Management van Cultuurverandering

Het lectoraat Management van Cultuurverandering biedt advies aan organisaties op basis van wetenschappelijk onderzoek met studenten (o.a. Bestuurskunde en Toegepaste Psychologie). Daarmee verbindt het lectoraat praktijkvragen, onderzoek en onderwijs met elkaar.

Onderzoek

Vaak is cultuurverandering nodig om het gedrag in organisaties ingrijpend te wijzigen. Cultuur- en gedragsverandering zijn complexe onderwerpen. Onderzoek maakt het mogelijk hier grip op te krijgen.

Beroepspraktijk

Het lectoraat heeft een maatschappelijk doel. Het wil bestuurders, managers en projectleiders voorzien van managementinformatie. Die informatie kan door leidinggevenden worden gebruikt om hun organisaties beter te richten op de grootstedelijke vraagstukken waar zij verantwoordelijkheid voor dragen. Centrale vraag is steeds: Welke interventies zijn nodig om een gewenste cultuurverandering te bereiken?

Onderwijs

Leren is naast onderzoek de tweede kerntaak in het werk van het lectoraat. De HvA leidt studenten op tot gecertificeerde cultuuronderzoekers. Iedere student krijgt verantwoordelijkheid voor een eigen onderzoeksdeel. Zo leren de toekomstige professionals veel over de complexe vragen die de beroepspraktijk kenmerken en hoe ze daarmee om kunnen gaan. De HvA waarborgt de kwaliteit van het onderzoek door supervisie van professionele onderzoekscoördinatoren en onderzoeksleiders.

Onderzoekslijnen

Het lectoraat onderscheidt vier onderzoekslijnen.

Culturen ontstaan als groepen mensen zich organiseren. Het is niet zo dat die culturen dan vanzelf optimaal bijdragen aan de organisatiedoelen. Daarom krijgen veel organisaties na verloop van tijd behoefte om hun cultuur meer te richten. De wens een cultuurverandering door te voeren kan ook ontstaan door andere eisen uit de omgeving. Projecten:

Veel vraagstukken in de stad verlopen niet langs de grenzen van gemeentelijke diensten. Daarom moet er worden samengewerkt. Cultuurverschillen tussen samenwerkingspartners kunnen leiden tot fricties. En fricties hebben een negatief effect op het gezamenlijk resultaat. We onderzoeken welke fricties er binnen samenwerkingsverbanden bestaan en hoe je daar mee om kunt gaan. Projecten:

Stadsdelen en steden in de metropool Amsterdam krijgen minder geld. De overheid trekt zich terug en burgers moeten meer zelf doen. Dat vraagt van burgers ander gedrag en een andere organisatiecultuur van betrokken overheden. We onderzoeken de lokale situatie en doen voorstellen over welk model van burgerparticipatie het meest kansrijk is. Project:

Integriteit is het hart van een gezonde samenleving en een economie die zich aan weet te passen aan de eisen van de nieuwe tijd. We zijn geïnteresseerd in hoe integriteit het beste in organisaties bevorderd kan worden, maar ook hoe signalen van corrumperende culturen vroegtijdig te herkennen zijn. Project:

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 24 augustus 2023