Hogeschool van Amsterdam

Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad

Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad

Het 'Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad' van de HvA onderzoekt schoolloopbanen in en op weg naar het hbo.

Over het lectoraat

Het Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad van de Hogeschool van Amsterdam onderzoekt schoolloopbanen in en op weg naar het hbo, ter ondersteuning van de ontwikkeling van praktijken die deze schoolloopbanen kunnen bevorderen. Het Lectoraat is sinds 2015 ingesteld als een HvA-breed lectoraat, de eerste jaren onder de naam 'Lectoraat Beroepsonderwijs'. In samenwerking met de verschillende faculteiten en opleidingen van de HvA én in samenwerking met het toeleverend onderwijs (VO en MBO) tracht het Lectoraat door middel van praktijkgericht onderwijsonderzoek bij te dragen aan het faciliteren van kansrijke schoolloopbanen van hbo-studenten met verschillende onderwijs- en thuisachtergronden.

Het Lectoraat bestaat inmiddels drie jaar, waarin hard is gewerkt aan de ontwikkeling van kennis en praktijken om een succesvol verloop van schoolloopbanen van studenten in en op weg naar het hbo te bevorderen. Ook de komende jaren blijven wij ons blijven inzetten voor onderzoek naar het verloop van schoolloopbanen in en op weg naar het hbo van studenten met verschillende onderwijsachtergronden (mbo, havo, vwo) en thuisachtergronden (o.m. verschillende culturele achtergronden en eerstegeneratie-studenten). We brengen kansen en belemmeringen in kaart die deze verschillende studentgroepen op hun pad tegenkomen, en we onderzoeken welke inrichting van onderwijs en begeleiding studenten kan helpen om zich optimaal te ontplooien in het hbo.

Het centrale vraagstuk van het Lectoraat raakt aan praktijken binnen de gehele HvA en in de gehele onderwijsketen. Het Lectoraat realiseert en faciliteert uitwisseling en samenwerking binnen en buiten de HvA, met het hbo, het vo en het mbo. Juist vanwege die brede en inclusieve focus, knelde de naam van het Lectoraat (Beroepsonderwijs) een beetje. Er bestaat bovendien ook een lectoraat aan de HU onder deze naam, waardoor verwarring kon ontstaan over de focus van ons Lectoraat. Er is daarom besloten ons lectoraat per 1 januari 2019 te hernoemen: Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad. Deze naam sluit beter aan bij onze inhoudelijke focus en activiteiten, die dan ook onverminderd zullen worden voortgezet.

Het lectoraat legt de nadruk op samenwerking in de onderwijsketen waarvan de verschillende onderwijssectoren deel uitmaken. Het hbo wordt bezien en onderzocht als een schakel in deze keten, die volgt op de schakels van het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Volgens de ketenbenadering is de vormgeving van de gehele onderwijsketen van invloed op het verloop van schoolloopbanen in het hbo, waarmee dit verloop niet los van deze vormgeving gezien moet worden.

 

Het lectoraat focust daarbij in het bijzonder op het verloop van de overgang naar het hbo en mogelijkheden om deze overgang te versoepelen voor studenten met verschillende onderwijs- en thuisachtergronden. Daarbij wordt zowel gekeken naar de voorbereiding op die overgang vanuit het toeleverend onderwijs, als de begeleiding bij de overstap en het verloop van de eerste maanden na de overgang. Uitgangspunt is het borgen van de toegankelijkheid van het hbo, met behoud van kwaliteit en bovenal met een reële kans op studiesucces.

 

De ervaringen van studenten, met name hun perspectief op de vraag wat studenten nodig hebben om hun weg te vinden in het hbo, vormen telkens het vertrekpunt in het lectoraatsonderzoek. Studenten zijn niet alleen een belangrijke bron van informatie in onderzoeksprojecten. Hun ervaringen vormen een essentiële toetssteen bij het nadenken over de optimale inrichting van onderwijsprocessen, voor individuele opleidingen (micro-niveau) voor instellingen (meso-niveau), en voor de inrichting van de gehele onderwijsketen op het niveau van het onderwijsstelsel en het onderwijsbeleid (macro-niveau).

 

Het lectoraat wordt sinds september 2015 bekleed door dr. Louise Elffers. Kijk hier voor alle medewerkers van het lectoraat 

Louise hield in september 2016 haar lectorale rede, getiteld Kansrijke schoolloopbanen in en op weg naar het hbo – een ketenbenadering 

 

Gepubliceerd door  Lecoraat Kansrijke schoolloopbanen 18 maart 2020