Hogeschool van Amsterdam

Afstudeeropdrachten

Het kan zijn dat er binnen uw organisatie een sociaal juridisch-vraagstuk is ontstaan door bijvoorbeeld de invoering van nieuwe wetgeving, nieuw beleid of een reorganisatie. Onze studenten willen graag onderzoek doen om meer inzicht te bieden in praktijkproblemen en waar mogelijk oplossingen voor het problemen aandragen. In het vierde jaar van de opleiding werken studenten SJD aan hun afstudeeropdracht. Dit is een onderzoek in opdracht van een organisatie waar studenten gedurende vijf maanden ruim 700 uur aan werken. Naast een onderzoeksrapport en een presentatie hierover leveren de studenten ook een beroepsproduct af voor hun opdrachtgever.

Binnen de opleiding SJD zijn er twee momenten waarop studenten starten met de afstudeeropdracht, namelijk in september en februari. Gedurende vijf maanden werkt de student aan dit onderzoek. Naast een onderzoeksrapport en een presentatie hierover leveren de studenten ook een beroepsproduct af voor hun opdrachtgever.

 • Analyseonderzoek, waarbij de student een probleem, of mogelijke oplossingen in kaart brengt.
 • Diagnoseonderzoek, waarbij de student op zoek gaat naar mogelijke oorzaken van een probleem.
 • Evaluatieonderzoek, waarbij de student onderzoekt wat de resultaten zijn van een bepaalde aanpak.
 • Participatief onderzoek, waarbij de student samen met medewerkers op zoek gaat naar verbetermogelijkheden en die ook met de collega’s uitprobeert.
 • Ontwerponderzoek, waarbij de student op basis van onderzoek een beroepsproduct (een interventie, spreekuur, voorlichting o.i.d.) ontwerpt.
 • Casusonderzoek waarbij de student diepgaand onderzoek doet naar één geval, zodat kennis verzameld wordt voor het verbeteren van processen.

 • Onderzoek voor een woningcorporatie naar de oorzaken van woonoverlast.
 • Onderzoek naar mogelijkheden voor een effectieve aanpak van woonoverlast, veroorzaakt door bewoners met een psychiatrische, psychische en/of verstandelijk beperking.
 • Onderzoek voor een gemeente naar het functioneren van het sociaal wijkteam.
 • Onderzoek voor een gemeente naar de invulling van de tegenprestatie bij een bijstandsuitkering.
 • Onderzoek voor een schulddienstverlenende organisatie naar de uitval van jongeren in de jongerenschulddienstverlening.
 • Onderzoek voor de politie naar de samenwerking tussen betrokken partijen bij de aanpak van jeugdoverlast.
 • Onderzoek voor een maatschappelijk dienstverlenende organisatie naar de ervaringen met een zelfredzaamheidstraining voor vluchtelingen.
 • Onderzoek voor fuserende gemeenten naar de gezamenlijke invulling van wet- en regelgeving.

Naast het onderzoek maakt de student een beroepsproduct voor de opdrachtgever. Het beroepsproduct is gebaseerd op de onderzoeksresultaten. Vorm en inhoud van dit beroepsproduct worden in principe bepaald door de opdrachtgever. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een implementatieplan, checklist, preventieplan, beleidsnotitie, voorlichtingsplan, instructiefolder, stroomschema, artikel in een vakblad of de (inhoudelijke) voorbereiding en organisatie van een congres. Maar ook een andere vorm is mogelijk.

Naast de reguliere (analyse)onderzoeken biedt de opleiding SJD sinds kort ruimte voor nieuwe vormen van praktijkgericht onderzoek. Graag attenderen wij u daarom op onze afstudeerpilot Feniks. Binnen deze pilot kunnen studenten nieuwe vormen van onderzoek uitvoeren. Met deze nieuwe vormen van onderzoek streven we naar een betere aansluiting op de behoeften van het werkveld. Voorbeelden van deze nieuwe vormen van onderzoek zijn ontwerponderzoek, klantreisonderzoek, evaluatieonderzoek en participatief actieonderzoek. In de folder vindt u meer informatie (zie bijlage). Mocht u een opdracht hebben die zich leent voor een van de nieuwe onderzoeksvormen, dan kunt u dat in de tekst van de vacature aangeven.

Voor meer informatie, download de folder: Afstudeerpilot Feniks SJD

De afstudeeropdracht is geschikt als deze aan de volgende criteria voldoet:

 • Het onderzoek is relevant voor de SJD-beroepspraktijk.
 • Het vraagstuk dat in het onderzoek centraal staat is actueel en is nog niet eerder binnen de organisatie onderzocht.
 • Het vraagstuk kent zowel juridische als sociale en/of methodische aspecten.
 • Het vraagstuk behoeft naast literatuuronderzoek ook veldonderzoek (bv., interviews).
 • Het uitvoeren van de opdracht kost de student ongeveer 5 maanden.

De student krijgt een docent-begeleider binnen de opleiding, die het onderzoeksproces ondersteunt. Daarnaast krijgt de student een docent-beoordelaar binnen de opleiding, die het onderzoeksrapport beoordeelt.
Van u wordt verwacht dat u het uitvoeren van het praktijkdeel van het onderzoek mogelijk maakt. Dit kan van u vragen dat u zorgt voor inzage in de noodzakelijke stukken en dossiers en voor de eerste contacten met medewerkers, ketenpartners en cliënten voor zover dat relevant is voor het onderzoek. Ook verwachten wij van u dat u de onderzoeksopzet bespreekt en goedkeurt, advies geeft over de beoordeling van het beroepsproduct en aanwezig bent bij de presentatie van het eindproduct. De presentatie vindt plaats bij de HvA.

De handleiding bevat informatie voor stagiaires, praktijkbegeleiders en stagedocenten.

Semester 2 2020-2021 (start februari 2021)


Semester 1 2021-2022 (start september 2021)

Wilt u een afstudeeropdracht aanbieden, download dan het het aanmeldingsformulier Afstudeeropdracht. Voor het aanmelden van uw afstudeeropdracht of overige vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Externe Betrekkingen via het Digitaal Servicepunt.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 31 augustus 2021