Hogeschool van Amsterdam

Uitslagen

Je ontvangt uiterlijk tien werkdagen na het maken van de toetsen een mail met daarin de resultaten. Hierin staat ook wat de eventuele volgende stap kan zijn.

Op deze pagina:

Geslaagd

Wanneer ben je geslaagd voor een toets:

Vaktoets Leraar Engels

6 of hoger voor beide onderdelen
Overige vaktoetsen 6 of hoger
Taaltoets Nederlands 6 of hoger voor beide onderdelen (beide onderdelen worden als afzonderlijke toetsen gezien)
Taaltoets Engels gemiddeld een 6 of hoger (gemiddelde cijfer van beide onderdelen van de toets)


Verklaring van Toelaatbaarheid

Ben je geslaagd voor alle toetsen, dan ontvang je per post een Verklaring van Toelaatbaarheid voor de door jou gekozen opleiding. Een scan van deze verklaring sturen wij naar de studentenadministratie van de opleiding van je keuze. Dit hoef je niet zelf te doen.

Niet geslaagd

Herkansen

Ben je niet geslaagd voor de toetsen? Elke onvoldoende mag je éénmaal herkansen, uitsluitend op het eerstvolgende vaktoets- of taaltoetsmoment. Je krijgt hiervoor een uitnodiging. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Let op: dit geldt niet voor het instapmoment van 15 mei 2021. Start je op deze datum met je onderzoek dan is een herkansing niet mogelijk.

Voor onderstaande toetsen geldt:

Vaktoets Leraar Engels haal je één onderdeel niet, dan moet je beide onderdelen herkansen.
Taaltoets Nederlands haal je één onderdeel niet, dan hoef je alleen dit onderdeel te herkansen.
Taaltoets Engels Is je gemiddelde lager dan een 6 dan moet je, ongeacht de hoogte van de deelcijfers, beide onderdelen herkansen.


Voorwaarde voor herkansen

Je bent aanwezig geweest bij je eerste toetsmoment.

Herkansing niet gehaald?

Dan kun je je nog inschrijven voor het volgende instapmoment. Wel betaal je dan weer het volledige examenbedrag à € 185,- ongeacht de hoeveelheid te maken toetsen. Is er geen volgend instapmoment meer, dan is je je lopende 21+-toelatingsonderzoek voorbij.

Uitzonderingen

  • Heb je je ingeschreven voor de opleiding (Leraar) Pedagogiek? Dan mag je je in het studiejaar maar één keer inschrijven voor het 21+-toelatingsonderzoek.

Uitslagen

Geldigheidsduur resultaten

De geldigheid van de resultaten van de afzonderlijke vak- en taaltoets(en) zijn als volgt:

Vaktoets Los behaald vaktoetsresultaat van een 6 of hoger blijft geldig binnen het studiejaar waarin je toelatingsonderzoek plaatsvindt.
Taaltoets Nederlands Om je resultaat te behouden voor een onderdeel van de taaltoets Nederlands dien je een 6 of hoger behalen. Dit resultaat geldt alleen binnen het studiejaar waarin je toelatingsonderzoek plaatsvindt.
Taaltoets Engels Je kunt alleen het gemiddelde cijfer van een 6 of hoger meenemen naar een volgend toetsmoment. Het cijfer is alleen geldig binnen het studiejaar waarin je toelatingsonderzoek plaatsvindt.

Wanneer je geslaagd bent voor het 21 +-toelatingsonderzoek is de Verklaring van Toelaatbaarheid twee studiejaren geldig: :

  • studiejaar 2020-2021
  • studiejaar 2021-2022

Voor de februari-instroom, indien van toepassing, is de Verklaring van Toelaatbaarheid geldig voor:

  • studiejaar 2019-2020
  • studiejaar 2020-2021
  • studiejaar 2021-2022

Toetsen inzien

Na ieder toetsmoment is er één inzagemoment. Deze datum staat in de uitnodigingsmail voor de toetsen en in de mail met de toetsresultaten. Je kunt de toetsen uitsluitend op onze locatie inzien, er worden geen kopieën verstrekt. De inzage wordt uitsluitend verleend aan de deelnemende kandidaat.

Niet eens met de uitslag

Stuur je verzoek of opmerking per e-mail naar: toelatingstoets@hva.nl.

Als er daarna nog reden voor bezwaar is, kun je een bezwaarschrift indienen bij het Loket Beroep, Bezwaar en Klacht, College van Beroep voor de Examens (Cobex). Doe dit binnen zes weken nadat de uitslag van het 21+-toelatingsonderzoek bekend is gemaakt. Op de pagina van het Loket Bezwaar en Beroep lees je meer over de criteria van het bezwaarschrift.

Uitslag niet ontvangen?

Als je na 10 werkdagen je uitslag nog niet hebt ontvangen, stuur dan een mail naar: toelatingstoets@hva.nl.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 8 oktober 2020