City Net Zero

Learning community Systeemintegratie

Project

Samen kennis ontwikkelen en delen voor een snelle energietransitie. Dat is het uitgangspunt in de Learning Community Systeemintegratie, een initiatief van zes kennisinstellingen uit vier regio’s: de Hanzehogeschool Groningen, de Hogeschool van Amsterdam, de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en Saxion Hogeschool, de TU Delft en de Haagse Hogeschool. Ze zijn aangesloten bij verschillende Centres of Expertise (CoE) op het gebied van de energietransitie. Het CoE City Net Zero is daar een van.

In de Learning Community Systeemintegratie werken bedrijven, overheden, onderzoekers en studenten samen aan slimme oplossingen voor een nieuw energiesysteem, gebaseerd op hernieuwbare energie. Hierbij staan vier thema’s centraal: de inzet van data voor het modelleren van energiesystemen, flexibiliteit, conversie en multi-commodity energy systems. Kennis, inzichten en vaardigheden worden gedeeld met een breed publiek.

Kennisagenda

CoE City Net Zero heeft voor de Learning Community een kennisagenda geformuleerd, als leidraad voor regelmatig terugkerende regionale en landelijke activiteiten. In oktober 2022 organiseerde het CoE een congres over systeemintegratie en het nut en de noodzaak van data. Ook Human Capital is een belangrijk thema. Vanuit de Learning Community Systeemintegratie worden de komende jaren meer cursussen en symposia georganiseerd om kennis te delen. Momenteel wordt een aanvraag voorbereid voor vervolgfinanciering, met doorstart en opschaling vanaf zomer 2023.

Energietransitie

Fossiele brandstoffen worden in de energietransitie geleidelijk aan vervangen door duurzame alternatieven, zoals wind- en zonne-energie. De vraag naar energie verandert, er komen nieuwe spelers bij op de energiemarkt en grenzen tussen energieleveranciers gaan vervagen. Op alle schaalniveaus worden energiesystemen met elkaar verbonden: van woningen en wijken, tot regio’s, landen en zelfs werelddelen. Betrouwbaarheid, leveringszekerheid, veiligheid, efficiëntie, toegankelijkheid en betaalbaarheid zijn hierbij cruciaal. De uitdaging is samen tot een integraal energiesysteem te komen waarin dit alles wordt meegenomen. Dat vraagt om nieuwe kennis, expertise en vaardigheden.

Learning communities helpen - door de directe dialoog tussen de deelnemers over praktijkvraagstukken - de energietransitie te versnellen en dragen bij aan de doelen van ‘leven lang leren’. In learning communities brengen deelnemers expertise vanuit hun verschillende functies, ervaring en disciplines bij elkaar, waardoor ze met en van elkaar leren en tot nieuwe inzichten komen.

Deelnemen

Netbeheerders, energiebedrijven, gemeenten en andere nationale, regionale en lokale betrokkenen zijn van harte welkom om zich aan te sluiten bij de Learning Community Systeemintegratie. Meer weten? Neem contact met ons op.

CoE City Net Zero

Een klimaatneutrale, circulaire en klimaatbestendige Metropoolregio Amsterdam in 2050. Dat is het vertrekpunt voor het CoE City Net Zero, opgericht door de Hogeschool van Amsterdam. CoE City Net Zero stimuleert op al deze gebieden de samenwerking tussen praktijk, onderzoek en onderwijs in de regio. Zo komt de transitie naar een duurzame samenleving in een stroomversnelling. De Learning Community Systeemintegratie is onderdeel van de ambitie Zero emissions van het CoE.

Gepubliceerd door  City Net Zero 20 maart 2023

Project Info

Startdatum 01 jun 2023
Einddatum 31 mei 2025

Contact