Lang Leven Thuisflats

Project

Bij het ontwikkelen van een kennisprogramma rondom de 'Lang Leven Thuisflats' werkt het lectoraat Stedelijk Sociaal Werk samen met het HvA-lectoraat Ergotherapie - Participatie en Omgeving en het Ben Sajetcentrum. Dit project vindt plaats binnen de context van de Werkplaats Sociaal Domein Ouderen, waarvan het lectoraat Stedelijk Sociaal Werk voor de regio Amsterdam penvoerder is.

Foto: Eduardo Barrios

Lang Leven Thuisflats zijn wooncomplexen waarin ouderen geclusterd wonen. In deze LLT flats werken woningcorporatie, zorg- en welzijnspartijen en bewoners nauw samen, met als doel de flat zo in te richten dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Ook wordt nagedacht over de inbedding in de buurt en de relatie tussen de flat, senioren uit de buurt en de bestaande sociale infrastructuur in de buurt. In Amsterdam zijn inmiddels op 9 locaties initiatieven (pilots) in ontwikkeling voor Lang Leven Thuisflats, waarbij wel variatie is in de fase waarin elk initiatief zit.

Het kennisprogramma van de HvA en haar partners zal bestaan uit een leergemeenschap, waarin kennis wordt uitgewisseld tussen de kennisinstellingen en betrokkenen bij de pilotlocaties, en verdiepend onderzoek naar een viertal pilotlocaties. Vanuit het kennisprogramma wordt samengewerkt met de HvA Buurtcampus. Daarnaast wordt aangesloten op het onderwijs. Studenten van verschillende opleidingen zullen betrokken worden bij het onderzoek en de leergemeenschap.

In het onderzoek wordt in kaart gebracht hoe de betreffende locaties zich ontwikkelen en wat daarbij de (contextspecifieke) faal – en succesfactoren zijn. Met het kennisprogramma wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Lang Leven Thuisflat als bijzondere woonvorm voor ouderen. Daarmee draagt het bij aan de urgente opgaven waar de stad voor staat, zowel op het terrein van wonen als van ouderenzorg.

Meer weten over het project? Neem contact op met:

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 5 februari 2024

Project Info

Startdatum 01 jan 2023
Einddatum 01 jan 2026