Burgerschapsonderwijs

Burgerschapsonderwijs staat stevig in de maatschappelijke, politieke en wetenschappelijke aandacht. Nederlandse leerlingen hechten veel waarde aan democratische waarden maar scoren in vergelijking met andere landen laag op kennisaspecten. De ongelijkheid in burgerschapskennis is ook groter dan in andere landen. Veel scholen en leraren zijn op zoek naar geschikte manieren om burgerschap een plek te geven in hun onderwijs.

Het lectoraat Burgerschapsonderwijs wil - samen met het werkveld, lerarenopleidingen, onderzoekers en beleidsmakers - het burgerschapsonderwijs versterken. Het onderzoek dat het lectoraat uitvoert geeft inzicht in hoe abstracte vragen voor leerlingen en studenten betekenisvol gemaakt kunnen worden en levert daarmee een bijdrage aan het versterken van de burgerschapscompetenties en veerkrachtige democratische gezindheid van kinderen en jongeren. Met name bij die kinderen die dat van huis uit minder meekrijgen.

Lector

Hessel Nieuwelink is lector Burgerschapsonderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam. Samen met zijn collega’s in het lectoraat en de lerarenopleidingen van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding doet Hessel onderzoek naar de manieren waarop onderwijs over burgerschap, diversiteit, democratie en politiek vorm kan krijgen. Hij kijkt daarbij primair naar het pedagogisch-didactische handelen van leraren en de materialen die zij daarbij gebruiken.

Associate lector

Floor Rombout is associate lector Burgerschapsonderwijs. Haar onderzoek is bedoeld om leraren, lerarenopleiders en scholen meer handvatten te geven hoe effectief en waardevol burgerschapsonderwijs eruit kan zien en houdt zich bezig met vragen als ‘Hoe ga je als docent om met je eigen waarden als er controversiële thema’s besproken worden in de klas? Hoe kunnen we docenten opleiden die vaardig zijn in het geven van kritisch burgerschapsonderwijs? Welke didactiekvormen dragen bij aan oordeelsvorming van leerlingen? Hoe leren we leerlingen en studenten zorgvuldig redeneren over complexe vraagstukken op domeinen als duurzaamheid en democratie?’

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 2 november 2023