Hogeschool van Amsterdam

ONDERSTEUNENDE VOORZIENINGEN

Op deze pagina lees je meer over de ondersteunende voorzieningen zoals collegegeldvrij besturen en een bestuursbeurs.

Ben jij bestuurder bij een studentenorganisatie en is deze erkend? Mogelijk wil je dan in aanmerking komen voor collegegeldvrij besturen. Daarin doe je eenmalig en maximaal voor 1 jaar afstand van het volgen van onderwijs, betaal je geen collegegeld, maar kan je wel gebruik blijven maken van je recht op studiefinanciering. Belangrijke voorwaarde is een fulltime functie als bestuurder.

Voor deze voorziening is het van belang om jouw interesse (ruim) voor 1 september kenbaar te maken. Dat kan met een email naar fos@hva.nl waarna verdere instructie volgt. Daarna dien je direct een aanvraag in voor een bestuursbeurs. Namelijk, om in aanmerking te komen voor het collegegeldvrij besturen dien je aan dezelfde voorwaarden te voldoen als bij de aanvraag van een bestuursbeurs.

Ben jij bestuurder bij een studentenorganisatie en is deze erkend? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een bestuursbeurs. Lees hieronder hoe je een aanvraag indient.

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we je naar hoofdstuk 7: Financiële ondersteuning uit het Studentenstatuut Algemeen deel 2018-2019, maar hieronder vind je alvast een procesbeschrijving van de aanvraag:

  • Je dient na aanvang van jouw bestuurswerkzaamheden uiterlijk binnen drie maanden een aanvraag in. (Zie ‘Hoe vraag ik een bestuursbeurs aan?’ voor meer informatie.)
  • De Commissie Financiële Ondersteuning Studenten (FOS) adviseert over jouw aanvraag aan het College van Bestuur (CvB).
  • Het CvB besluit uiterlijk vier weken na het indienen van je bestuursbeursaanvraag.
  • Na positief besluit door het CvB ontvang je maandelijks 250 euro gedurende jouw bestuurswerkzaamheden. Deze uitbetaling volgt enkele weken nadat het besluit is genomen.

Meer weten over hoe je een bestuursbeurs aanvraagt? Lees het stappenplan hieronder. 

Is jouw studievereniging erkend? Dan is daarover schriftelijk bericht door de erkenningscommissie. 

Ben je het besluit kwijt of is de erkenning verlopen? Neem dan contact op met de erkenningscommissie via erkenningscommissie@hva.nl.

Is jouw studievereniging niet erkend? Op deze pagina vind je meer informatie over hoe een studievereniging kan worden erkend. Je kunt geen bestuursbeurs aanvragen als jouw vereniging niet is erkend op het moment van aanvragen.

Is jouw vereniging wel erkend op het moment van aanvragen, maar niet voor de gehele duur van je bestuursperiode? Dien dan je aanvraag in voor de gehele periode en lever na ontvangst de (her)erkenning digitaal aan via fos@hva.nl

Studentenvereniging

Jouw studentenvereniging is tijdens het studiejaar 2018-2019 erkend als deze is aangesloten bij de Amsterdamse Kamer van Verenigingen (AKvV).

Met de AKvV is afgesproken dat je als bestuurder een actuele bevestigingsbrief kan opvragen van het lidmaatschap.
Is jouw studentenverenging geen lid bij de AKvV? Dan kan je geen bestuursbeurs aanvragen.

Bij jouw huidige inschrijving tot je opleiding, is een bewijs van inschrijving verzonden naar je HvA-emailadres.

Ben je het bewijs kwijt, vraag het dan opnieuw aan via het Digitaal Servicepunt van de HvA.

Sta je niet bij de HvA ingeschreven ten tijde van je bestuursjaar? Dan kun je geen bestuursbeurs aanvragen.
 

Als bestuurder sta je geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK). Een uittreksel van deze registratie is tegen een klein bedrag op te vragen bij de KvK. Op het uittreksel dient je naam, functie en startdatum van je functie vermeld te staan.

Sta je nog niet geregistreerd? Regel dit dan bij de KvK, want zonder registratie kan je geen bestuursbeurs aanvragen.
 

De bestuursbeurs compenseert tot 250 euro de studiefinanciering die door bestuurswerk niet voor studie wordt ingezet. Voeg het meest recente ’Bericht studiefinanciering’ toe waarin staat hoeveel je maandelijks aan studiefinanciering/lening ontvangt. 

Je vindt het meest recente ‘Bericht studiefinanciering’ na inlog bij ‘Mijn DUO’. Kijk onder ‘mijn berichten’ en klik daar het meest recente ‘Bericht studiefinanciering’ aan en download het pdf-bestand.

Printscreens of andere DUO documentatie kunnen niet gebruikt worden voor de aanvraag, slechts het ‘Bericht studiefinanciering’.

Krijg je geen studiefinanciering, omdat jij niet voldoet aan het ‘nationaliteitsvereiste’ van de Wet studiefinanciering 2000, of heb jij de Surinaamse nationaliteit, dan kun je alsnog een bestuursbeurs aanvragen. 

Heb je om andere redenen geen recht op studiefinanciering, dan is het aanvragen van een bestuursbeurs niet mogelijk. 
 

Stel een nauwkeurige beschrijving op van jouw bestuurswerkzaamheden en laat deze beschrijving ondertekenen door de voorzitter van de studentenorganisatie.

Ben je voorzitter en wil je zelf een bestuursbeurs aanvragen? Laat de beschrijving dan mede ondertekenen door de secretaris van je studentenorganisatie.
 

Maak een schatting van de tijdsinvestering van jouw bestuurswerkzaamheden. Je kunt dit doen op basis van de taakomschrijving en de geplande activiteiten in de jaarplanning van jouw studentenorganisatie. Let op: voor de toekenning van een bestuursbeurs geldt een gemiddelde tijdsinvestering van minimaal zestien uur per week. 

Download het format geschatte tijdsinvestering 
 

Bij het toekennen van de bestuursbeurs worden naast de taakomschrijving en de tijdsinvestering ook de omvang van de studentenorganisatie meegewogen.

Voor verenigingen: lever een actuele lijst aan met een genummerd overzicht van betalende leden (geen alumni). Zo nodig specificeer je welke leden staan ingeschreven bij een opleiding aan de HvA. Het opnemen van studentnummers is verplicht. 

Voor stichtingen: lever een actuele lijst aan met een genummerd overzicht van aangeslotenen. Zo nodig specificeer je welke aangeslotenen staan ingeschreven bij een opleiding aan de HvA. Het opnemen van studentnummers is verplicht.

Download het format actuele ledenlijst studievereniging

Download het format ledenlijst studentenvereniging/stichting

Er worden jaarlijks per studentenorganisatie maximaal de volgende aantallen bestuursbeurzen toegekend:

  • bij 0-200 leden/aangeslotenen: 4
  • bij 200-300 leden/aangeslotenen: 5 
  • bij 300 of meer leden/aangeslotenen: 6  

Je stelt een studieplan op om inzicht te geven in de studievoortgang en de mogelijke vertraging die door bestuurswerk wordt opgelopen. Heb je jouw propedeuse nog niet behaald? Stel dan een studieplan op waarin je beschrijft hoe je tijdens het bestuursjaar jouw propedeuse gaat halen. 

Download het format studieplan

Nadat je dit format hebt ingevuld bespreek je dit met de studentendecaan van jouw opleiding. Maak daarvoor een afspraak of ga langs tijdens het spreekuur. Bij akkoord zal de studentendecaan het studieplan ondertekenen.

Contactgegevens studentendecanen

Zonder handtekening van je studentendecaan kun je geen bestuursbeurs aanvragen. 

Vooruitlopend op de eventuele toekenning van de bestuursbeurs, vragen we je alvast om een kopie paspoort/ID en een ingevuld declaratieformulier. Het formulier dient door jou persoonlijk te zijn ondertekend. 

Download het declaratieformulier
 

Heb je alle gegevens verzameld en zijn de vereiste bijlagen volledig met handtekening ingevuld? Dan kan je het digitale aanvraagformulier invullen en de eerdergenoemde bijlagen uploaden. Let op: enkel aanvragen die volledig zijn worden in behandeling genomen. De datum waarop de aanvraag volledig is ingestuurd wordt aangehouden als de ‘indiendatum’ (zie de deadline van drie maanden). 

Heb je vragen over de aanvraag van een bestuursbeurs? Neem dan contact op via fos@hva.nl

Naar het aanvraagformulier 

Gepubliceerd door  Studentenzaken 15 februari 2019