Stage in de kernfase

Kernstage
Tijdens deze 20-weekse stage doorloopt de student onder begeleiding van een of meerdere stagebegeleiders alle stappen van het oefentherapeutisch handelen bij cliënten met een middencomplexe hulpvraag of problematiek in een standaard praktijksituatie. De student heeft daarbij eens in de twee weken een opleidingsdag. Tijdens deze opleidingsdagen vindt er een intercollegiaal overleg met medestudenten en docent plaats binnen een zogenaamde stagekring en volgt de student ondersteunende werkcolleges. De werkvormen binnen de stagekring zijn gelijk aan de methodieken van intercollegiaal overleg van de beroepsgroep, te weten: bespreking van recente inzichten, richtlijnen, casuïstiek en intervisie. In alle lessen vindt interactie tussen studenten onderling en met docenten plaats.

In de stage werkt de student toe naar het afsluitende Integratief Beoordelings Moment (IBM). In dit portfolio assessment worden een portfolio en gesprek beoordeeld door twee assessoren. In het portfolio neemt de student twee beroepsproducten op als bewijs van zijn/haar competentieniveau: een cliëntgericht product (een case-study gericht op een performance assessment ) en een organisatiegericht product

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 15 oktober 2020