Hogeschool van Amsterdam

Kansrijke schoolloopbanen in een diverse stad

1 september 2015 werd Louise Elffers als Lector Beroepsonderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam aangesteld. Dit lectoraat richt zich op vraagstukken rond het falen en slagen van leerloopbanen in het hoger beroepsonderwijs. Het lectoraat Beroepsonderwijs heet vanaf januari 2019 lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad. De ingezette koers van het lectoraat wordt voortgezet.

Het lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad onderzoekt het verloop van schoolloopbanen in en op weg naar het hbo van studenten met verschillende onderwijsachtergronden (mbo, havo, vwo) en thuisachtergronden (onder meer verschillen in culturele achtergrond en opleidingsniveau ouders). Het lectoraat brengt de kansen en belemmeringen die deze verschillende studentgroepen op hun pad tegenkomen in kaart, en onderzoekt welke inrichting van onderwijs en begeleiding hen in staat stelt zich te ontplooien in het hbo. Het onderzoeksprogramma beoogt daarmee bij te dragen aan de borging van de kwaliteit en toegankelijkheid van het hbo. Door de aandacht voor de kansen van stapelaars (vmbo-mbo-hbo) en eerstegeneratie-studenten (lageropgeleide ouders) ligt het accent op borging van de emancipatoire functie van het hbo. Centrale vraag is steeds hoe studenten die de ambitie en potentie hebben om een hbo-diploma te behalen een reële kans van slagen kan worden geboden door een optimale inrichting van onderwijs op macro-niveau (de inrichting van ons onderwijsstelsel), meso-niveau (de schoolorganisatie) en micro-niveau (het primair onderwijsproces). Voor meer informatie over het lectoraat: zie https://www.hva.nl/kansrijkeschoolloopbanen/over-het-lectoraat/lectoraat-beroepsonderwijs.html

Louise Elffers combineert het lectoraat met een aanstelling als universitair docent Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zij promoveerde in 2011 aan die universiteit op een onderzoek naar studiesucces en uitval bij de overgang van vmbo naar mbo. Na haar promotie werkte zij als postdoctoraal onderzoeker bij het Amsterdam Centre for Inequality Studies van de UvA, waarbij ze onderwijs verzorgde bij de opleidingen Onderwijskunde en Sociologie. De afgelopen twee jaar werkte Louise voor de Academische Werkplaats Onderwijs, een samenwerkingsverband voor praktijkgericht onderwijsonderzoek dat is geïnitieerd door de Inspectie van het Onderwijs en de Universiteit Maastricht.
Haar onderzoek is gericht op de inrichting van onderwijs(stelsels) en de invloed van die inrichting op de schoolloopbanen van jongeren met verschillende onderwijs- en thuisachtergronden. Zij houdt zich in het bijzonder bezig met vraagstukken rond kansengelijkheid in het onderwijs. Zij streeft ernaar met haar onderzoek bij te dragen aan de verbetering van de onderwijskansen van studenten in de beroepskolom (vmbo-mbo-hbo) en van eerstegeneratie-studenten in het hoger onderwijs. In dat kader ontwikkelde zij recent onder meer een praktische handreiking voor het borgen van de toegankelijkheid van het hbo, die niet alleen wordt toegepast binnen hbo-instellingen, maar ook een plek kreeg in de strategische kennisagenda van OCW. Zie https://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/kansrijke-schoolloopbanen/publicaties/toegankelijkheid-van-het-hbo_elffers.pdf

Het team van het Lectoraat 'Kansrijke schoolloopbanen in een diverse stad' bestaat uit vier onderzoekers: Louise Elffers (lector), Mieke van Diepen, Fiona Veraa, en Bas Agricola.
Zij werken samen aan verschillende projecten die staan beschreven op www.hva.nl/kansrijke-schoolloopbanen.

Voor vragen over het lectoraat of over een specifiek project kunt u contact opnemen via lectoraatKS@hva.nl , dan zorgen wij dat u met de betreffende onderzoeker(s) in contact komt.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 18 maart 2020