Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

De 2-jarige opleiding bestaat uit vier semesters en kent drie leerlijnen: een kennislijn, een reflectielijn en de onderzoekslijn.

Leerlijnen en werkvormen

Docenten balanceren voortdurend tussen de concrete behoeften van leerlingen, de context van de school, de verwachtingen vanuit de maatschappij en de wetenschappelijke inzichten rond leren. De Master Professioneel Meesterschap biedt docenten een verdieping op elk van die terreinen. 

De opleiding kent drie leerlijnen: een onderzoekslijn, een kennislijn en een reflectielijn gericht op de professionele en persoonlijke ontwikkeling in relatie tot de kennislijn. De kennislijn bevat colleges van vooraanstaande gastdocenten van diverse universiteiten en hogescholen. Vanuit de bijeenkomsten volgen opdrachten die je in het leerteam bespreekt en die je in de eigen praktijk uitvoert. De interactie tussen de theorie en de eigen onderwijspraktijk is een belangrijke pijler in de opleiding. 

Participatief actieonderzoek (PAO) is gericht op het tot stand brengen van concrete veranderingen en verbetering samen met beroepspraktijken en combineert verandering, het ontwikkelen van kennis óver die verandering en persoonlijke en collectieve leerprocessen. In het eerste jaar start je met een analyse  van een probleem of wens in de eigen onderwijspraktijk die uitmondt in een door het team gedragen ontwikkelambitie die vervolgens wordt vormgegeven. In het tweede jaar kies je voor een verdieping dan wel voor een verbreding van het vraagstuk en de in gang gezette interventie.    

De didactische aanpak wordt getypeerd door het leren in leergemeenschappen onder begeleiding van een coach. Het functioneren als lerende organisatie is belangrijk voor de opleiding, daar is tijdens de eendaagse en tweedaagse seminars ook altijd aandacht voor. In het tweede jaar vindt een buitenlandse studiereis plaats. 

Gedurende de opleiding voer je, in verschillende fases, een interventieonderzoek in de eigen school uit.

De opleiding maakt een koppeling tussen individuele professionele ontwikkeling en onderwijsontwikkeling. Je eigen leervragen zijn een direct aangrijpingspunt voor opleidingsactiviteiten en worden tegelijkertijd gekleurd door die activiteiten. Je leeractiviteiten hebben daarnaast ook een meerwaarde voor de onderwijsorganisatie. Dit betekent dat je je werkgever en collega's betrekt bij het studietraject. 

Semesters

De 2-jarige opleiding bestaat uit vier semesters.

De 2-jarige opleiding bestaat uit vier semesters. 

 

Semester 1. Perspectieven op leren & Oriëntatie op onderzoek  en analyse van een praktijkprobleem 
In het 1e semester ligt het accent op het primaire proces: het leren van leerlingen. In colleges komen verschillende perspectieven op leren aan de orde. Die perspectieven bieden een raamwerk voor de oriëntatie op het praktijkprobleem. 

Semester 2. Perspectieven op school- en onderwijsontwikkeling & vormgeven van gezamenlijke ontwikkelambities 
In het 2e semester zoomen we uit en kijken we naar het leren van leraren en van de school. Binnen het participatief actieonderzoek realiseer je samen met de praktijk concrete veranderingen en verbeteringen en ontwikkel je kennis over die verandering en over collectieve leerprocessen in de eigen onderwijspraktijk.  

Semester 3. Perspectieven op school en omgeving & aanscherpen van ontwikkelambities 
In het 3e semester zoomen we nog wat verder uit, dan staan perspectieven op school en omgeving centraal. Met de praktijk monitor en evalueer je de in gang gezette veranderingen en kom je tot verdiepende dan wel verbredende vragen ten aanzien van de onderwijspraktijk.  

Semester 4. Synthese van de perspectieven & monitoren, evalueren en verduurzamen van ontwikkelambities  
Het laatste semester staat in het teken van het verduurzamen van de met de praktijk ontwikkelde veranderingen en verbeteringen in de eigen onderwijspraktijk. Ook staat de verduurzaming van de kennis over die veranderingen én over de collectieve leerprocessen centraal.  

Jaar 1

Sprekers voor semester 1 zijn (onder voorbehoud): Prof. Dr. Jos Beishuizen over leertheorieën; Dr. Marcel Veenman over metacognitie, Drs. Bas van Eerd over taal en leren, Prof. Dr. Rob Martens over motivatie, Dr. Dominique Sluijsmans over toetsing en leren.

begin septemberStart opleiding
Start Semester 1 Perspectieven op Leren
Opleidingsdag 1+2
septemberSemester 1 Perspectieven op Leren
Opleidingsdag 3
oktoberSemester 1 Perspectieven op Leren
Opleidingsdag 4
novemberSemester 1 Perspectieven op Leren
Opleidingsdag 5
novemberSemester 1 Perspectieven op Leren
Opleidingsdag 6
decemberSemester 1 Perspectieven op Leren
Opleidingsdag 7

Sprekers voor semester 2 zijn (onder voorbehoud): Dr. Marco Snoek over professionele ruimte, Dr. Marc Coenders over teamleren, Dr. Alex Straathof over onderwijsorganisaties en cultuur, Dr. Wouter Schenke over Professionele Leergemeenschappen, Dr. Remco Coppoolse over Onderwijsinnovaties en implementatieprocessen.

januariTweedaagse
Start Semester 2 Perspectieven op Schoolontwikkeling
Opleidingsdag 1+2
februariSemester 2 Perspectieven op Schoolontwikkeling
Opleidingsdag 3
maartSemester 2 Perspectieven op Schoolontwikkeling
Opleidingsdag 4
aprilSemester 2 Perspectieven op Schoolontwikkeling
Opleidingsdag 5
meiSemester 2 Perspectieven op Schoolontwikkeling
Opleidingsdag 6
juniSemester 2 Perspectieven op Schoolontwikkeling
Opleidingsdag 7

Een uitgebreid overzicht van het curriculum vind je in de studiegids(opent in nieuw venster).

De Master Professioneel Meesterschap werkt samen met het kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de HvA. Met name met de lectoraten Leren en Innoveren en Kansrijke schoolloopbanen in een diverse stad is de samenwerking intensief te noemen. 

Titel en diploma

Na afronding van de opleiding mag je de titel Master of Education voeren. De opleiding levert geen (nieuwe) onderwijsbevoegdheid op, maar de ervaring leert dat studenten vaak een voortrekkersrol (gaan) vervullen in hun school.