Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Integratie van burgerschap in het curriculum

Project

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft subsidie toegekend aan het case report "Integratie van burgerschap in het curriculum"

Toekenning subsidie aan het project "Integratie van burgerschap in het curriculum"

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft subsidie toegekend aan zeventien overzichtsstudies.
Voor het eerst onderscheidde het NRO in deze ronde drie typen overzichtsstudies: naast de vertrouwde wetenschappelijke reviews waren dat thematische overzichtsartikelen en case reports. De laatste twee bieden de mogelijkheid om ook niet-wetenschappelijke bronnen te betrekken in het overzicht van kennis over het onderwijs.
Kijk hier voor meer informatie

Beschrijving van het onderzoek

Burgerschapsvorming is een wettelijk verankerde taak van het onderwijs. Goed inhoud geven aan deze opdracht blijkt echter niet eenvoudig.Dit onderzoek beoogt meer inzicht verschaffen in manieren waarop urgerschapsonderwijs vormgegeven kan worden en probeert daarmee een kwaliteitsimpuls te geven aan het onderwijs door handvatten te geven voor handelingspraktijken op scholen.
Hierbij zijn twee zaken belangrijk: goede voorbeelden van scholen die vergevorderd zijn met integratie van burgerschapsvorming in hun onderwijs en kennis over wat in het algemeen effectieve manieren zijn om daaraan invulling te geven.
Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het onderwijs door middel van een aantal aspecten bij kan dragen aan de ontwikkeling van burgerschapscompetenties van leerlingen: een democratisch klimaat op school, integratie in het curriculum en door school georganiseerde buitenschoolse activiteiten.
Inzichten uit een literatuurstudie naar deze aspecten worden gekoppeld aan casestudies op scholen waar men vergevorderd is met de integratie van burgerschap in het curriculum. Er wordt samengewerkt worden met leraren, schoolleiders, lerarenopleiders, studenten en onderwijsinspecteurs die met veel verschillende praktijksituaties in aanraking komen. Het eindproduct is een publieksvriendelijke publicatie, gericht op gebruikers in het onderwijsveld.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 23 maart 2023

Project Info

Startdatum 09 okt 2015
Einddatum 01 aug 2016