Bouwtransformatie

Telkens als we bouwen scheppen we voor decennialang de identiteit, veerkracht en koers van een plek, omgeving, gebied en stad. Vanuit dit perspectief verricht het lectoraat Bouwtransformatie van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) praktijkgericht onderzoek naar stedelijke herontwikkeling, verdichting en de publieke ruimte. De nadruk ligt hierbij op leefbaarheid en grote maatschappelijke transities.

De woningnood in Nederland is nog steeds ongekend hoog, met de ambitie om de komende tien jaar 1 miljoen nieuwe woningen neer te zetten. De kunst is die woningen binnen de bestaande stad bij te bouwen. Tegelijkertijd moeten met het oog op verduurzaming en klimaatverandering gebouwen en wijken aan steeds meer eisen voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de opgaven voor klimaatbestendigheid, energie, inclusiviteit, circulariteit, groen, ecologie en mobiliteit. Aan gemeentes, ontwerpbureaus, woningbouwcorporaties en bouwbedrijven de uitdaging om tot innovatieve, praktisch uitvoerbare oplossingen te komen.

Inspelen op nieuwe ontwikkelingen

Het lectoraat Bouwtransformatie van de HvA ondersteunt de praktijk door samen actiegericht-onderzoek op te zetten en uit te voeren. Dit gebeurt vanuit een interdisciplinaire benadering, met een bundeling van expertise op het gebied van stedenbouw, (landschaps)architectuur, omgevingspsychologie en data sciences. Het lectoraat werkt samen met veel andere lectoraten. Neuroarchitectuur, artificial intelligence en ontwerpend onderzoek gaan in het onderzoek hand in hand. Belangrijke thema's zijn Building for wellbeing en Natuurinclusief bouwen.

Tijdens de (meerjarige) projecten vinden vaak co-creatiesessies en veldexcursies met projectpartners plaats. De onderzoekers brengen ook regelmatig agenderende publicaties uit over belangrijke thema’s. Zo kan het werkveld al tijdens een project aan de slag met nieuwe kennis die is opgedaan. Het lectoraat deelt zijn kennis via tal van media. Bijvoorbeeld in de vorm van presentaties en moderaties op congressen, symposia en tentoonstellingen, artikelen voor (wetenschappelijke) vakbladen, boeken, en content voor websites.

De lector

Frank Suurenbroek is lector Bouwtransformatie aan de faculteit Techniek van de HvA. Hij richt zich al ruim 20 jaar op stedelijke transformatie, in onderzoek en praktijk. Suurenbroek deed promotieonderzoek naar incrementele stedelijke transformatie. Daarna werkte hij als senior-adviseur bij de Architekten Cie. en Inbo Amsterdam aan tal van complexe stedelijke transformatieprojecten. Sinds eind 2014 leidt hij vanuit zijn lectoraat een interdisciplinair team dat inmiddels ruim 14 meerjarige onderzoeksprojecten op zijn naam heeft staan. Suurenbroek is verbonden aan het Centre of Expertise City Net Zero en het TU Delft Centre for Just City.

Onderwijs

Het lectoraat Bouwtransformatie werkt intensief samen met het onderwijs, via afstudeerateliers, minoren, IP, gastlezingen, jurylidmaatschappen, de curriculum-commissie en de onderwijs- en onderzoekraad van de HvA. Inzichten uit het onderzoek komen terug in diverse vakken en projecten van de opleidingen, waaronder Built Environment. Studenten kunnen bij het lectoraat en de praktijkpartners waar het mee samenwerkt terecht met kennisvragen. Ook voor afstudeerstages en eindopdrachten kunnen ze hier aankloppen. Het lectoraat is medeontwikkelaar van het Stedelijk Ontwerplab van de HvA, waarin praktijkpartners en studenten van uiteenlopende studierichtingen zich buigen over multidisciplinaire vraagstukken in de gebouwde omgeving.

Samenwerking

Bij ieder project bouwt het lectoraat consortia met ontwerpbureaus, ruimtelijk opdrachtgevers, netwerkpartners en wetenschappers. Veel gemeentes, woningbouwcorporaties, ontwerpbureaus, projectontwikkelaars en andere partijen hebben hier al aan meegedaan. Het lectoraat werkt op projectniveau ook samen met kennisinstellingen in binnen- en buitenland. Voorbeelden zijn de TU Delft, UvA, InHolland, Fontys, Harvard University, RMIT, ANFA, Tufts University en de Universiteit van Venetië.

Behalve voor het vergaren van nieuwe kennis zet het lectoraat Bouwtransformatie onderzoek in om een bredere kennisdeling, reflectie en agendering in de praktijk te faciliteren. Dit gebeurt samen met netwerkpartners als BNSP, Nai010, Pakhuis de Zwijger, Architectenweb, ArCam, PBL, Nemo, European Federation for Living, Vereniging Deltametropool, Ruimte+Wonen en anderen. Het lectoraat is ook partner in projecten voor SIA en ZonMW en Europese initiatieven, vanuit Interreg en EU Bauhaus.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 23 november 2023

  dr. F. Suurenbroek (Frank)

Lector Bouwtransformatie

f.suurenbroek@hva.nl
Bekijk profiel