Hogeschool van Amsterdam

Faculteit actief in twee SPRONG Educatief consortia

29 jan 2020 00:00 | Faculteit Onderwijs en Opvoeding

Op 16 januari presenteerden het NRO en Regieorgaan SIA de vier gehonoreerde SPRONG Educatief-consortia. Het lectoraat Didactiek van de bètavakken participeert in twee van deze consortia.

​Door landelijke en regionale samenwerkingsverbanden op één thema te verbinden kunnen de consortia de kwaliteit en impact van onderwijsonderzoek versterken. Het programma SPRONG Educatief is een eerste stap van het NRO en Regieorgaan SIA om de beleidsdoelen te realiseren. Het is nu aan de partijen in het veld om daar een vervolg aan te geven. De commissie heeft de aanvragen van vier consortia gehonoreerd. Zij krijgen ieder € 400.000 om de komende vier jaar, elk op een eigen thema, de regionale en landelijke verbinding te organiseren om zodoende de kwaliteit en impact van het onderwijsonderzoek te versterken. De consortia bestaan uit hogescholen, universiteiten, en onderwijsinstellingen uit po, vo en mbo. Het lectoraat Didactiek van de Bètavakken neemt namens onze faculteit deel in twee van deze consortia, STEM en iXpact.

STEM: CROSSING BOUNDARIES FOR LEARNING AND DEVELOPMENT

Dit consortium richt zich op de verwezenlijking van hoogwaardig onderwijs op het gebied van Science, Technology, Engineering & Mathematics (STEM), in primair- en voortgezet onderwijs én lerarenopleidingen.

IXPACT, NETWERK GEPERSONALISEERD LEREN MET EN OVER ICT 

Digitalisering in het onderwijs is een complexe innovatie die vraagt om een integrale benadering en transformatief leren op alle niveaus in een onderwijsorganisatie. Hoe kunnen we (aankomende) onderwijsprofessionals effectief toerusten en ondersteunen voor deze innovatie? 

ANDERE GEHONOREERDE THEMA'S  

Leren en ontwikkelen voor toekomstgericht onderwijs

Scholen hebben te maken met complexe uitdagingen om het onderwijs toekomstbestendig te maken. In hybride kennislabs van opleiders, onderzoekers, leraren en schoolleiders werkt dit consortium op een onderzoeksmatige wijze aan praktische oplossingen voor deze vraagstukken.

Inclusief onderwijs in meertalige contexten

Inclusief onderwijs, wie wil dat niet? Onderwijsinstellingen hebben echter moeite met het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan leerlingen voor wie het Nederlands niet de enige taal is waarin ze leven en leren. Vooral de overgangen tussen schooltypen zijn voor hen kwetsbare momenten. Dit onderzoek draagt bij aan ontwikkeling van onderwijs dat de meertaligheid van kinderen benut en niet als probleem ziet.

MEER WETEN?

Wil je meer weten over STEM of iXpact? Neem dan contact op met Bert Bredeweg