Centre of Expertise Rechtvaardige Stad

Partners & Netwerken

In het Centre of Expertise Rechtvaardige Stad werken we samen met verschillende partners en netwerken in de stad. Hieronder vind je een overzicht. Wil je ook samenwerken?

Alliantie Nationaal Programma Nieuw-West

Het Nationaal Programma Samen Nieuw-West is een samenwerking van overheid, (maatschappelijke) organisaties en bewoners in en betrokken bij Amsterdam Nieuw-West. Met al meer dan 65 partners bouwen we de komende 20 jaar aan de toekomst van stadsdeel Amsterdam Nieuw-West.

Alle partijen die meebouwen aan een betere toekomst van Amsterdam Nieuw-West heten samen de alliantie. De alliantie bestaat op dit moment uit meer dan 65 partijen waaronder: bewonersorganisaties, woningcorporaties, politie, openbaar ministerie, welzijnsorganisaties, ondernemersverenigingen, scholengroepen, de Rijksoverheid en de gemeente. Dit aantal groeit, want elke partij die graag wil en kan bijdragen, mag aansluiten.

Wij werken aan het ontwikkelen van een rijke leeromgeving om deze bijzondere manier van bouwen aan de wijk te ondersteunen met actiegericht onderzoek en evalueren en rechtvaardige manieren van samen impact meten. Sinds december 2023 zijn wij als alliantiepartner aangesloten en is het onze ambitie om onze activiteiten in de buurten nog beter te koppelen aan het Programma Samen Nieuw-West.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Marije Poel >

Amsterdam Donut Coalitie

In haar boek ‘Doughnut Economics’ bespreekt Kate Raworth dat we de economie niet langer moeten zien als een abstract concept dat losstaat van natuur, mens en planeet. Het hangt er juist nauw mee samen.

De Amsterdam Donut Coalitie is een open netwerk van mensen die enthousiast zijn over de donuteconomie en samenwerken om deze in de praktijk brengen. De stad Amsterdam heeft ‘de donut’ omarmd en onderschrijft het doel van de coalitie: een regio met een eerlijke, sociale basis voor iedereen, binnen veilige ecologische grenzen.

Wij zijn partner omdat de donut de weg wijst naar een rechtvaardige, sociale economie die het welzijn van mens en planeet dient. Kortweg: bloei in plaats van groei.

Amsterdam Smart City

Amsterdam Smart City is een open innovatieplatform dat innovatieprofessionals van overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samenbrengt om de Metropoolregio Amsterdam (MRA) van de toekomst vorm te geven. Wij zijn partner omdat het netwerk de ambitie heeft deze grote stedelijke transities op een rechtvaardige manier vorm te geven. Samen met andere Centres of Expertise zijn we een actieve partner in het netwerk. We zorgen voor het matchen van studentenprojecten en afstudeervragen bij partners in het netwerk. Samen zetten we onderzoeksprojecten op en delen we kennis met het netwerk via workshops en tools. Ook begeleiden we een interdisciplinair afstudeer lab waar studenten werken aan een transitieopgave voor het netwerk van Amsterdam Smart City.

Wil je meer weten over onze rol in dit netwerk? Neem dan contact op met Carin Rustema >

Community of Practice Rechtvaardige Stad

Steeds meer partijen – kennisinstellingen, bewoners, overheden en ontwerpers – maken zich zorgen over de rechtvaardigheid van de stad. Maar wat betekent rechtvaardigheid precies? Is het belangrijk om daar een gedeeld perspectief op te vormen? En hoe pas je het concept rechtvaardigheid toe in de ontwerp- en planningspraktijk?

Vanuit deze vragen is de Community of Practice (CoP) Rechtvaardige Stad opgericht. Samen met de gemeente Amsterdam, de gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht en Trancity speelt ons Centre of Expertise een centrale rol in de organisatie van deze CoP. Vier keer per jaar komen we samen om casussen rondom het thema rechtvaardigheid te bespreken en kennis te delen en ontwikkelen. De resultaten presenteren we eens per jaar tijdens een brede bijeenkomst.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Marthe Singelenberg >

ENERGIE LAB ZUIDOOST

ENERGIE LAB ZUIDOOST wil met wetenschappelijke expertise bijdragen aan de sociale energietransitie in Amsterdam Zuidoost. Door met verschillende partijen te experimenteren in ‘Living Labs’ ontwikkelen en testen zij innovaties. Dit doen zij samen met het bedrijfsleven, de bewoners, de overheid en de wetenschap. Wij zijn partner in het Energie lab en de leerlijn rechtvaardige energietransitie. Een van de projecten die daaruit voortkomt is JUST PREPARE. Dit project richt zich op het vormgeven van een effectieve en rechtvaardige energietransitie in kwetsbare wijken.

Wil je meer weten over het Energie Lab? Neem dan contact op met Marthe Singelenberg >

European Network of Living Labs (ENoLL)

We zijn partner in het internationale netwerk van Living Labs (European Network of Living Labs). Hier delen we Kennis en ervaring als het gaat om het ontwikkelen en verduurzamen van leren en innoveren in Living Labs. Veel van ons onderzoek en leren vindt plaats in Living Labs. We vinden het belangrijk om kennis over het werken en leren in living labs ook internationaal te delen en daarmee ons onderzoek en onderwijs in living labs continue te verbeteren.

Wil je meer weten over onze rol in dit netwerk? Neem dan contact op met Marije Poel >

Kenniscentrum ongelijkheid

Het Kenniscentrum Ongelijkheid is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Amsterdam en de vier kennisinstellingen in de stad: UvA, VU, HvA en Inholland. Het is een netwerkorganisatie waarin onderzoekers en maatschappelijke partners vanuit hun eigen functie en organisatie participeren in onderzoekssamenwerkingen op het gebied van ongelijkheid. Wij zijn, samen met de Centres of Expertise Urban Vitality en Urban Education, partner in dit netwerk en werken in verschillende onderzoeksprogramma’s.

Voor ons is ongelijkheid een belangrijk aspect van rechtvaardigheid en de vraag hoe we (schaarse) middelen en bronnen in de stad verdelen. Voorbeelden van mogelijke onderzoeksvragen zijn: waarom word je in de ene buurt veel langer gezond ouder dan in de andere buurt? Waarom leidt klimaatverandering tot grotere ongelijkheid en wat kun je daaraan doen? En leidt ongelijk investeren daadwerkelijk tot gelijke kansen?

Als onderdeel van het project ‘Wie woont en werkt nog in de stad’ ontwikkelden we samen onder andere de documentaire ‘Zonder Leraar: help, de leraar vertrekt uit Amsterdam’.

Wil je meer weten over onze samenwerking? Neem dan contact op met Marije Poel >

Living Lab Bajeskwartier

In het bajeskwartier doen we samen met Urban Vitality, AM wonen en organisaties in de wijk onderzoek naar hoe deze wijk zich kan ontwikkelen tot meest gezonde wijk van Europa. Kan de opzet van de wijk ervoor zorgen dat mensen daar gezond ouder worden. En is dat voor iedereen weggelegd? Wat is eigenlijk nodig voor een gezonde wijk, aan ontmoeten, aan sport, aan ruimte en aan participatie? Wij willen weten hoe je op een rechtvaardige manier deze ambities op plekken vormgeeft.

Wil je meer weten over onze rol in dit Living Lab? Neem dan contact op met Bob Knoester >

Ma.ak020

Het Maatschappelijk akkoord Ma.ak020 is bedoeld voor alle partijen en personen die actief een rol spelen bij de ontwikkeling van de stad. Het richt zich op alle ontwikkelingen in het publieke domein, aan de hand van de vragen: van wie is de stad, wie gaat daarover en hoe organiseren we dat? Samen met 020 willen we zorgen dat we kennis ontwikkelen en gebruiken in het vormgeven van deze nieuwe publiek civiele samenwerking.

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Bob Knoester >

Ombudsman Metropoolregio Amsterdam

De Ombudsman Metropoolregio Amsterdam (OMA) houdt toezicht op de manier waarop de gemeente zich gedraagt naar bewoners en ondernemers. Wij zijn samenwerkingspartner van het vierdejaars projectvak Rechtvaardige Stad waarin studenten van opleiding Bestuurskunde in 2023 samen met OMA de toegankelijkheid van de gemeente Amsterdam onderzoeken. Meer over deze samenwerking lees je hier. De studenten dragen met hun onderzoek bij aan het signaleren van (on)rechtvaardige praktijken in de interactie tussen de overheid en burgers en aan oplossingsrichtingen hiervoor.

Wil je meer weten over onze samenwerking? Neem dan contact op met Marije Poel >

Gepubliceerd door  Rechtvaardige Stad 16 april 2024