Amstelcampus

Duurzaamheid

De HvA heeft een hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid, zowel in het verduurzamen van bestaande gebouwen als het streven naar een excellente beoordeling voor het Jakoba Mulderhuis volgens de eisen van BREEAM-NL Nieuwbouw.

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE) , een Engelse onderzoeksinstantie enigszins vergelijkbaar met het Nederlandse TNO.

De Dutch Green Building Council heeft met hulp van marktpartijen deze richtlijn geschikt gemaakt voor de Nederlandse markt. En Nederland is toegevoegd aan het keurmerk. Daarmee is de Dutch Green Building Council een National Scheme Operator . Naast Nederland hebben ook Noorwegen, Spanje, Groot-Brittannië, Duitsland, Zweden en Oostenrijk het BREEAM keurmerk geschikt gemaakt voor de eigen wet- en regelgeving.

Na het behalen van een BREEAM-NL certificaat ‘Excellent’ in de ontwerpfase, wordt tijdens de bouw en na oplevering, gestreefd naar een excellente score op het oplevercertificaat. Hiervoor werken opdrachtgever, aannemer en adviseurs samen om op verschillende onderdelen punten te behalen.

Duurzaamheid draait niet alleen om energie besparen. BREEAM-NL beoordeelt gebouwen op negen verschillende duurzaamheidscategorieën; management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling. Het is daarmee een integraal duurzaamheidskeurmerk.

Meer weten of BREEAM en de voordelen?

De belangrijkste innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen van het Jakoba Mulderhuis, per categorie:

 • Lichtwering bij de ramen die door de gebruikers zelf bediend kan worden.
 • Visueel comfort in de vorm van energiezuinige LED-verlichting in een behaaglijke en natuurgetrouwe kleur en zonder ‘flikkeringen’.
 • Verlichting past zich aan de hoeveelheid lichttoetreding en aanwezigheid van personen in de ruimte.
 • De luchtverversing past zich aan aan de hoeveelheid CO2 in de ruimte. Buitenlucht wordt gezuiverd en de materiaalkeuze in het gebouw is zodanig dat er geen vluchtige of schadelijke stoffen het binnenklimaat vervuilen. Aangevoerde lucht is dus vrij van verontreiniging, van buiten én van binnen.
 • Het thermisch comfort in het gebouw is vooraf getest middels klimaatsimulaties en per verblijfsruimte kunnen gebruikers de temperatuur aanpassen.
 • Het gebouw is flexibel in te delen, afhankelijk van de wensen van de gebruikers. Hier is in het ontwerp rekening mee gehouden.

 • Het Jakoba Mulderhuis is ontworpen om zo min mogelijk energie te moeten gebruiken om het gebouw te verwarmen, koelen of te voorzien van elektriciteit. Zo maken we slim gebruik van de natuur door het inzetten van zonnepanelen, mossedumdakbedekking en de WKO bron.
 • Door het monitoren van het energieverbruik in de diverse ruimtes kan er inzicht verkregen worden in de energieconsumptie en kunnen installaties efficiënter worden afgesteld.
 • Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van groene energie, zowel op en rondom het gebouw (zonnepanelen / WKO bron) als bij het inkopen van energie via een groene leverancier.
 • Ook na oplevering is er blijvend aandacht om te kijken hoe het Jakoba Mulderhuis presteert op het gebied van energiezuinigheid en of er ergens energie ‘lekt’. Er zal doorlopend gemonitord worden en waar mogelijk verbeteringen worden doorgevoerd.
 • Er komen zonnepanelen op de hoogbouw en er wordt onderzocht of dit aantal in de toekomst vergroot kan worden.
 • De liften in het gebouw zijn energiezuinig. Als de lift omhoog gaat wordt er zo min mogelijk energie verbruikt en als de lift naar beneden gaat wordt de vrijkomende energie waar gebruikt om het Jakoba Mulderhuis te voorzien van energie.

 • Reizen met het openbaar vervoer is een van de meest duurzame manieren om je te verplaatsen. De HvA vindt het belangrijk dat haar gebouwen voor studenten en medewerkers goed bereikbaar is en zit met de Amstelcampus op een knooppunt van openbaar vervoer (bus, tram en metro).
 • Fietsen wordt ook door de HvA gestimuleerd door het voorzien in overdekte fietsenstallingen en het bieden van oplaadpunten voor elektrische scooters en fietsen.
 • Wat van ver komt is vaak niet duurzaam. De HvA bevindt zich met de Amstelcampus op een centrale locatie in Amsterdam. in een levendig gebied met een ruim aanbod vanuit lokale ondernemers en horeca. De aanwezigheid van de Amstelcampus geeft een duurzame impuls aan het voortbestaan en de opkomst van kleine ondernemers in en uit de buurt.
 • Er is aandacht voor de veiligheid op en rond de Amstelcampus. Fiets- en voetpaden zijn goed verlicht en makkelijk begaanbaar zonder obstakels. Er wordt samen met de gemeente Amsterdam gemonitord waar onderhoud en verbeteringen nodig zijn.
 • Reizen per auto wordt niet gestimuleerd door de HvA, juist de strategische locatie nabij OV en de ruime fietsparkeergelegenheid bieden alle kansen voor optimale bereikbaarheid.
 • Dynamisch Reis- en Informatiesysteem (DRIS) wordt onderdeel van het informatiesysteem van de HvA en zichtbaar op de grote schermen in het gebouw.

 • Om verspilling te voorkomen zijn er waterbesparende technieken toegepast voor kranen, urinoirs en toiletten.
 • In het Jakoba Mulderhuis komen meerdere Join The Pipe tappunten om het drinken van kraanwater te stimuleren. Zo beperken we de aanschaf van flesjes water die vervuilend zijn door transport, productie en plastic afval. Met elk tappunt draagt de HvA bij aan de realisatie van een waterproject in ontwikkelingslanden. https://join-the-pipe.org/
 • Ook het waterverbruik wordt gemonitord zodat we inzicht krijgen en opbasis van de gemeten waardes kunnen kijken of er slimmer omgegaan kan worden met water.
 • Er komt een lekdetectiesysteem in het Jakoba Mulderhuis, hiermee worden grote lekkages in de waterleiding, die voor het blote oog niet zichtbaar zijn, tijdig opgespoord en afgesloten.
 • Soms blijft er wel eens een kraan aan staan of functioneert een toilet niet naar behoren. Om deze vorm van lekkages te voorkomen sluit de watertoevoer automatisch wanneer er niemand in de ruimte aanwezig is.

 • Duurzaam ontwerpen gaat ook over de keuze van materialen voor het gebouw. Ook op dit vlak is er aandacht besteed om het milieu zo min mogelijk te belasten.
 • De gebruikte bouwmaterialen zijn behalve duurzaam ook verantwoord. Dit betekent bijvoorbeeld dat al het hout in het gebouw niet illegaal is gekapt maar 100% FSC gecertificeerd is.
 • Sommige gedeeltes van een gebouw worden intensiever gebruikt dan andere delen en zijn daardoor kwetsbaarder voor slijtage of beschadiging. In het Jakoba Mulderhuis zijn deze delen van het gebouw geïdentificeerd en zijn er maatregelen getroffen om deze delen te versterken of te ontlasten.
 • Bij de inrichting wordt er gekeken naar hergebruik van bestaand meubilair.
 • Het gebouw vraagt aandacht als het gaat om akoestiek, hiervoor worden duurzame materialen gebruikt voor de kernwandbekleding. Bijvoorbeeld door het inzamelen van jeans en deze te vervilten tot akoestisch wandmateriaal.

 • Tijdens de bouw wordt ongebruikt restmateriaal geminimaliseerd, gescheiden en zoveel mogelijk gerecycled.
 • Naast dat het restmateriaal van de bouwplaats wordt gerecycled, zal ook het Jakoba Mulderhuis deels uit gerecycled materiaal bestaan.
 • In het gebouw is ruimte gereserveerd waar afval in meerdere stromen kan worden gesorteerd. Zo kan het gescheiden worden aangeleverd voor verdere recycling.

 • Op het dak van de laagbouw komt een groen dak. Dit dak wordt bekleed met mossedum planten die een fijnstof afvangende werking hebben, isolatieverhogend, neerslag opvangen en een habitat zijn voor fauna.
 • Een bijkomend voordeel van het ontwikkelen van een stadscampus is dat er niet gebouwd wordt ten koste van de natuur, maar dat reeds gebruikt land opnieuw een functie krijgt.
 • Ter compensatie van de bebouwing op de locatie Jakoba Mulderhuis is er een natuurlijke waterpartij gerealiseerd in Diemen.
 • Op het Jakoba Mulderhuis komen nestkasten voor slechtvalken en plekjes waar vleermuizen kunnen nestelen. Zo krijgen dieren uit de omgeving een plekje in het nieuwe gebouw.

 • Er wordt rekening gehouden met het beperken van de luchtvervuiling door het verwarmen van het Jakoba Mulderhuis te beperken.
 • Beperken wateroverlast: Regenwater dat op het gebouw valt wordt gezuiverd voordat het het riool in gaat. Een groen dak absorbeert namelijk regenwater door waterbuffering in de planten, substraat en drainage. Het vertraagt de afvoer naar het riool, zuivert het regenwater en zorgt voor verdamping door de planten. Zo blijft het grondwaterpeil stabiel, wordt de piekbelasting op het riool verminderd en daaruit voortvloeiende overstromingen gereduceerd.
 • Overlast van licht uit een gebouw is hinderlijk voor de omgeving, bij het Jakoba Mulderhuis is er rekening mee gehouden dat de omgeving geen last heeft van de verlichting in en om het gebouw.
 • Geluidsoverlast is eveneens hinderlijk en ook hier wordt er tijdens de bouw zoveel mogelijk gebruik gemaakt van ‘stille’ technieken.

 • Door extra controles op het functioneren van het gebouw wordt gezorgd voor een optimale werking van de energievoorziening.
 • Niet allen het uiteindelijke gebouw is duurzaam, al tijdens de bouw wordt er op de bouwplaats rekening gehouden met afvalscheiding, CO2uitstoot, licht- en geluidsoverlast naar de omgeving en beperking van energieverbruik en de algehele veiligheid.
 • Handleiding: voor de toekomstige gebruikers wordt een handleiding opgesteld zodat zij zo optimaal en duurzaam mogelijk gebruik kunnen maken van alle mogelijkheden binnen het Jakoba Mulderhuis.
 • Het Jakoba Mulderhuis is een ontwerp van en met iedereen, in samenspraak met studenten, medewerkers, buurt en gemeente om tot het uiteindelijke ontwerp, indeling en inrichting te komen.
 • Show and tell. Er wordt veel aandacht besteed aan het realiseren van een gebouw met een lage milieu impact. Het communiceren hierover en het delen van het succes is belangrijk voor het enthousiasme en bewustwording van duurzaamheid. Voor het Jakoba Mulderhuis wordt dit gedaan middels de website en exposities.

Energievoorzieningen en verbruik

In het Jakoba Mulderhuis komen geen gasaansluitingen, er wordt geen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Voor verwarming en koeling gaat het gebouw gebruik maken van de bestaande WKO bron waar ook het Theo Thijssenhuis en Kohnstammhuis op aangesloten zijn. Hiervoor worden de huidige leidingen in het Kohnstammhuis vergroot en uitgebreid. De pomp bovenaan de bron wordt aangepast aan de benodigde capaciteit zodat er genoeg water opgepompt kan worden.

Waterbesparing en verbruik

In de toiletten zijn waterbesparende maatregelen getroffen in de vorm van automatische afsluiters. Zodra er geen aanwezigheid is en het toilet zou doorlopen, dan wordt de waterafvoer automatisch afgesloten. Middels sensoren wordt aanwezigheid gedetecteerd. De wastafelkranen zijn met drukknop en in de invalidentoiletten hebben ze een sensorkraan.

Criteria 2: De volgende projectgerelateerde informatie is gepubliceerd in de casestudy:

 • brutovloeroppervlak in m² (NEN 2580); 24.291
 • totaal terrein oppervlak van de locatie in hectare; 0,012
 • vloeroppervlakken naar functie en hun afmetingen (NEN 2580);
  • Facilitaire ruimten 1282
  • Onderwijs – algemeen 159,5
  • Onderwijs – basis 6541,6
  • Onderwijs – bijzonder 2155,8
  • Vuilopslag – container 36,7
  • Werkomgeving 2588,8
 • verkeersruimten in m² (NEN 2580); 12764,4
 • opslagruimten in m² (NEN 2580); 6742
 • % oppervlak van terreinen bedoeld voor gebruik door de (lokale) gemeenschap (indien van toepassing); 0
 • % oppervlak van gebouwen die gebruikt worden door de (lokale) gemeenschap (indien van toepassing); 0
 • verwacht energiegebruik in kWh/m² BVO; 73
 • verwacht verbruik van fossiele brandstoffen in kWh/m² BVO; 0
 • verwacht verbruik van duurzame energiebronnen in kWh/m² BVO; 47
 • verwacht waterverbruik in m3/persoon/jaar; 1,5
 • verwacht % van het waterverbruik dat wordt betrokken via hemelwater of grijs water; 0
 • de tijdens het bouwproces ondernomen stappen ter reductie van de impact op het milieu, bijvoorbeeld door innovatieve bouwmethodes; Groene bouwstroom, afvalscheiding, hergebruik materialen en carpoolen.
 • een lijst van gepionierde/gerealiseerde duurzame maatregelen op sociaal of economisch gebied; nvt

Gepubliceerd door  Amstelcampus Laatste update 7 november 2022 28 maart 2023