Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

In deze driejarige deeltijdvariant (met een voltijdse studiebelasting) lever je zelf een grote bijdrage aan de ontwikkeling van je pedagogische en didactische vaardigheden. De opleiding is zowel kennis- als praktijkgericht. Eén dag per week is gereserveerd voor de stage op een basisschool in Amsterdam of omstreken. Eén dag per week krijg je colleges aangeboden over de ontwikkeling van kinderen en vakdidactiek.

Urban Education 

Amsterdam heeft een kleurrijke samenleving door culturele en sociale verschillen. De stad heeft een rijk palet aan basisscholen: van openbaar tot bijzonder onderwijs, en van montessorionderwijs tot integraal kindcentrum. Op de Pabo HvA word je in deze omgeving opgeleid. Je leert het vak in de praktijk door stage te lopen op een school waar je intensief wordt begeleid. Je leert denken in oplossingen en gebruik te maken van Amsterdam als leeromgeving.

Inrichting van het onderwijs

Elk jaar bestaat uit vier blokken van 10 weken. De lessen van het eerste studiejaar worden geroosterd op woensdagen tussen 8.30 en 22.00 uur. De lessen van het tweede studiejaar worden geroosterd op donderdagen tussen 8.30 en 22.00 uur. De lessen van het derde studiejaar worden geroosterd op woensdagen tussen 14.30 en 22.00 uur. Houd er rekening mee dat in toetsweken er ook toetsen worden geroosterd buiten de standaard lestijden en dus op andere werkdagen. Daarnaast loopt je één dag in de week stage op een opleidingsschool, dit is standaard de dinsdag. Je start meteen bij het begin van de opleiding met je stage. In het eerste semester in jaar 1 is dat in groep 3 en/of 4.

Jaar 1

In jaar 1 maak je kennis met het Amsterdamse basisonderwijs en lesgeven in de grote stad. In vak- en werkcolleges krijg je pedagogiek, ontwikkelingspsychologie en onderwijskunde aangeboden. Je loopt stage in twee verschillende groepen: in semester 1 in een groep 3 en/of 4 en in semester 2 in de bovenbouw. Je loopt stage op een van onze opleidingsscholen, die verspreid zijn over heel Amsterdam en omstreken en waar verschillende onderwijsconcepten worden aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan scholen voor montessori-, dalton- of ontwikkelingsgericht onderwijs. Om een verbinding te maken tussen theorie en praktijk doe je elk semester een (praktijk)onderzoek. Dit studieonderdeel heet de beroepsopdracht. Je onderzoekt bijvoorbeeld je eigen rol als leerkracht of de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs.  

Daarnaast wordt er vakdidactiek onderwezen, in de vorm van verschillende modules Nederlands en Rekenen/Wiskunde en daarnaast bijvoorbeeld Onderzoekend en ontwerpend leren, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Muziek en Beeldende Vorming.

In het eerste jaar moet je voldoen aan de eisen op het gebied van de eigen vaardigheid Nederlands en Rekenen/Wiskunde. Hiervoor gebruiken we de landleijke reken- en wiskundetoets voor pabo-studenten(opent in nieuw venster) en de HvA-taaltoets. We hanteren een hogere norm dan landelijk bepaald, omdat goed kunnen spellen en rekenen onontbeerlijk is voor een goede leerkracht. Hieraan worden hoge eisen gesteld.

In de studiegids vind je uitgebreide informatie over het curriculum en kun je alle op dit moment aangeboden studieonderdelen bekijken.

Titel en diploma

Na afronding van de opleiding mag je de titel Bachelor of Education voeren. Je kunt dan aan de slag als leraar basisonderwijs.

Daag jezelf uit
Hoeveel tijd kost deze opleiding?