Hogeschool van Amsterdam

Afstudeeropdrachten

Het kan zijn dat er binnen uw organisatie een sociaaljuridisch probleem is ontstaan door bijvoorbeeld de invoering van nieuwe wetgeving, nieuw beleid of een reorganisatie. Onze studenten willen graag onderzoek doen om ontbrekende kennis aan te vullen. In het vierde jaar van de opleiding werken studenten SJD aan hun afstudeeropdracht. Dit is een onderzoek in opdracht van een organisatie waar studenten gedurende een half jaar ruim 700 uur aan werken. Naast een onderzoeksrapport en een presentatie hierover leveren de studenten ook een beroepsproduct af voor hun opdrachtgever.

Het kan zijn dat er binnen uw organisatie een sociaal-juridisch vraagstuk is ontstaan door bijvoorbeeld de invoering van nieuwe wetgeving, nieuw beleid of een reorganisatie, dat nader onderzoek behoeft. Onze studenten verrichten graag dit onderzoek in het kader van hun afstudeeropdracht.

Binnen de opleiding SJD zijn er twee momenten waarop studenten starten met de afstudeeropdracht, namelijk in september en februari. Gedurende vijf maanden werkt de student aan dit onderzoek. Naast een onderzoeksrapport en een presentatie hierover leveren de studenten ook een beroepsproduct af voor hun opdrachtgever.

 • Onderzoek voor een woningcorporatie naar een effectieve aanpak van woonoverlast veroorzaakt door bewoners met een psychiatrische, psychische en/of verstandelijk beperking.
 • Onderzoek voor een gemeente naar het functioneren van het sociaal wijkteam.
 • Onderzoek voor een gemeente naar de invulling van de tegenprestatie bij een bijstandsuitkering.
 • Onderzoek voor een schulddienstverlenende organisatie naar de uitval van jongeren in de jongerenschulddienstverlening.
 • Onderzoek voor de politie naar de samenwerking tussen betrokken partijen bij de aanpak van jeugdoverlast.
 • Onderzoek voor een maatschappelijk dienstverlenende organisatie naar de ervaringen met een zelfredzaamheidstraining voor vluchtelingen.
 • Onderzoek voor fuserende gemeenten naar de gezamenlijke invulling van wet- en regelgeving.
   

Naast het onderzoek, wordt er binnen de afstudeeropdracht tijd vrijgemaakt voor de student om een apart beroepsproduct voor de opdrachtgever te maken. Het beroepsproduct is gebaseerd op de onderzoeksresultaten. Vorm en inhoud van dit beroepsproduct worden in principe bepaald door de opdrachtgever. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een implementatieplan, checklist, preventieplan, beleidsnotitie, voorlichtingsplan, instructiefolder, stroomschema, artikel in een vakblad of de (inhoudelijke) voorbereiding en organisatie van een congres. Maar ook een andere vorm is mogelijk.

De afstudeeropdracht is geschikt als deze aan de volgende criteria voldoet:

 • Het onderzoek is relevant voor de SJD-beroepspraktijk.
 • Het vraagstuk dat in het onderzoek centraal staat is actueel en is nog niet eerder (op die manier) onderzocht.
 • Het vraagstuk kent zowel juridische als sociale en/of methodische aspecten.
 • Het vraagstuk behoeft naast literatuuronderzoek ook veldonderzoek (bv., interviews).
 • Het uitvoeren van de opdracht kost de student ongeveer 5 maanden.

De student krijgt een docentbegeleider binnen de opleiding, die het onderzoeksproces ondersteunt. Daarnaast krijgt de student een docentbeoordelaar binnen de opleiding, die het onderzoeksrapport beoordeelt. 
Van u wordt verwacht dat u het uitvoeren van het praktijkdeel van het onderzoek mogelijk maakt. Dit kan van u vragen dat u zorgt voor inzage in de noodzakelijke stukken en dossiers en voor de eerste contacten met medewerkers, ketenpartners en cliënten voor zover dat relevant is voor het onderzoek. Ook verwachten wij van u dat u de onderzoeksopzet bespreekt en goedkeurt, advies geeft over de beoordeling van het beroepsproduct en aanwezig bent bij de presentatie van het eindproduct. De presentatie vindt plaats bij de HvA.

Heeft u een mogelijke afstudeeropdracht? Download het aanmeldingsformulier Afstudeeropdracht en stuur dit op naar de afdeling Externe Betrekkingen.  

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 28 augustus 2019