Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Cursusprogramma

In deze module staat het juridisch risico- en kwaliteitsmanagement centraal binnen de publieke- en de private sector.

Eindopdracht

De eindopdracht bestaat uit een onderbouwd advies aan je leidinggevende ter verbetering van de juridische kwaliteitszorg respectievelijk compliance binnen je eigen organisatie met een voorstel voor de invoering en borging ervan.

Relatie met de beroepspraktijk

Tijdens de colleges wordt ingegaan op de wijze waarop juridische professionals de kwaliteit van producten, diensten en onderliggende processen waarborgen en verbeteren. Het gaat dan vooral om het op een systematische en gestructureerde wijze bewaken en verbeteren van juridische kwaliteit. Dit werd actueel in de jaren negentig van de vorige eeuw. In die tijd werden binnen gemeenten programma’s voor juridische kwaliteitszorg doorgevoerd, waarbij de interne
organisatie werd doorgelicht, risico’s in kaart werden gebracht en modellen en procedures werden ontwikkeld.

Zoals wel vaker het geval, gaf een aantal maatschappelijke incidenten aanleiding tot een verhoogde aandacht voor de juridische kwaliteit van het werk, zoals de Ceteco-affaire en de Groninger Kredietbank-affaire. Bij die affaires werden door ‘ondernemende’ ambtenaren juridische waarborgen en controlemechanismen veronachtzaamd, waardoor de betrokken organisaties omvangrijke financiële- en reputatieschade opliepen.

Ook binnen de private sector nam het belang toe van het bewaken van de juridische kwaliteit. Daar staat het vooral in het teken van quality assurance en compliance. Waar compliance aanvankelijk sterk juridisch werd ingevuld (het voldoen aan de regels), is dit de laatste decennia steeds verder verbreed naar (fraude)preventie, integriteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook hier speelden affaires een rol, zoals het LIBOR-schandaal in de financiële sector of de ‘sjoemelsoftware’ in dieselmotoren in de auto-industrie. Meer recent speelden incidenten rondom de onvoldoende naleving van de verplichting tot het screenen en monitoren van bankklanten.