. Op welke manier moeten multidisciplinaire teams de relatie tussen sociale, culturele en fysieke interventies vormgegeven om krachtwijken een duurzame, positieve impuls te geven?

3. Op welke wijze kunnen culturele interventies duurzaam ingebed worden in het proces van stedelijke vernieuwing?

4. Wat zijn de duurzame effecten van culturele interventies op het 'thuis voelen in de buurt' en het realiseren van de doelstellingen van de wijkaanpak, met name het verbeteren van de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie in de wijk.

Dit onderzoek startte in 2009 in Osdorp met de creatieve hotspot Garage Notweg. In het voorjaar 2010 zijn daar de interventies van kunstenaars collectief Cascoland in de Kolenkitbuurt bijgekomen en er loopt momenteel onderzoek naar de interventies van UCee Station in Nieuw West.

In juli 2011 wordt de eindrapportage opgeleverd.

Gepubliceerd door  AKMI 11 augustus 2014

Project Info

Startdatum 14 mrt 2011

Contact

Hanne Reus