Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Social Work Duaal

Studieprogramma

Bij Social Work kies je in het eerste jaar voor een van de drie profielen: Welzijn en Samenleving, Zorg, of Jeugd.

Profiel Welzijn en Samenleving

Je leert mensen omgaan met veranderingen in de samenleving. Je werkt aan vraagstukken over armoede en wonen, leefbaarheid van wijken en buurten, gezondheid en veiligheid, kunst en sport. Je versterkt de sociale weerbaarheid van mensen.

Profiel Zorg

Je helpt mensen met complexe en langdurige zorgvragen een zo normaal mogelijk leven te leiden. Denk aan ouderenzorg of de zorg voor mensen met een beperking. De focus ligt op gezondheid en gedrag en niet op ziekte en zorg. Je werkt daarbij samen met andere professionals zoals psychologen en verpleegkundigen.

Je kiest dit profiel als je vanaf het derde studiejaar de afstudeerrichting GGZ-Agoog wilt volgen.

Profiel Jeugd

Je leert hoe je kinderen en jongeren die vallen onder jeugdhulp en jeugdbescherming/jeugdreclassering ondersteunt en helpt hen om hun talenten te ontplooien. Je hebt aandacht voor de veiligheid van kinderen en jongeren, en je helpt hen op te groeien tot autonome en participerende volwassenen. Bovendien versterk je de opvoedcompetenties van ouders/opvoeders. Je werkt samen met de opvoeders en het sociale netwerk van het kind of de jongere.

Als je tenminste 90 studiepunten in het profiel Jeugd hebt behaald, kun je je na afloop registreren in het SKJ Kwaliteitsregister Jeugd.

Tussentijds wisselen van profiel is mogelijk aan het eind van elk semester tot uiterlijk het laatste semester van het tweede studiejaar. Hierbij is wel van belang dat je werkplek (zie onder) aan blijft sluiten op het gekozen profiel. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor.

De Sociale Agenda 

Tijdens de opleiding ga je aan de slag met sociale vraagstukken die spelen in de regio Amsterdam, de zogeheten sociale agenda. Denk bijvoorbeeld aan de volgende uitdagingen:

 • gelijke kansen voor iedereen
 • wonen en armoede
 • ruimte voor kinderen en jongeren om zich te ontwikkelen
 • participatie van buurtbewoners
 • de stad als leefomgeving

Werken en studeren

De combinatie van leren en werken vormt de kern van het onderwijs. Je past je kennis uit de opleiding toe op de werkvloer en je brengt situaties uit de praktijk mee naar de lessen. Zo ontstaat een wisselwerking tussen studie en praktijk waarmee je het maximale uit je opleiding kunt halen. Het is daarom belangrijk dat je over een geschikte werkplek beschikt die voldoet aan een aantal criteria (zie Toelatingeisen).

Gedurende het eerste studiejaar heb je les op een vaste dag in de week (maandag). Het rooster staat voor het hele studiejaar vast. Zo kun je je studie makkelijker afstemmen met je werk en privé-leven.

Leeromgeving

Je volgt colleges en werkgroepen en maakt gebruik van digitale werkvormen. Daarnaast werk je samen met studenten, docenten, onderzoekers en professionals uit de praktijk in leergemeenschappen aan de uitdagingen van de sociale agenda. Je docenten zijn inhoudelijk deskundigen, procesbegeleiders en studentcoaches.

Beroepscompetenties

Tijdens je opleiding werk je aan de volgende beroepscompetenties:

 • dialogisch handelen
 • methodisch handelen
 • samenwerkend handelen
 • regisseren en organisatorisch handelen
 • professioneel onderzoeken en ontwikkelen
 • sociaal werk onderzoeken en ontwikkelen

Afstudeerrichting en registratie

In het profiel Zorg kun je vanaf het derde jaar kiezen voor de afstudeerrichting GGZ-agoog. Als je bent afgestudeerd in deze richting voldoe je aan de kwalificatie-eisen voor de beroepsregistratie als GGZ-agoog.

Als je in jaar 3 en 4 tenminste 90 studiepunten in het profiel Jeugd hebt behaald, kun je je na afloop registreren in het SKJ kwaliteitsregister Jeugd(opent in nieuw venster).

Minor

In het derde of vierde studiejaar volg je een minor. Een minor is een keuzeprogramma van 30 studiepunten waarmee je in een half jaar je kennis verder verbreedt of juist verdiept. Je kunt ook kiezen voor twee minoren van 15 studiepunten. Je volgt een minor bij de opleiding Social Work of bij een andere opleiding.

Titel en diploma

Na afronding van de opleiding Social Work mag je de titel Bachelor of Social Work voeren.

Download de opleidingsflyer
(opent in nieuw venster)