Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Social Work - deeltijd

Bij Social Work kies je in het eerste jaar voor een van de drie profielen: Welzijn en Samenleving, Zorg, of Jeugd.

Je leert mensen omgaan met veranderingen in de samenleving. Je werkt aan vraagstukken over armoede en wonen, leefbaarheid van wijken en buurten, gezondheid en veiligheid, kunst en sport. Je versterkt de sociale weerbaarheid van mensen.

Je helpt mensen met complexe en langdurige zorgvragen een zo normaal mogelijk leven te leiden. Denk aan ouderenzorg of de zorg voor mensen met een beperking. De focus ligt op gezondheid en gedrag en niet op ziekte en zorg. Je werkt daarbij samen met andere professionals zoals psychologen en verpleegkundigen.

Je kiest dit profiel als je vanaf het derde studiejaar de afstudeerrichting GGZ-Agoog wilt volgen.

Je leert hoe je kinderen en jongeren die vallen onder jeugdhulp en jeugdbescherming/jeugdreclassering ondersteunt en helpt hen om hun talenten te ontplooien. Je hebt aandacht voor de veiligheid van kinderen en jongeren, en je helpt hen op te groeien tot autonome en participerende volwassenen. Bovendien versterk je de opvoedcompetenties van ouders/opvoeders. Je werkt samen met de opvoeders en het sociale netwerk van het kind of de jongere.

Als je tenminste 90 studiepunten in het profiel Jeugd hebt behaald, kun je je na afloop registreren in het SKJ Kwaliteitsregister Jeugd.

De Sociale Agenda

Tijdens de opleiding ga je aan de slag met sociale vraagstukken die spelen in de regio Amsterdam, de zogeheten sociale agenda. Denk bijvoorbeeld aan de volgende uitdagingen:

 • gelijke kansen voor iedereen
 • wonen en armoede
 • ruimte voor kinderen en jongeren om zich te ontwikkelen
 • participatie van buurtbewoners
 • de stad als leefomgeving

Werken en studeren

De combinatie van leren en werken vormt de kern van het onderwijs. Je past je kennis uit de opleiding toe op de werkvloer en je brengt situaties uit de praktijk mee naar de lessen. Zo ontstaat een wisselwerking tussen studie en praktijk waarmee je het maximale uit je opleiding kunt halen.

Je hebt les op een vaste dag in de week. Het rooster staat voor het hele studiejaar vast. Zo kun je je studie makkelijker afstemmen met je werk en privé-leven.

Criteria voor een relevante leer- en werkomgeving

Een actieve verbinding tussen je werk en je opleiding is belangrijk. Daarom gelden de volgende criteria:

 • Je bent aantoonbaar werkzaam in een relevante functie in de Social Work-beroepspraktijk, bij voorkeur voor twee dagen per week of meer (in verband met de opdrachten en competentieontwikkeling).
 • De werkomgeving staat open voor een actieve samenwerking met de student en de opleiding.
 • Op de werkplek krijg je begeleiding in het leerproces van een professional afgestudeerd in een vergelijkbare opleiding op hbo- of universitair niveau.
 • Op de werkplek heb je de mogelijkheid de Social Work-competenties op verschillende niveaus en in diverse opdrachten uit te voeren en aan te tonen.

Aanvullende criteria per profiel

Bij inschrijving voor de deeltijdopleiding Social Work geef je aan in welk van de drie profielen je jezelf wil specialiseren. Naast de algemene criteria gelden per profiel de volgende aanvullende criteria.

Je werkt met mensen met individuele sociale en collectieve sociaal-culturele vraagstukken in wijk- en samenlevingsnetwerken in één van de volgende beroepscontexten:

 • sociaal en cultureel ondernemerschap
 • educatieve organisaties
 • welzijnsorganisaties en sociale wijkteams
 • jongerenwerk
 • ouderenwerk
 • gevangenissen/ziekenhuizen
 • woningbouwverenigingen
 • niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) op het gebied van duurzaamheid, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking, cultuur, diversiteit en inclusie
 • ondersteuning van bewonersorganisaties, belangenbehartiging, actiegroepen en sociale bewegingen

Je werkt met mensen met langdurige en/of complexe problematiek en hun naaste omgeving in één van de volgende beroepscontexten:

 • geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie
 • verslavingszorg
 • maatschappelijke opvang
 • verstandelijk gehandicaptenzorg
 • lichamelijk gehandicaptenzorg
 • ouderenzorg en geriatrie
 • zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Je werkt met jongeren van 0-23 jaar en hun naaste omgeving in een van de volgende beroepscontexten:

 • preventie
 • ambulante jeugdhulp
 • jongerenwerk
 • jeugdhulp, ambulant of residentieel
 • pleegzorg
 • jeugdbescherming
 • jeugdreclassering
 • Jeugdgevangenissen

Tussentijds wisselen van profiel is mogelijk aan het eind van elk semester tot uiterlijk het laatste semester van het tweede studiejaar. Hierbij is wel van belang dat de (leer)werkplek aan blijft sluiten op het gekozen profiel. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor.

Leeromgeving

Je volgt colleges en werkgroepen en maakt gebruik van digitale werkvormen. Daarnaast werk je samen met studenten, docenten, onderzoekers en professionals uit de praktijk in leergemeenschappen aan de uitdagingen van de sociale agenda. Je docenten zijn inhoudelijk deskundigen, procesbegeleiders en studentcoaches.

Beroepscompetenties

Tijdens je opleiding werk je aan de volgende beroepscompetenties:

 • dialogisch handelen
 • methodisch handelen
 • samenwerkend handelen
 • regisseren en organisatorisch handelen
 • professioneel onderzoeken en ontwikkelen
 • sociaal werk onderzoeken en ontwikkelen

Afstudeerrichting en registratie

In het profiel Zorg kun je vanaf het derde jaar kiezen voor de afstudeerrichting GGZ-agoog. Als je bent afgestudeerd in deze richting voldoe je aan de kwalificatie-eisen voor de beroepsregistratie als GGZ-agoog.

Als je tenminste 90 studiepunten in het profiel Jeugd hebt behaald, kun je je na afloop registreren in het SKJ Kwaliteitsregister Jeugd.

Minor

In het derde of vierde studiejaar volg je een minor. Een minor is een keuzeprogramma van 30 studiepunten waarmee je in een half jaar je kennis verder verbreedt of juist verdiept. Je kunt ook kiezen voor twee minoren van 15 studiepunten. Je volgt een minor bij de opleiding Social Work of bij een andere opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 31 augustus 2020