Kenniscentrum Techniek

De Waterbergende Weg

Hoe kunnen we infiltrerende wegen optimaliseren en opschalen om steden klimaatadaptief in te richten?

Project

Hevige regenbuien en langdurige hitte, Nederland staat voor een uitdaging zich te beschermen tegen de gevolgen van extremer weer. Door hemelwater in de bodem van wegen te infiltreren en daar ondergronds vast te houden, kunnen problemen omtrent wateroverlast én droogte worden beperkt. Ruimte in de ondergrond is echter schaars. De Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderzoekt de potentie van waterbergende wegen om steden klimaatadaptief in te richten.

De waterbergende weg

De weg biedt een kansrijke mogelijkheid om ondergrondse waterberging in stedelijk gebied te realiseren op een ruimtelijk efficiënte en duurzame wijze. Er ontbreekt echter kennis over de werking en effectiviteit in de stedelijke realiteit. Het projectteam van De Waterbergende Weg doet praktijkgericht onderzoek naar het functioneren van de waterbergende weg als het gaat om stabiliteit, (kosten-)effectiviteit, duurzaamheid, bijdrage aan droogtebestrijding en beslag op de drukke ondergrond. Net als de mogelijkheden en belemmeringen wat betreft stedelijke opschaalbaarheid.

Kennis voor gemeenten

Het project heeft als doel om gemeenten te ondersteunen in hun keuze voor de waterbergende weg. Het biedt de kennis die nodig is om per situatie kansen en knelpunten te beoordelen en deze om te zetten in concrete eisen voor ontwerp, aanleg en beheer van de waterbergende weg. Hiermee kunnen zij bij herinrichting van wegen de problemen met wateroverlast en droogte in de toekomst beperken.

Extremen simuleren

‘Op testlocaties voeren wij experimenten uit voor de optimalisatie van waterbergende wegen’, vertelt Ted Veldkamp, projectleider van het onderzoek. ‘Door middel van simulaties van extremen en continue monitoring bestuderen we de wegen op het gebied van stabiliteit, hydraulische capaciteit, hydrologische effecten en invloeden op de grondwaterstanden in de omgeving. Ook werken we met veld- en praktijklocaties in diverse gemeenten, die de mogelijkheid bieden voor het volgen van nieuw aangelegde waterbergende wegen of het beoordelen van functioneren van waterbergende wegen over een langere periode van tijd.’

Output van het onderzoek

Resultaten worden samengebracht in diverse projectpublicaties en samengevat in publicaties voor het wetenschappelijke veld en de professionele praktijk. Daarnaast zijn de meetlocaties in diverse grote gemeenten bedoeld om na afloop van het project de waterbergende wegen te blijven monitoren. Daarvoor wordt een langjarig monitoringsplan ontwikkeld.

Partners van De Waterbergende Weg

Het project De Waterbergende Weg brengt een consortium samen van 14 publieke partijen (gemeenten en waterschappen), 2 kennisinstellingen, 4 hogescholen, 2 proeftuinen en 3 netwerkorganisaties. Samen doen zij praktijkgericht onderzoek naar de potentie van waterbergende wegen als klimaatadaptatiemaatregel in het stedelijk gebied. Zij worden hierbij ondersteund door een klankbordgroep van 6 leden.

Hogescholen

  • Hogeschool van Amsterdam (HvA), Hanze Hogeschool Groningen (HHG), Hogeschool Rotterdam (HR) & Hogeschool Utrecht (HU)

Publieke partijen

  • Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Diemen, Urk, Zoeterwoude, Heemskerk, Groningen, Almere, Amstelveen, Heerhugowaard, Capelle aan den IJssel, Alkmaar, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier & Waternet

Kennisinstellingen

  • Stichting Climate Adaptation Services (CAS) & Deltares

Proeftuinen

  • BuildinG Groningen (PolyCiviel) & WaterStraat Delft

Netwerkorganisaties

  • Stichting RIONED, STOW & Building Changes

Klankbordgroepleden

  • Kennisplatform WOW, Centrum voor Ondergronds Bouwen, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, Amsterdam Smart City, Utrecht Science Park & Samen Klimaatbestendig

Subsidieverstrekker

Relatie met onderwijs

Studenten van de opleiding Water en de minor Klimaatbestendige stad zijn betrokken bij het onderzoek. Zij doen mee aan veldproeven die worden uitgevoerd, en het projectconsortium biedt de studenten de gelegenheid tot afstuderen en het lopen van stages gelieerd aan het project. In onderstaande video zie je hoe studenten en onderzoekers samen werken aan het onderzoek van De Waterbergende Weg.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Contact projectleider

1 november 2022

Project Info

De waterbergende weg
Startdatum 01 apr 2021
Einddatum 31 mrt 2023

Contact

Tom Schoenmaker