Stages

Blijft er binnen uw organisatie wel eens een interessant bestuurskundig vraagstuk liggen? Heeft u behoefte aan het realiseren van interventies in een grootstedelijke context? Kunt u hulp gebruiken bij de uitvoering van het dagelijks werk? Of hebt u behoefte aan iemand van buiten uw organisatie met een frisse, bestuurskundige kijk op bepaalde zaken?

Dan bieden studenten van de HBO bachelor Bestuurskunde van de Hogeschool van Amsterdam wellicht een oplossing! Studenten kunnen al snel toegevoegde waarde leveren. Bovendien draagt u bij aan hun ontwikkeling. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

In het derde studiejaar lopen de studenten stage. Twintig weken lang werken de studenten mee in uw organisatie aan dagelijkse taken/projecten. Daarnaast voeren zij zelfstandig een strategische opdracht uit gebaseerd op een vraag vanuit de stageorganisatie. Hierbij kunt u denken aan een kwalitatief/kwantitatief onderzoek, het organiseren van bijeenkomsten of het schrijven van een evaluatie rapport.

 • De stagiair werkt fulltime (vijf dagen per week) bij uw organisatie, 20 weken lang
 • De startmomenten van de stage zijn in september en februari
 • De stagiair wordt vanuit uw organisatie begeleid door een functionaris met minimaal hbo-niveau.
 • De stagiair wordt ook begeleid door een docent vanuit de opleiding. Deze begeleider bezoekt uw organisatie in ieder geval 1 keer tijdens de stage.

Een geschikte stage biedende organisatie is een organisatie die:

 • bestuurskundige beroepenveld vervult;
 • meerdere (tenminste drie) professionals met een bestuurskundige of verwante opleiding op hbo-/wo-niveau in dienst heeft;
 • praktijkbegeleiding door een gekwalificeerde, ervaren professional (minimaal twee jaar werkervaring binnen het bestuurskundige domein) op hbo-niveau c.q. wo-niveau biedt;
 • een passende taakomschrijving biedt, zodat de stagiair de gelegenheid krijgt te leren en te werken om de competenties op het vereiste niveau te behalen;
 • bereid is de stagiair te beoordelen volgens door de opleiding vastgestelde criteria;
 • de stagiair de mogelijkheid biedt tot het bijwonen van (team)vergaderingen;
 • de stagiair de mogelijkheid biedt zich te verdiepen in de visie, het beleid en de werkwijze van de organisatie;
 • zorgdraagt voor een werkplek die voldoet aan de Arbowetgeving;
 • bereid is de bepalingen in de standaard stage-overeenkomst van Bestuurskunde te accepteren.

 • Toetsing kwaliteitsbeleid van stichtingen aan de van toepassing zijnde wetten. Bijvoorbeeld kwaliteitsbeleid van stichting voor maatschappelijke opvang en dienstverlening voor dak- en thuislozen toetsen aan de Kwaliteitswet zorginstellingen.
 • Plan van aanpak ‘Collectief winkelverbod’ voor een gemeente; mogelijkheid tot ontzegging van toegang tot meerdere winkels in een bepaald winkelgebied. Dit is een civiel rechtelijke regeling tussen winkeliers. Onderzoek naar juridische mogelijkheden, beleid in andere steden, wensen voor de situatie in opdrachtgevende gemeente, advies over mogelijke aanpak.
 • Plan van aanpak verbetering informatievoorziening van een gemeenteraad. Informatiestroom van college naar raad verbeteren. Het communicatiemiddel is hierbij belangrijk, bijvoorbeeld de manier waarop informatie wordt gepre­senteerd.
 • Opstellen ‘integrale handhavingsnota’ voor een gemeente.
 • Ontwerpen rampenbestrijdingsplan op zee voor Rijkswa­terstaat.
 • Evaluatie coffeeshopbeleid gemeente Amsterdam.
 • Onderzoek naar draagvlak voor Bredeschool aanpak in een gemeente of wijk.
 • Adviseren van profit organisatie ten aanzien van inrichten van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • Ontwerpen Brandweerbeleidsplan Brandweer Amstelland.
 • Adviseren van profit organisatie ten aanzien van integriteit­vraagstukken.
 • Adviseren van Albert Heijn filiaal over bijdrage in wijk/buurt ontwikkeling.
 • Adviseren op het gebied van of evalueren van beleid bij profit of non profit organisatie ten aanzien van Publiek Private Samenwerking.
 • Voor een woningcorporatie onderzoeken hoe bewoners en andere stakeholders in buurten kunnen worden betrokken bij woningbouw en ontwikkeling van de wijk.
 • Bij een woningcorporatie, het ontwerpen en opstellen van nieuwe algemene voorwaarden bij huurcontracten.
 • Ontwerpen (voorlopig) integraal horecabeleidsplan voor een gemeente.
 • Advies voor Dienst Luchtvaartpolitie over inzet helikopters.

Wilt u een stageplaats aanbieden? Of wilt u meer informatie over de inhoud en uitvoering van de stage zoals stageperiode, begeleiding en werkzaamheden van de stagiair(s)? Neem dan contact op met de afdeling Externe betrekkingen via het Digiaal Servicepunt.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 23 juni 2021