Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Verwachtingen van de Wet maatschappelijke ondersteuning - analyse van een redeneerketen

Boek

In deze publicatie worden deze diverse verwachtingen en veronderstellingen geanalyseerd en wordt op basis hiervan de ‘redeneerketen’ achter de Wmo gereconstrueerd.

In januari 2007 werd de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht na een betrekkelijk kort wetgevingstraject. Deze opvolger van onder andere de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) en een deel van de Algemene Wet Bijzondere. Ziektekosten (AWBZ) heeft belangrijke veranderingen in het brede veld van zorg en welzijn met zich meegebracht.
De brief (ook wel Contourennota genoemd) waarmee de komst van de Wmo werd aangekondigd en de Memorie van toelichting die met het eerste wetvoorstel naar de Tweede Kamer is gestuurd laten zien dat de wetgever met de invoering van deze wet zowel maatschappelijke als beleidsdoelen heeft nagestreefd. Zowel aan deze doelen zelf als aan de manier waarop ze gerealiseerd moesten worden lag een reeks van verwachtingen en veronderstellingen ten grondslag.

In deze publicatie worden deze diverse verwachtingen en veronderstellingen geanalyseerd en wordt op basis hiervan de ‘redeneerketen’ achter de Wmo gereconstrueerd. Aan de hand van deze reconstructie kan, ook in de jaren na de introductie en mogelijke wijzigingen van de Wmo worden bepaald of en in hoeverre de oorspronkelijke doelen van deze wet daadwerkelijk zijn gerealiseerd en of daarbij de oorspronkelijke uitgangspunten van de Wmo zijn gehandhaafd. Aan deze analyse en bespreking van het (oorspronkelijke) gedachtegoed van de Wmo is in een bijlage een meer actuele (2012) typering van de maatschappelijke dienstverlening toegevoegd. Deze typering kan zowel financiers als aanbieders behulpzaam zijn bij het ontwikkelen en verlenen van voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning.

U kunt de pdf van dit boek downloaden op de website van Sorbus .

Referentie J.M. Timmermans en M.H. Kwekkeboom. De verwachtingen van de Wmo (anno 2008) - Analyse van een redeneerketen. Amsterdam: Sorbus o.a. (2012)
1 januari 2012

Publicatiedatum

jan 2012

Auteur(s)