Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina
Cursus

Inhoud

Je werkt met actuele onderwijsmodules van de opleidingen Social Work profiel Jeugd, Pedagogiek en met kennis en inzichten van het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd.

Modules Maatwerktraject JG

Theorie

Methodiek

Reflectie

Ontwikkelings-psychopathologie

Ambulant Werken in Gezinnen

De Reflecterende Professional

Werken met richtlijnen Jeugdzorg

Innovatie in de Praktijk

Beroepsethiek

 

Verplichte Jeugdhulp

Praten over Eenzaamheid

 

Harmoniserend Communiceren

 

Theorie

Ontwikkelingspsychopathologie

Binnen Jeugdhulp zijn er veel verschillende doelgroepen en vaak specialiseren professionals zich in één daarvan. Bijvoorbeeld peuters met autismespectrumproblematiek of tienermoeders. Daarom is het zinnig de gehele ontwikkeling van 0 tot 18 weer eens onder de loep te nemen. Vaak is de uiting van problematiek een wonderlijke opeenstapeling van problemen en ongelukkige interacties met de omgeving.

In deze module staat de kennis van ontwikkelingsproblematiek van kinderen en jeugdigen centraal. Het gaat hierbij om het ontstaan en beloop van psychische stoornissen in de periode van zwangerschap tot volwassenheid. De gedachte hierbij is dat bij meer inzicht in de biologische, psychologische en sociale achtergronden rond de gemiddelde - en afwijkende ontwikkeling deze kinderen en hun gezinnen betere hulp kunnen krijgen. Sterker nog: misschien kunnen we mogelijke problemen preventief voorkomen als we op basis van deze kennis eerder in de ontwikkeling handelen! Het succesvol afronden van deze losse module levert 28 SKJ punten op.

Werken met Richtlijnen Jeugdzorg

Wat zijn de beste interventies bij bijvoorbeeld: ADHD of gedragsproblemen? Ben je nieuwsgierig naar de rol van de jeugdige en de rol van de ouders bij een uithuisplaatsing? En weet jij hoe je het beste kan handelen naar jeugdige en ouders bij een scheiding? Deze vragen en nog veel meer kun je tegenwoordig terug vinden in de richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming. Deze module leert jou hoe je de richtlijnen (individueel en in samenwerkingsverband) kan vinden en toepassen binnen je beroepspraktijk. Het succesvol afronden van deze losse module levert 46 SKJ punten op.

Methodiek

Ambulant Werken in Gezinnen

Hoe zorg je ervoor dat je de ouder begeleidende positie kunt innemen zonder de ander het gevoel te geven dat jij ‘de betere ouder’ bent? En hoe ondersteun je gezinnen waar veel aan de hand is en waarbij kinderen beschermd moeten worden?

Wanneer je ambulant werkt met gezinnen kom je bij je cliënten thuis. Heb je een inkijk in hun gezinsleven en kom je dichtbij waar de problematiek zich manifesteert. Je kan gezien worden ondersteuning maar soms ook als bedreiging voor het gezin. Iemand die komt vertellen dat het niet goed gaat en die zich gaat ‘bemoeien’ met zaken. Hierdoor kan je aanlopen tegen je eigen gevoelens, normen en waarden die niet overeenkomen met hoe het in dat gezin gaat.

Binnen deze module zullen deze onderwerpen aan bod komen. Een module waarbij theorie en praktijk samenkomt en waarbij kennis uit de bijeenkomsten en uit eigen ervaring rechtstreeks

meegenomen wordt terug de praktijk in. In bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van casuïstiek uit de praktijk en aan de hand van diverse opdrachten en oefeningen wordt onderzocht hoe hiermee om te gaan. Kortom, een rijke direct bruikbare aanvulling op de gereedschapskist van de professional. Het succesvol afronden van deze losse module (niet maatwerktraject) levert 32 SKJ punten op.

Innovatie in de Praktijk

Het werk van de jeugdprofessional is aan verandering onderhevig. Nieuwe inzichten en beleidsveranderingen maken het werk soms eenvoudiger of meer complex. Om je te blijven positioneren en profileren is het belangrijk om goed in te spelen op het veranderende werkveld. In het programma Innovatie in de Praktijk ga je een onderzoek doen in de praktijk en creëer je vandaar uit een product (bijdrage) voor het werkveld. Jouw bijdrage speelt in op de laatste jeugdzorg ontwikkelingen. Je kunt denken aan het meer netwerkgericht handelen of samenwerkingsvaardigheden met jeugd en gezin vergroten. Voor deze module is het van belang dat je toegang krijgt tot een organisatie voor jeugd en/of gezin. Je werkt zelfstandig aan opdrachten onder periodieke begeleiding van een docent. Je werkt samen met andere jeugdprofessionals en presenteert jouw product aan het einde van de module. Je doet dit alles met de uitdagende methode Design Thinking. Het succesvol afronden van deze losse module levert 53,6 SKJ punten op.

Harmoniserend Communiceren

Hoe communiceer jij? Kun jij open communiceren? En hoe is jouw communicatie als er sprake is van een meningsverschil. Hoe open ben je dan? 

Als jeugdprofessional kom je in aanraking met veel verschillende gezinsleden. Goed communiceren en aansluiting vinden is daarbij heel essentieel. Goed communiceren betekent dat je jezelf kent en weet waar jouw sterke en zwakke plekken zitten, maar ook dat je ziet van waaruit de ander communiceert, zodat je makkelijker bij hen kunt aansluiten. 

Binnen deze module krijg je kennis van onderliggende overtuigingen in communicatie en het vastzitten in bepaalde denkpatronen. Het gaat hierbij om zowel innerlijke communicatie als om communicatie tussen jou en de ander(en). Dit met als doel om de communicatie en gedragspatronen binnen het gezin duidelijk en inzichtelijk te maken waardoor er een verandering en bewustwordingsproces in gang gezet wordt. 

Daarnaast leer je het verschil tussen het gezin redden of ondersteunen. Ook kijken we naar de basis van communicatie en leer je dit toe te passen in de praktijk. De inhoud is gebaseerd op wetenschappelijke theorieën uit de psychologie en communicatiewetenschap. Je kunt kiezen uit een inleidende training of de verdiepende cursus. Het succesvol afronden van deze losse module levert 57,50 SKJ punten op.

Bekijk HIER het filmpje met een uitgebreide toelichting op de methodiek. 

Verplichte Jeugdhulp

Werken in de Jeugdhulp vraagt om een hoge mate van verantwoordelijkheid, autonomie, lef en besluitvaardigheid. Je wordt regelmatig geconfronteerd met tegenstrijdige belangen, emotionele meningsverschillen en inherente onzekerheden. Om effectief te zijn in gezinnen, moet je respect en betrokkenheid verenigen met professionele distantie.

Binnen deze module werk je in een team van vijf professionals (medecursisten) fictief binnen Jeugdbescherming Regio Amsterdam (Jeugdbescherming). In de groep werken vijf teams onafhankelijk en gezamenlijk met realistische complexe casuïstiek van jeugdigen in hun (gezins)systeem. Deze casuïstiek is ontwikkeld door Jeugdbescherming. De module neemt je mee in de verschillende rollen en taken die de gezinsmanager binnen Jeugdbescherming vervult. Je doet dit door het verwerven van kennis, oefening, presentatie en dialoog met als doel om in ‘jouw’ team een waarheidsgetrouw gezinsplan te ontwikkelen. Het succesvol afronden van deze losse module levert 24 SKJ punten op.

Reflectie

De Reflecterende Professional

Binnen deze module word je meegenomen op een boeiende reis met vier reisgenoten en een deskundig begeleider, in en naar jezelf als professional. Je reflecteert op jouw professionele werksituaties op het gebied van denken, voelen, handelen en willen. Dit doe je in zowel begeleide- als onbegeleide bijeenkomsten.

Binnen 20 weken werk je in de onbegeleide bijeenkomsten met elkaar aan drie opdrachten. Deze opdrachten worden via het e-learning programma bekend gemaakt en draaien om de zelf-onderzoekende, de ontdekkende en de spelende professional. Het succesvol afronden van deze losse modulen levert 40 SKJ punten op.

Beroepsethiek

In deze module gaan we aan de slag met het erfgoed van Socrates en Plato.

Bij het werken binnen de sector Jeugdhulp hebben we voortdurend te maken met morele dilemma's en belangentegenstellingen. Je werkt vanuit uitgangspunten uit de beroepscode van de jeugdprofessional. Het is van belang om professionals te begeleiden en ze competent te maken om op eerlijke en transparante wijze om te gaan met deze dilemma's in de beroepspraktijk.

Om hier professioneel mee om te gaan kunnen we gebruik maken van kennis uit de ethiek. Die is er op gericht om vanuit een neutrale positie belangen, gevolgen, waarden en deugden af te wegen om integer te kunnen handelen binnen het spanningsveld tussen wetgeving, organisatie, cliënt, netwerk en de Jeugdhulpprofessional.

Binnen deze module gaan we inhoudelijk in op het analyseren en argumenteren. Daarnaast gaan we dieper in op het aanleren van basisvaardigheden rond socratische gespreksvoering en meerzijdig partijdig handelen. We maken deelnemers bewust van hun eigen normatieve professionaliteit en het positie kiezen binnen organisatie en netwerken. Tuchtrecht maakt hier onderdeel van uit. Het succesvol afronden van deze losse module levert 18 SKJ punten op.

Praten over eenzaamheid

Het is als jeugdhulp professional belangrijk om eenzaamheid onder jongeren en jongvolwassenen te signaleren, én hiernaar te vragen. ‘Vraag ernaar’ klinkt eenvoudig maar blijkt in de praktijk soms moeilijk. Gedragingen die voortkomen uit gevoelens herkennen we namelijk niet altijd als zodanig, mede doordat eenzaamheid veel verschijningsvormen kent.

In deze module leren we je aan de hand van de e-learning module, twee huiswerkopdrachten en twee trainingen meer over (praten over) eenzaamheid onder kwetsbare jongeren. We vergroten onze kennis over o.a. vormen van eenzaamheid, reflecteren op casuïstiek en reflecteren op ons eigen handelen: hoe ga jij het gesprek over eenzaamheid aan? Het succesvol afronden van deze losse module levert 7,5 SKJ punten op.   

Factsheet

Nog eens nalezen? 

Bekijk de factsheet