Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Youth Spot

Het lectoraat Youth Spot wil bijdragen aan de professionalisering van het grootstedelijke jongerenwerk.

Jongerenwerk

Het jongerenwerk is een aparte werksoort die zich bezighoudt met de begeleiding van jongeren naar volwassenheid en actief burgerschap. Zij heeft een grote invloed op het leven van individuele jongeren en via de jongeren op het functioneren van de samenleving als geheel. Het is daarom noodzakelijk om de professionaliteit van het jongerenwerk goed te borgen. Omdat zowel de jongeren(cultuur) als de samenleving permanent in beweging zijn, is het bovendien nodig dat het jongerenwerk permanent innoveert om de aansluiting bij jongeren en de samenleving te behouden.

Samenwerkingspartners

Het lectoraat Youth Spot wordt mogelijk gemaakt door:

 • Bindkracht10
 • Combiwel
 • ContourDeTwern (R-Newt)
 • De Schoor
 • Dock
 • Dynamo
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Gro-Up
 • Jou (Jongerenwerk Utrecht)
 • Participe
 • Roc van Amsterdam
 • PerMens
 • Swazoom
 • Xtra welzijn
 • Youth for Christ
 • MeerWaarde
 • AM Support Team / Presikhaaf University
 • The Mall De Baarsjes jongerenwerk

Het lectoraat Youth Spot bestaat uit twee cirkels.

Werkwijze lectoraat

Voor de realisatie van haar opdracht kiest Youth Spot voor kennisontwikkeling volgens de partnership approach in de driehoek werkveld, onderwijs en wetenschap. Het proces van professionalisering en de rol van praktijkgericht onderzoek daarin, wordt expliciet gethematiseerd. De ambitie van Youth Spot is om alle projecten uit te voeren in gemengde teams van jongerenwerkers, docenten, onderzoekers en studenten, en af te sluiten met opbrengsten die bruikbaar zijn voor de driehoek van wetenschap, werkveld en opleidingen. Aanvullend organiseert Youth Spot werkconferenties, verzorgt zij workshops, lezingen en gastcolleges, maakt zij onderwijsmateriaal en methodiekbeschrijvingen en publiceert zij boeken en artikelen.

Drie inhoudelijke speerpunten

Ontwikkelingsgericht werken

Jongeren zijn bezig met hun persoonlijke, sociale en maatschappelijke ontwikkeling naar volwassenheid. Voor het jongerenwerk is het de vraag hoe zij jongeren daarin het beste kunnen ondersteunen. Onder andere het onderzoek naar de werkzame bestanddelen en de resultaten van de klassieke werkwijzen binnen het jongerenwerk zoals De Inloop, Ambulant Jongerenwerk, Groepsgericht jongerenwerk en Individuele begeleiding maakt hier onderdeel van uit.

Diversiteit

Diversiteit is een kenmerk van hedendaagse grote steden en de participatiesamenleving. Vragen voor het jongerenwerk zijn: Hoe jongeren te ondersteunen in het omgaan met verschil? Hoe van betekenis te zijn voor de verschillende groepen jongeren (meisjes en jonge vrouwen; jongeren met beperkingen; jongeren in achterstand)? En tenslotte: hoe een agenda te voeren tegen maatschappelijke uitsluiting?

Participatie

De heroriëntatie van de verzorgingsstaat vraagt van mensen dat zij in de toekomst meer zelf en samen met anderen hun sociale omgeving gaan vormgeven. Tegelijkertijd ervaart een groeiende groep jongeren dat hun omgeving onvoldoende op hen is afgestemd. Vragen voor het jongerenwerk zijn hoe sociale en maatschappelijke de ruimte voor jongeren te vergroten; hoe mee invulling te geven aan de herorientatie op de verzorgingsstaat door alle jongeren gelegenheid geven zich te ontwikkelen tot actieve burgers en tenslotte hoe de omgeving meer te betrekken bij jongeren (vrijwilligerswerk, burgerinitiatieven, buurtorganisaties, sportverenigingen).

Onderzoeksprogramma

Onderzoeksprogramma Lectoraat Youth Spot – Jongerenwerk 2020 – 2022 Verbindend Jongerenwerk.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 22 december 2022