Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Programma

Hier vind je meer informatie over het programma. Het programma bestaat uit diverse onderdelen.

Dossieropdrachten

De inhoud van de opleiding is gebaseerd op het:

Op basis van de competenties voor de NT2-docent zijn dossieropdrachten geformuleerd. Deze opdrachten hebben betrekking op docentgedrag en worden voornamelijk uitgevoerd in de lespraktijk (stage- of werkplek NT2). Voorbeelden zijn het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een les of het geven van effectieve feedback op een spreek- of schrijfproduct van een NT2-leerder.

Bijeenkomsten

Wanneer je geen lesbevoegdheid hebt, neem je deel aan het zogeheten ‘plustraject’. Dit traject bestaat uit 5 bijeenkomsten algemene didactiek. Deze bijeenkomsten gaan vooraf aan de 20 bijeenkomsten van de opleiding. In het plustraject leer je hoe je een les ontwerpt en opbouwt. Daarnaast is er aandacht voor de basisprincipes van het lesgeven.

In de 20 bijeenkomsten die volgen, worden de theorie en bijbehorende opdrachten verwerkt en besproken, ervaringen uitgewisseld en filmfragmenten van eigen lessen in subgroepen besproken. De gekozen werkvormen zorgen voor verdieping en toepassing van de theorie. Ook is er ruimte voor intervisie. 

Praktijk

De opleiding is duaal van karakter; leren en werken worden gecombineerd. Tijdens de opleiding werk je minimaal 240 uur in de praktijk, dat is 6 uur per week. Van die 6 uur moet je minimaal 3 uur lesgeven. De overige uren zijn bedoeld voor lesvoorbereiding, correctiewerk, het bestuderen van materialen, overleg met collega’s en stage- of werkbegeleider. De opleiding verwacht dat de stage- of werkbegeleider gecertificeerd docent NT2 is.

Logboek

Reflecties op de bijeenkomsten en je stage of werk neem je op in een logboek. Dit logboek wordt niet beoordeeld maar is bedoeld voor jezelf. Je houdt je leer- en werkervaringen bij en kunt deze gebruiken als input/illustratie bij het voortgangs- of eindgesprek.

Voortgangs- en eindgesprek

Halverwege de opleiding voer je een voortgangsgesprek dat bedoeld is om de continuïteit te bewaken en je vorderingen te bespreken. Zijn je dossieropdrachten als voldoende beoordeeld en is je dossier compleet, dan kun je deelnemen aan het eindgesprek. De dossieropdrachten en feedback uit de praktijk zijn hierbij uitgangspunt.

Afronding

Je kunt de opleiding afronden indien:

  • je minimaal 80% aanwezig bent geweest.
  • je aantoonbaar minimaal 240 praktijkuren hebt gemaakt.
  • alle dossieropdrachten als voldoende zijn beoordeeld, inclusief de eindopdracht van het plustraject.
  • het eindgesprek met voldoende resultaat is afgesloten.
  • de praktijkbegeleider het functioneren op de stage- of werkplek als voldoende heeft beoordeeld.

Je ontvangt het BVNT2-certificaat. Daarmee kun je je registreren in het beroepsregister van de BVNT2 (registratienummer lerarenregister: o881dXzjKm). De opleiding is opgenomen in het lerarenportfolio.

Studiemateriaal

Verplichte literatuur:

  • Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs. Folkert Kuiken en Sible Andringa (red). Coutinho, 2022. Derde, herziene druk. (ISBN 9789046908358). € 57,95
  • Actief met Taal. Didactische werkvormen voor het Talenonderwijs. Dieuwke de Coole en Anja Valk. Coutinho 2015, tweede druk. (ISBN 9789046904398). € 30,50
  • Effectief leren. De docent als regisseur. Sebo Ebbens en Simon Ettekhoven. Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten, 2020. Vijfde druk. € 46,95
  • Praktijkboek NT2. Handleiding taal en inburgering. Margreet Verboog & Damayanti Gunawan. Uitg. Boom, 2024, derde oplage. Eerste druk. (ISBN 9789024432875). € 29,95.

Aanbevolen literatuur:

  • Het vakblad LES. Tijdschrift voor NT2 en taal in het onderwijs. Uitgeverij Boom, Amsterdam.

Samenwerking

De opleiding NT2 Docent Nederlands als Tweede Taal voor Onbevoegden (post-hbo) maakt gebruik van de expertise van docenten van de Hogeschool van Amsterdam. De HvA werkt voor deze opleiding samen met andere hogescholen en universiteiten in opdracht van de Beroepsvereniging van docenten Nederlands als Tweede Taal. De lerarenopleiding Nederlands van de Hogeschool van Amsterdam profileert zich op NT2-gebied met modules Tweedetaalverwerving in de reguliere tweedegraadslerarenopleiding en met een leerroute met directe doorstroom naar de master Nederlands als tweede taal en meertaligheid bij de UvA.