Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad

Het lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad van de HvA onderzoekt schoolloopbanen in en op weg naar het hbo waarbij het doel is om deze te kunnen ondersteunen en bevorderen.

Het lectoraat is sinds 2015 ingesteld als een HvA-breed lectoraat, de eerste jaren onder de naam lectoraat Beroepsonderwijs. Wij werken samen met faculteiten en opleidingen van de HvA én met het toeleverend onderwijs (voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs). Zo proberen wij met praktijkgericht onderwijsonderzoek bij te dragen aan kansrijke schoolloopbanen van hbo-studenten met verschillende onderwijs- en thuisachtergronden. Lees hier meer over samenwerking.

Lector

Prof. Dr. Louise Elffers is lector Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad aan de Hogeschool van Amsterdam, bijzonder hoogleraar aan de UvA en directeur van het Kenniscentrum Ongelijkheid (een samenwerkingsverband van de Gemeente Amsterdam, de UvA, VU, HvA en Inholland). Zij richt zich in haar werk op de inrichting van onderwijs(stelsels) en de invloed van die inrichting op de schoolloopbanen van jongeren met verschillende onderwijs- en thuisachtergronden. Het vraagstuk van kansen(on)gelijkheid in het onderwijs vormt een rode draad in haar werk.

De grote (on)gelijkmaker - Onderwijs in een ongelijke samenleving

In haar oratie op 14 december 2023 stond Louise stil bij de vraag waarnaar we nu eigenlijk streven als we kansengelijkheid in het onderwijs willen realiseren en welke eisen dat stelt aan ons onderwijs. De tekst van haar oratie is hier te lezen.

Associate lector

Dr. Daphne Wiersema is associate lector Studentbegeleiding in het hbo binnen het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding. Daarnaast is zij hoofddocent bij de opleiding Toegepaste Psychologie aan de HvA en onderzoeker in het Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad. Daphne stond, samen met anderen, aan de wieg van de succesvolle Leergang Loopbaancoaching die vanuit Leven Lang Ontwikkelen wordt aangeboden en geeft les in diezelfde leergang.

Het lectoraat werkt aan de ontwikkeling van kennis en praktijken om een succesvol verloop van schoolloopbanen van studenten in en op weg naar het hbo te ondersteunen. We onderzoeken hoe de inrichting van het onderwijs en studentbegeleiding een rol spelen in studentbetrokkenheid en studievoortgang. Daarbij brengen we in kaart wat er nodig is om inclusie en aansluiting te bevorderen. We brengen kansen en belemmeringen in kaart die verschillende groepen studenten op hun pad tegenkomen, en we onderzoeken welke inrichting van onderwijs en begeleiding studenten kan helpen om zich optimaal te ontplooien.

Het lectoraat legt de nadruk op samenwerking in de onderwijsketen waarvan de verschillende onderwijssectoren deel uitmaken. Het hbo is een schakel in deze keten, die verbonden is met de schakels van het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Volgens de ketenbenadering is de vormgeving van de gehele onderwijsketen van invloed op het verloop van schoolloopbanen in het hbo.

De ervaringen en perspectieven van studenten vormen het vertrekpunt in het lectoraatsonderzoek, met name voor de vraag wat nodig is om je weg te vinden naar en in het hbo. Maar studenten zijn niet alleen een belangrijke informatiebron. Hun beleving en ideeën zijn ook een essentiële toetssteen in ons denken over de optimale inrichting van onderwijsprocessen in individuele opleidingen (micro-niveau) en instellingen (meso-niveau), en van de gehele onderwijsketen (macro-niveau). Hierbij zijn in onze onderzoeksprojecten de ervaringen en perspectieven van docenten, als kernfiguren in de interactie met studenten, van centraal belang.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 5 februari 2024