Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Mantelzorg in de regio Amsterdam

Ervaringen, belasting en ondersteuningsbehoeften

Rapport

Op verzoek van het Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam (onderdeel van Markant) en de gemeente Amsterdam rapporteert het lectoraat Community Care over de ervaringen van mantelzorgers met professionele hulpverleners, de door mantelzorgers ervaren belasting en over hun ondersteuningsbehoeften.

De HvA voerde in 2013 een enquête uit , waaraan 579 mantelzorgers in de regio Amsterdam deelnamen. De informatie in het rapport is gebaseerd op deze enquêtes. Enkele belangrijke bevindingen:
• 43% van de mantelzorgers in de regio Amsterdam vindt het professionele zorgaanbod voor degene aan wie zij zorg verlenen onvoldoende. Mantelzorgers die zorgen voor iemand die in een (zorg)instelling woont lijken nog ontevredener.
• Van alle 579 respondenten die deelnamen aan het onderzoek voelt 14% zich zeer zwaar of zelfs overbelast. Met name mantelzorgers die zorgen voor iemand met psychosociale problemen of verslavingsproblematiek en mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie of NAH voelen zich vaker zeer zwaar of overbelast.
• Bijna een kwart van de mantelzorgers heeft veel of heel veel behoefte aan meer professionele hulp voor de zorgvrager.
• 51% van de mantelzorgers wil graag geïnformeerd worden over de veranderingen die de gemeente doorvoert rondom zorg.
• Het is de vraag in hoeverre mantelzorgers in de toekomst nog extra zorgtaken op zich kunnen en willen nemen.

De gemeente Amsterdam zal de informatie uit het rapport gebruiken als input voor de agenda informele zorg en vrijwillige inzet die momenteel wordt opgesteld.

Heeft u vragen over het project Informele zorg en diversiteit? Neem dan contact op met Yvette Wittenberg, via y.wittenberg@hva.nl.

Referentie

Wittenberg, Y & Kwekkeboom, R (2014). Mantelzorg in de regio Amsterdam. Ervaringen, belasting en ondersteuningsbehoeften. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 31 oktober 2014

Publicatiedatum

okt 2014

Publicaties: