Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Lectorale rede Geert Boosten: The (Congested) City in the Sky

4 okt 2017 14:42 | Faculteit Techniek

Binnen nu en 15 jaar worden naar verwachting twee keer zoveel vliegtuigen ingezet. Het beschikbare luchtruim en de luchthavencapaciteit kunnen minder snel meegroeien. We moeten daarom beter omgaan met de beschikbare capaciteit in de lucht en op de grond. Geert Boosten, lector Aviation Management aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) sprak gisteren zijn lectorale rede uit over dit onderwerp. Hij benadrukte hierin vier aspecten van capaciteitsontwikkeling.

De paradox lokaal – globaal: hoeveel luchtvaart heeft de regio nodig?

Geert Boosten: ‘Groei van luchtvaart is een wereldwijde ontwikkeling. Het vergroten van luchthaven- en luchtruimcapaciteit is echter het gevolg van lokale besluitvorming. Per regio maken we afwegingen: hoeveel luchtverbindingen willen we hebben, wat is het belang van luchtvaart en hoe verhoudt zich dit tot de kwaliteit van de leefomgeving? De huidige discussie rond het beheersen van de groei rond Schiphol laat zien dat deze verre van afgerond is en dat het zeer moeilijk is invulling te geven aan de uitkomsten van de Alders Tafel (red: een overlegtafel over de ontwikkeling van de luchtvaart in zijn omgeving). We moeten zoeken naar een nieuwe balans tussen snelle luchtvaartgroei en beheersing van gevolgen voor de regio.'

Hoeveel luchthavencapaciteit is beschikbaar?

‘Er wordt veel gesproken over luchthavencapaciteit, maar een eenduidige definitie ontbreekt. Luchthavencapaciteit bestaat uit technische capaciteit gebaseerd op infrastructuur, maatschappelijke capaciteit, hoe kunnen we infrastructuur gebruiken en business modellen van luchthaven en gebruiker, hoe gaan we met de beschikbare capaciteit om. De combinatie verschilt per luchthaven en geeft inzicht in hoe we optimaal gebruik kunnen maken van bestaande luchthavens.’

Kunnen we de capaciteit realiseren in de praktijk?

‘De discussie rond Schiphol laat zien dat de maatregelen om de beschikbare capaciteit te beheersen zeer moeilijk toepasbaar zijn. In ons onderzoek verkennen we de mogelijkheden om met simulatie- en optimalisatietools beter in kaart te brengen wat er in de praktijk gebeurt. Hierdoor zijn verstoringen of het bereiken van grenzen eerder zichtbaar en kunnen we verkennen welke mogelijkheden er zijn om deze op te lossen.’

Hoe verandering door te voeren?

‘De verwachte groei heeft grote invloed op de wijze van werken, het uitwisselen van informatie en de samenwerking tussen betrokken partijen. We beginnen echter niet met een schone lei; beslissingen uit het verleden beperken onze mogelijkheden om te innoveren en veranderen sterk. Naast ontwikkeling van techniek moeten we veel aandacht besteden aan de professionals in de operatie die dagelijks de capaciteit moeten leveren binnen de kaders van safety, security en milieu.’
 

Focus op toepassing van kennis op de werkvloer

Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de invloed die gemaakte afspraken over de balans tussen capaciteit en leefomgeving hebben op de dagelijkse operatie van de luchtvaart. Ook wordt onderzocht hoe simulatie kan worden gebruikt om de dagelijkse operatie beter te sturen door niet alleen in de planning vooraf (zoals nu al gebeurt), maar tijdens de uitvoering zelf met behulp van dataverzameling zo snel mogelijk tot goede oplossingen te komen. Uiteindelijk wil het lectoraat instrumenten aanleveren waarmee de 24-uurs dienst binnen de bestaande infrastructuur en maatschappelijke kaders de capaciteit zoveel mogelijk kan benutten. Het ultieme doel is om het effect van mogelijke verstoringen reeds op lossen voordat deze zichtbaar worden.

Bekijk de publicatie van de volledige lectorale rede