Uitgedaagd of uitgeput? Hoe eerstelijns paramedici omgaan met toenemende complexe hulpvragen

Project

De zorg in Nederland wordt complexer: steeds vaker lijden patiënten aan meerdere aandoeningen. Daarnaast hebben patiënten door de toenemende behandelmogelijkheden hogere verwachtingen van zorgverleners. Onderzoekers krijgen steeds meer inzicht in de manier waarop verschillende aandoeningen en fysieke, psychologische en sociale factoren elkaar beïnvloeden. Dit vereist een bredere blik van zorgverleners. De zorg richtte zich de afgelopen decennia vooral op specialisatie, maar vraagt nu om een andere werkwijze. Het projectteam onderzoekt hoe eerstelijns paramedici het beste kunnen omgaan met de toenemende complexiteit van zorgvragen.

Lector Stephan Raemakers:

Het is in een steeds veranderende maatschappij onrealistisch om steeds meer te eisen van zorgverleners. Laten we daarom eens goed kijken naar wat zij nodig hebben om op een nieuwe manier goede zorg te verlenen aan patiënten met complexe hulpvragen.

Het projectteam heeft 3 ‘zorgen’ bij de overgang naar de nieuwe manier van werken. Ten eerste kost het mensen veel moeite om bestaande ervaringen en routines uit te schakelen, en andere factoren in het bewuste redeneren te betrekken. Ten tweede hebben zorgverleners vaak eigen opvattingen over hun professionaliteit. Tenslotte kunnen zorgverleners complexe zorgvragen beschouwen als een uitdaging, maar ook als een last die leidt tot twijfel, stress, verlies van werkplezier. Of zelfs tot het stoppen met werken in hun vakgebied. Veel zorgprofessionals hebben daarom ondersteuning nodig bij de nieuwe manier van werken.

Doel

Het steunen van eerstelijns paramedici bij het leveren van goede zorg aan patiënten met een toenemende complexiteit van hulpvragen. Dit zorgt ervoor dat de vitaliteit en bevlogenheid van paramedici op peil blijft.

Methode

Het projectteam onderzoekt door middel van interviews, documentanalyse, casuïstiek bespreking, vragenlijsten en een pilot-interventie de volgende aspecten:

 • Wat beschouwen paramedici als complexe zorgvragen?
 • Hoe werkt hun kijk op complexe zorgvragen door in hun diagnoses en behandelplannen?
 • Welke opvattingen en manieren van omgaan met complexe zorgvragen worden in vaktijdschriften gelegitimeerd?
 • Welke invloed heeft de toenemende complexiteit van zorgvragen op de behoeften van patiënten?
 • Welke invloed heeft de toenemende complexiteit van zorgvragen op de bevlogenheid van paramedici?
 • Hoe ondersteun je paramedici bij het langdurig leveren van goede zorg?

Verwachte resultaten/producten

Dit onderzoeksproject levert inzichten op in de samenhang tussen professionaliteit, redenaties over adequate zorg en bevlogenheid. En hoe dat doorwerkt in het functioneren en de professionele ontwikkeling van eerstelijns paramedici. Onderzoekers publiceren deze inzichten in wetenschappelijke artikelen en een proefschrift, en passen deze toe in een professionaliseringsinterventie. Deze interventie biedt het projectteam aan scholingsaanbieders en beroepsverenigingen en vertalen zij naar de paramedische opleidingen van de HvA.

Maatschappelijke impact

Het projectteam borgt de aansluiting van de geboden zorg bij de werkelijke zorgbehoeften en verwachtingen van patiënten. Hierdoor neemt de gezondheid en participatie toe van patiënten. Dit leidt op lange termijn tot een verlaging van de zorgkosten. Onderzoekers richten zich hierbij nadrukkelijk op het vitaal functioneren van zorgverleners.

Bijdrage onderwijs en onderzoek

Het project is ingebed in de onderzoeksgroep van het HvA-lectoraat Fysiotherapie en in de gecombineerde onderzoeksgroep Levensbeschouwelijke Vorming/Normatieve Professionalisering (Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht). Dit zorgt voor kruisbestuiving en biedt inzichten uit andere wetenschapsdomeinen. De bevindingen uit dit onderzoek staan daarmee ook in een breder kader. De inzichten in de samenhang tussen ontwikkeling van redeneren, professionaliteit en bevlogenheid zijn relevant en toepasbaar voor paramedische bachelor- en masteropleidingen.

Onderzoeksteam

 • Professor Cok Bakker, PhD, promotor (UU)
 • Lector Stephan Ramaekers, PhD, copromotor en dagelijks begeleider
 • Lector Margo van Hartingsveldt, PhD, copromotor

Externe partners

 • UU, faculteit Geesteswetenschappen, departement Filosofie en Religiewetenschap
 • Leerstoel Levensbeschouwelijke Vorming, UU
 • Lectoraat Normatieve Professionalisering, HU
Gepubliceerd door  Urban Vitality 16 april 2024

Project Info

Startdatum 01 mei 2023
Einddatum 31 mei 2028