Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Werkveld en beroepen

Na het afronden van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening mag je de titel Bachelor of Laws voeren. Je beschikt over voldoende kennis en vaardigheden om aan de slag te gaan in het werkveld van de sociaal juridische dienstverlening.

 

Bekijk hieronder per werkveld een aantal beroepen die je kunt uitoefenen met een SJD-diploma. Zo krijg je een indruk van de mogelijkheden die de opleiding biedt. 

 Eigen bedrijf vergunningverlener

Dikran heeft een eigen bedrijf gespecialiseerd in vergunningverlening.

Jongerenadviseur

Shanna begeleidt jongeren naar werk of school en bekijkt of zij in aanmerking komen voor een uitkering.

Medewerker reclassering

Sophia begeleidt cliënten die een werkstraf opgelegd hebben gekregen.

Juridisch medewerker

Veri geeft juridisch advies aan particulieren bij het Juridisch Loket.

Consulent woningbouwcorporatie

Pauline is consulent woonfraude en overlast bij een woningbouwcorporatie.

 Schulddienstverlener

Yaacoub werkt als schulddienstverlener in het sociaal wijkteam bij de gemeente Haarlem.

Juridisch advies en informatie

Sociaal raadslid
Sociaal raadslieden geven gratis informatie en juridisch advies aan burgers. Als sociaal raadsvrouw of raadsman schrijf je verschillende soorten brieven waaronder bezwaarschriften en klachtbrieven. Verder help je met het invullen van formulieren en het aanvragen van voorzieningen. Ook bemiddel je voor jouw cliënt met instanties.

Medewerker Juridisch Loket
Het Juridisch Loket is er voor burgers die een juridische vraag hebben. Als medewerker Juridisch Loket geef je op een open en transparante manier hoogwaardige juridische informatie en advies. Onder andere op het gebied van arbeidsrecht, huurrecht, consumentenrecht, vreemdelingenrecht en personen- en familierecht.

Uitkering en re-integratie

Jongerenadviseur
Als jongerenadviseur is jouw voornaamste taak het ondersteunen van jongeren in hun zoektocht naar passend werk of de ideale studie. Tijdens het hele traject behoud je een regisserende rol in de vervolgontwikkelingen en zie je erop toe dat afspraken worden nageleefd. Ook bied je ondersteuning bij bijstandsaanvragen en handhaaf je de verplichtingen die aan een bijstandsuitkering vastzitten.

Klantbegeleider
Een klantbegeleider werkt bij de gemeente op de afdeling Werk, Participatie en Inkomen. Een klantbegeleider begeleidt cliënten bij de re-integratie naar de arbeidsmarkt. Dit betekent dat je cliënten motiveert en coacht om stappen te nemen richting de arbeidsmarkt of cliënten aanmeldt voor een re-integratietraject. Daarnaast beoordeel je of cliënten zich houden aan de re-integratieverplichtingen.

Criminaliteit en veiligheid

Reclasseringswerker
Een reclasseringswerker begeleidt cliënten die in aanraking zijn gekomen met justitie. Je kan hierbij verschillende taken uitvoeren. In opdracht van het Openbaar Ministerie kan je als reclasseringswerker advies over verdachten uitbrengen aan het Openbaar Ministerie. Daarnaast kan je cliënten begeleiden die een verplicht reclasseringstraject opgelegd hebben gekregen door de rechter. Door je aanpak zorg je ervoor dat herhaling voorkomen wordt door de criminogene factoren (zoals o.a. huisvesting, relaties met familie en vrienden, middelengebruik) aan te pakken.

Juridisch medewerker slachtofferhulp
Als juridisch medewerker slachtofferhulp informeer je slachtoffers van een strafbaar feit over het strafproces. Ook ondersteun je hen bij het uitvoeren van hun slachtofferrechten en bij het verwerken van een gebeurtenis. Het onderhouden van contact met regiomedewerkers, politie, Openbaar Ministerie en netwerkpartners behoort ook toto jouw takenpakket. 

Schulddienstverlening en Armoede

Schulddienstverlener
Als schulddienstverlener begeleid je het traject van cliënten met schulden. Je onderzoekt of zij gemotiveerd zijn om te werken aan een oplossing. Samen zet je hun schulden, inkomsten en uitgaven op een rij. Aan de hand hiervan stel je een schuldenplan op, met afspraken om uit de schulden te komen. Ook onderzoek je of de cliënten wel alle voorzieningen hebben aangevraagd. Tijdens deze werkzaamheden is er nauw contact met de bewindvoerder en budgetbeheer.

Bewindvoerder
Als bewindvoerder regel je de geldzaken van iemand die dat volgens de rechtbank zelf niet kan. Je betaalt namens de betrokkene rekeningen, doet belastingaangifte en vraagt eventuele toeslagen of uitkeringen aan. Ook zorg je ervoor dat de betrokkene geld krijgt voor zijn dagelijks onderhoud. Om er zeker van te zijn dat alles klopt hou je de administratie bij van alle inkomsten en uitgaven.

Wonen en Leefbaarheid

Woonconsulent woningbouwcorporatie
Als woonconsulent bij een woningbouwcorporatie ben je het aanspreekpunt voor huurders. Je sluit huurcontracten af en beëindigt ze. Bij sommige woningbouwcorporaties houd je je ook bezig met overlastsituaties en leefbaarheid. Je bezoekt regelmatig de huurders thuis of ontvangt hen op kantoor.

Consulent Woonfraude
Als consulent woonfraude hou je je bezig met de opsporing en bestrijding van woonfraude en het illegaal gebruik van woningen. Dit doe je samen met politie, gemeenten en de sociale recherche om ervoor te zorgen dat de bewoners en huurders fijn samenleven.

Medewerker sociaal beheer
Woningbouwcorporaties houden zich bezig met overlast en leefbaarheid in buurten. Als medewerker sociaal beheer ben je het aanspreekpunt voor huurders die overlast hebben of veroorzaken. In bemiddelingsgesprekken probeer je die problemen op te lossen. Ook organiseer je leefbaarheidsprojecten in buurten om de veiligheid te verbeteren.

Bewonersconsulent Wijksteunpunt !WOON
Als bewonersconsulent bij Wijksteunpunt !WOON behartig je de belangen van huurders. Je geeft bewoners en huurders (juridische) informatie en advies over onder andere huurprijzen, achterstallig onderhoud en het vinden en behouden van een woning. Daarnaast schrijf je voor de bewoners verschillende brieven en begeleid in procedure bij de Huurcommissie.

Handhaving wet- en regelgeving

Leerplichtambtenaar
Als leerplichtambtenaar werk je bij de gemeente of op een school. Je houdt verzuimcontroles op scholen en je kijkt welke hulp je kan inzetten als een scholier teveel verzuimt. Bij een overtreding van de Leerplichtwet kun je proces verbaal opmaken omdat je bijzonder opsporingsambtenaar bent. Ook spreek je veel met spijbelaars, hun ouders en schooldirecties in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs.

Medewerker Handhaving
Als medewerker handhaving van de gemeente verricht je fraude- en boeteonderzoeken met betrekking tot de Participatiewet. Daarnaast ondersteun je medewerkers van de betreffende gemeenten bij vermoedens van fraude. Daarbij onderzoek je tips ten aanzien van fraude . Ook ondersteun je collega's bij huisbezoeken en klantgesprekken. Dit kan onder andere resulteren in het uitschrijven van passende boetes.

Vreemdelingen en Inburgering

Juridisch medewerker VluchtelingenWerk
Als juridisch medewerker VluchtelingenWerk sta je vluchtelingen juridisch bij op het gebied van werk, inkomen, asielprocedures of gezinshereniging. Het is jouw taak om vluchtelingen wegwijs te maken in Nederland. Daarbij maak je gebruik van je kennis van de Vreemdelingenwet en de asielprocedures. Je geeft uitleg over uitkeringen, werk, voorzieningen en studiefinanciering. Bij deze functie hoort ook regelmatig overleg met de advocaat van je cliënten en met de afdeling Inburgering van de gemeente.

Juridisch medewerker Immigratie- en Naturalisatiedienst
Als juridisch medewerker bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst kun je twee kanten op. Op de afdeling Asiel houd je je bezig met de toelating en het verhoor van asielzoekers. Bij de afdeling Regulier ben je bezig met gezinshereniging van familieleden. In beide functies pas je voornamelijk het Vreemdelingenrecht toe.

Zorg en Welzijn

WMO-consulent
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen. Elke gemeente heeft daarom WMO-consulenten in dienst. Zij verstrekken informatie en advies aan cliënten met zorg- en hulpvragen. Ook houden zij intakegesprekken en maken rapportages. Bijvoorbeeld wanneer cliënten een rolstoel nodig hebben of wanneer hun huis verbouwd moet worden als gevolg van een beperking.

Generalist Sociaal Wijkteam
Als generalist in een Sociaal Wijkteam bied je ondersteuning aan (kwetsbare) burgers met maatschappelijke en/of sociaal juridische vragen. Het eerste contact met de burgers vindt vaak op het kantoor van het Sociaal Wijkteam van de gemeente plaats. Je biedt ook hulp aan huis door de burger thuis op te zoeken. Tijdens een zogenaamd ‘keukentafelgesprek’ worden alle complexere vragen van de burger op het gebied van wonen, veiligheid, welzijn, zorg, inkomensondersteuning en leefbaarheid in een keer besproken. Waar nodig verwijs je door naar specialisten, die met de hulpvraag van de burger verder kunnen gaan.

SJD-consulent bij Stichting MEE
Stichting MEE zet zich in voor mensen met een handicap of beperking. Wanneer je daar werkt als SJD-consulent, geef je juridisch advies en begeleiding aan cliënten. Je stelt bezwaarschriften op en geeft voorlichting over regelingen en voorzieningen op het gebied van zorg en handicap.

Commerciële dienstverlening

Juridisch medewerker advocatenbureau
Bij een advocatenbureau kun je als juridisch medewerker allerlei werkzaamheden uitvoeren. Zo voer je bijvoorbeeld intakegesprekken met de cliënten, schrijf je juridische stukken en zoek je in naslagwerken juridische achtergrondinformatie. Je maakt voor de advocaat een conceptstuk van het gesprek en je houdt het dossier bij. Ook verzorg je de correspondentie met de cliënten van het kantoor.

Juridisch medewerker verzekeraar en adviesbureau
Ook bij verzekeraars of adviesbureaus werken juridisch medewerkers. Zij bereiden zaken voor, schrijven juridische stukken of werken op de juridische afdeling. Als er bijvoorbeeld vragen komen over ontslag of arbeidsongeschiktheid, geeft de juridisch medewerker advies en informatie.