Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Trajecten

Hier vind je meer informatie over de twee trajecten behorende bij de cursus Pedagogisch Didactisch Getuigschrift voor Ervaren Docenten. Traject 1 is voor alle deelnemers gelijk. Traject 2 is persoonlijk en op maat en afhankelijk van het advies vanuit traject 1.

Traject deel 1

Traject deel 1 is voor alle deelnemers gelijk. In dit deel van het traject stel je een portfolio samen waarmee de bekwaamheidseisen worden aangetoond. Tijdens het assessment aan het einde van dit traject voer je een voorbereide les uit en doe je een criterium gericht interview (CGI) over die les en het portfolio.

Start cohort september '24
Start cohort januari '25

September - december
Januari - april

Januari - februari
Mei - juni

Informatiebijeenkomst; procedure, portfolio-opbouw, assessment deel 1Samenstellen portfolio: Individueel, met hulp coach van mbo-instelling en/of opleider vanuit de HvAAssessment ronde 1:
alle bekwaamheidseisen worden getoetst. Het assessment wordt in overleg ingeroosterd.
2 gezamenlijke bijeenkomsten

Na beoordeling zijn er twee opties: 
1. Startbekwaam op alle bekwaamheidseisen >
PDG behaald.

2. Startbekwaam op deel van de bekwaamheidseisen, advies t.a.v. het te volgen leerpad om ontbrekende bekwaamheden te verwerven en aan te tonen.

Traject deel 2

Afhankelijk van het advies dat volgt op assessementronde 1 volg je een kort dan wel een langer leerpad. Deel 2 sluit je af met een portfolio-assessment.

Voorbeeld individueel leerpad

CasusDeze docent heeft de Pabo en een coachopleiding gedaan, veel onderwijservaring en werkt sinds kort op het mbo. Zij geeft bij de intake aan graag zelfstandig te studeren en weinig behoefte te hebben aan opleidingsdagen.
Uitkomst assessmentronde 1

Aangetoond: grotendeels didactisch bekwaam, deels pedagogisch bekwaam, deels professioneel bekwaam.

Advies: didactisch nog aantonen: onderdeel toetsing, pedagogisch nog aantonen:  bekwaam bij mbo-doelgroep, professioneel nog aantonen: kennis van het mbo bijv. werkplekleren/BPV, hybride leren.

LeerpadEen individueel traject waarbij de docent veel zelf doet (lezen, e-learning, kennis vergaren op eigen mbo-instelling), met daarbij de mogelijkheid om te sparren met haar coach en haar opleider.
De planning in januari, bij start in september 2024
De planning in mei, bij start in januari 2025
De planning in februari, bij start in september 2024
De planning in juni, bij start in januari 2025
De planning in maart, bij start in september 2024 
De planning in juli, bij start in januari 2025

Zelfstandig doorlopen kennismodule (theorie) in Brightspace, de leeromgeving van het PDG-traject.

Link met eigen praktijk leggen voor de thema's die nog moeten worden aangetoond (toetsing, werkplekleren)

Met coach, opleider en collega's op de werkplek

Kennis mbo: uitzoeken op eigen werkplek: interview collega's, bestuderen KD, zelf link met eigen vak leggen.

Pedagogisch bekwaam mbo-doelgroep: lezen over ontwikkelingspsychologie en puberbrein, uitproberen in eigen lessen, coach op lesbezoek

1x intervisie / uitwisselen  / peerfeedback met andere deelnemers

Assessmentronde 2

Portfolio + CGI

Opbouw portfolioOpbouw portfolioUitreiking certificaat

Tijdens het traject krijg je begeleiding door een coach vanuit je eigen mbo-instelling. Advies is om een coach te kiezen die goed bekend is met het PDG-traject en ook wordt ingezet als veldassessor.