Hogeschool van Amsterdam

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag

Als je als student in een studie- of stagesituatie in aanraking komt met ongewenst gedrag, kun je bij een vertrouwenspersoon van de HvA terecht.

  • het verstrekken van voorlichting over ongewenst gedrag
  • het zorgen voor adequate opvang van degene die een melding doet van ongewenst gedrag
  • het zorgen voor een vertrouwelijke behandeling van de gegeven informatie
  • het zoeken naar een informele oplossing
  • het terzijde staan van de klager bij het indienen van een formele klacht en de formele afhandeling daarvan.

Met vragen en klachten omtrent ongewenst gedrag kun je terecht bij de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag. Je kunt daar je verhaal kwijt en bespreken wat je kan doen. De vertrouwenspersoon zorgt voor een vertrouwelijke behandeling van je vraag of klacht, zoekt met je naar een oplossing en staat je bij als het komt tot een formele klacht. 

Jouw verzoek om een afspraak zal door de secretaresse studentendecanaat en vertrouwenspersoon voor studenten worden doorgestuurd naar een van de vertrouwenspersonen die vervolgens binnen vijf werkdagen contact met jou opneemt voor het maken van een afspraak. Vanzelfsprekend zal je verzoek om een afspraak volledig vertrouwelijk worden behandeld.

Vertrouwenspersonen zijn benoemd door het College van Bestuur en hebben een onafhankelijke positie binnen de Hogeschool.

Op de Hogeschool van Amsterdam zijn er vier vertrouwenspersonen voor studenten te weten: mevrouw Reina Dooijewaard, de heer Alfred Peerboom, de heer Pieter Ruijssenaars, mevrouw Cora Verkley.

Voor vragen of opmerkingen over de vertrouwenspersoon voor studenten kun je je wenden tot Afdelingshoofd Studentvoorziening Studentenzaken mevrouw Lydie van de Laar.

Seksuele intimidatie

Van seksuele intimidatie is sprake als je als student wordt geconfronteerd met gedrag of zaken van seksuele aard die je als ongewenst of bedreigend beschouwt. Opmerkingen over uiterlijk, dubbelzinnige toespelingen en toenaderingspogingen zijn hier voorbeelden van.

Agressie en geweld, pesten

Onder agressie en geweld verstaan we voorvallen waarbij je als student psychisch of fysiek wordt lastig gevallen, wordt bedreigd of aangevallen, of wordt gepest.

Discriminatie

Er is sprake van discriminatie als er in enigerlei vorm uitspraken gedaan worden die beledigend zijn voor die personen vanwege hun ras, afkomst, godsdienst, geslacht, levensovertuiging, handicap en/of seksuele geaardheid.

Deze regeling is een uitwerking van Artikel U-1 van de CAO voor het hoger beroepsonderwijs en maakt deel uit van het HvA Studentenstatuut. Onderdelen van deze regeling zijn:

  • het vertrouwelijke karakter van de klachtenbehandeling
  • de samenstelling van een onafhankelijke, ter zake kundige klachtencommissie
  • de termijn waarbinnen een klacht moet worden ingediend om in behandeling te worden genomen
  • de sancties die krachtens wetgeving, CAO of Studentenstatuut van toepassing zijn.

Regeling ongewenst gedrag (pdf)

Website regeling ongewenst gedrag

Gepubliceerd door  Studentenzaken 28 oktober 2019