Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

De tweejarige master Urban Management is opgebouwd uit vier semesters.

De master Urban Management is een kleinschalige en intensieve opleiding. Door het praktijkgerichte karakter van de opleiding, kun je het geleerde direct toepassen in je eigen werkpraktijk.

In het studieprogramma komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Hoe identificeer ik de wicked problems - en hoe pak ik ze aan?
  • Hoe maak ik een grondige omgevingsscan?
  • Hoe pak ik een netwerk/stakeholderanalyse aan?
  • Hoe gebruik ik co-creatie en coproductie om draagvlak te creëren en innovatie te realiseren?
  • Hoe creëer ik interventies in samenspraak met andere maatschappelijke partijen?
  • Hoe krijg ik meer invloed op het managen en organiseren van beleidsprocessen en uitvoering?

Leerlijnen

In alle semesters komen onderstaande leerlijnen terug:

Kennislijn

De kennislijn geeft je de inhoudelijke verdieping om complexe governance-vraagstukken beter te begrijpen, sturen, organiseren en managen. Naast klassieke (bestuurskundige) theorieën en methoden leer je de state-of-the-art-inzichten over de aanpak van grootstedelijke vraagstukken.

Vaardighedenlijn

In de vaardighedenlijn ontwikkel je onderzoeks- en urban managementvaardigheden en werk je aan je persoonlijke ontwikkeling.

Integrale lijn

In de integrale lijn pas je de kennis en inzichten uit de kennislijn en vaardighedenlijn toe op een concreet praktijkvraagstuk van een externe partij, uitgevoerd in een multidisciplinair team.

Studieschema

Opdrachten

Tijdens de opleiding schrijf je meerdere essays en werk je samen aan een praktijkopdracht in de stad. Je sluit de master af met een thesis. Bekijk hier voorbeelden van studenten van de master Urban Management.

Titel en diploma

Na succesvolle afronding van de master Urban Management mag je de internationale titel Master of Arts (MA) voeren.

Competenties

Na afronding van de master ben je een urban manager die over de volgende zeven competenties beschikt.

Verkennen 

Je bent in staat inzicht te verkrijgen in de dynamiek en complexiteit van grootstedelijke vraagstukken. Je bestudeert verschillende bronnen en op basis hiervan analyseer je het vraagstuk. Je draagt bij aan het ontwikkelen en ontsluiten van kennis rondom dit vraagstuk.

Positioneren 

Je kunt jezelf en de benodigde actoren positioneren ten opzichte van grootstedelijke vraagstukken. En je bent in staat (creatieve) ideeën en duurzame oplossingen aan te reiken.

Verbinden 

Je bent in staat om, over de grenzen van sectoren en organisaties heen, relevante partijen bij elkaar te brengen en te houden. Je richt je daarbij op een haalbare aanpak van grootstedelijke vraagstukken.

Ontwerpen 

Je weet, in samenwerking met verschillende actoren, een praktijk- en toekomstgerichte aanpak te ontwerpen. Deze aanpak heeft zowel politiek als maatschappelijk draagvlak.

Regisseren 

Bij de aanpak van complexe vraagstukken die uitsteken boven je eigen vakgebied, ben je in staat om effectief de regie te voeren over het proces en de resultaten.

Evalueren 

Na afloop van de interventie ben je in staat deze te verantwoorden, de effectiviteit te meten en zo nodig bij te sturen. 

Reflecteren 

Je bent in staat tijdens elke stap te reflecteren op het eigen handelen, dat van andere partijen en daarvan te leren.

Download de opleidingsflyer