City Net Zero

Zero emissions

De ambitie van het CoE City Net Zero

De uitstoot van broeikasgassen in de stad reduceren tot nul. Dat is de ambitie van het CoE City Net Zero. We leggen hierbij de nadruk op de ontwikkeling van energietransitiepaden voor de gebouwde omgeving, het elektriciteitssysteem en mobiliteit.

De transitie naar een energiesysteem op basis van hernieuwbare energiebronnen brengt grote veranderingen met zich mee en vraagt om praktijkgerichte innovatieve oplossingen: technische, sociaal-maatschappelijke, economische en juridische deelsystemen moeten geïntegreerd worden om te komen tot een klimaatneutraal energiesysteem.

Learning community Systeemintegratie

Op alle schaalniveaus moeten energiesystemen met elkaar verbonden worden: van woningen, gebouwen en wijken, tot regio’s en landen. Digitalisering speelt hierbij een belangrijke rol, zowel voor het automatiseren en optimaliseren van de aansturing, als voor de beveiliging van het energiesysteem. Er zijn ook veel professionals nodig, met kennis van zaken. Al deze elementen komen samen in de landelijke Learning Community Systeemintegratie, mede opgericht door het CoE en in samenwerking met kennisinstellingen, overheid en praktijkpartners. Lees meer over de Learning-community systeemintegratie.

Drie andere activiteiten

1. In het project Uurmatching, een samenwerking met HvA Facility Services en strategisch partner Vattenfall, onderzoeken we onder meer in gebouwen van de HvA hoe we vraag en aanbod van duurzame energiebronnen beter aan elkaar kunnen matchen. Het gaat om een meerjarige onderzoekslijn, met vervolgprojecten en casuïstiek voor het onderwijs.

2. In het Europese project Atelier staat het inrichten en Europees opschalen van een ‘positive energy district’ (PED) centraal. Met kennis van energiesystemen, energietechniek, data-analyse, sociale innovatie en consumentenonderzoek worden in nauwe samenwerking met bedrijven en gemeenten innovatieve projecten opgestart rond duurzame energie, energiebesparing en flexibiliteit.

3. City Net Zero is partner in Energielab ZuidOost . Het lab brengt stedelijke partners bij elkaar en wil via kennisdeling en concrete onderwijs- en onderzoeksprojecten bijdragen aan een rechtvaardige energietransitie in het gelijknamige Amsterdamse stadsdeel.

Contact

Meer weten over de activiteiten van CoE City Net Zero binnen het thema Zero emissions? Deelnemen aan een van onze projecten en initiatieven? Neem contact op met Mark van Wees, m.t.van.wees@hva.nl

Gepubliceerd door  City Net Zero 20 maart 2023