Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Gewoon Geld Geven

Project

Het lectoraat Armoede Interventies en Kansfonds gaan in gemeente Zaanstad onderzoeken wat er gebeurt als je gewoon geld geeft aan gezinnen die in armoede leven, en zij zélf mogen bepalen hoe ze dat geld besteden.

Armoede heeft een enorme impact op iemands leven. Het veroorzaakt stress, schaamte, soms ook ziekte. En dat vaak een leven lang. Nog voor de coronacrisis leefde ongeveer een half miljoen Nederlandse huishoudens in armoede (Nibud/CBS, 2019). Met verschillende interventies wordt deze groep sociale steun geboden, maar het blijkt niet genoeg.

In dit voor Nederland unieke experiment krijgen gezinnen in armoede extra geld, zonder verplichtingen of tegenprestatie, zodat zij iets meer financiële armslag krijgen. Daardoor ontstaat er direct meer ruimte om het leven op de rit te krijgen en om eigen keuzes te maken. Verschillende internationale studies hebben laten zien dat het werkt: meer financiële armslag heeft een direct positief effect op álle levensterreinen. In dit project wordt dit principe in de Nederlandse situatie onderzocht.

De aanpak

De voorbeelden van interventies uit eerder onderzoek in het buitenland worden passend gemaakt voor de Nederlandse context. Tegelijkertijd starten we met een pilot op kleine schaal waarmee we mogelijke hindernissen kunnen tackelen. Hoe kunnen we bijvoorbeeld mensen geld geven, zonder dat zij hun recht op toeslagen verliezen – waardoor ze juist slechter af zijn?

Met de leerpunten uit de pilot schalen we op naar een voor Nederland uniek experiment. In het onderzoek worden 400 gezinnen in gemeente Zaanstad die in de doelgroep vallen benaderd voor deelname. Door middel van loting worden zij ingedeeld in de controle- of interventiegroep. De interventiegroep ontvangt twee jaar lang een toelage van €150 per maand zonder tegenprestatie of verplichtingen. Beide groepen worden gedurende deze periode bevraagd naar aspecten als het mentale en fysieke welzijn van zowel ouders als kinderen, de financiële situatie en bijvoorbeeld het vertrouwen in de eigen vaardigheden.

Songül Mutluer, Oud-wethouder gemeente Zaanstad :

Met de resultaten uit dit onderzoek willen we kwetsbare gezinnen met kinderen nog beter ondersteunen. Precies deze doelgroep verdient extra aandacht, dat bleek ook uit onze recente Minima-effectrapportage door het Nibud. Samen kunnen we de vicieuze cirkel van armoede in gezinnen doorbreken en kinderen een betere toekomst bieden.

Waar werken we naartoe

Met het onderzoek krijgen we inzicht in:

  • Effecten op het gezin
  • Succes- en faalfactoren
  • De kosten en opbrengsten
  • Noodzakelijke systeemaanpassingen.

En daarmee willen we bijdragen aan:

  • Een onderbouwd inzicht in de effectiviteit van onvoorwaardelijk extra geld geven.
  • Concrete handvatten voor opschaling van de interventie.
  • Maatschappelijke agendering van armoedebestrijding.

Samenwerkingspartners

Het lectoraat werkt in dit project samen met Kansfonds en gemeente Zaanstad. De giften worden betaald door Kansfonds. Kansfonds is een non-profit organisatie gericht op de meest kwetsbare mensen in Nederlands, zoals dak- en thuislozen, ongedocumenteerden en mensen in armoede. Voor de uitvoering van het project wordt samengewerkt met de gemeente Zaanstad.

Vragen over het project?

2 juni 2022

Project Info

Startdatum 01 jan 2021
Einddatum 31 dec 2024