Hogeschool van Amsterdam

Bindend Studieadvies - BSA

Een bindend studieadvies (BSA) is een advies van de examencommissie over of een student wel of niet geschikt is voor de opleiding. Aan de hand van dit advies mag een student wel of niet doorgaan met de opleiding. Kijk voor de actuele informatie en voorbeeld uitspraken op jz.mijnhva.nl.

Wat is een BSA?

Een BSA kan negatief of positief zijn. Is het BSA positief dan is het mogelijk om de opleiding te vervolgen. Bij een negatief BSA is het niet mogelijk om de betreffende opleiding te vervolgen aan de HvA.

Een student ontvangt een negatief BSA als hij of zij aan het einde van het eerste jaar van inschrijving, minder dan 50 studiepunten heeft behaald uit de propedeuse.

Een BSA wordt ook uitgebracht aan studenten die zich tussentijds uitschrijven.
 

Persoonlijke omstandigheden

Soms zijn er persoonlijke omstandigheden die de student hinderen bij zijn of haar studietijd. Bij het uitbrengen van een BSA aan een student kan de examencommissie rekening houden met deze persoonlijke omstandigheden. Tussen de persoonlijke omstandigheden en de studievertraging moet een causaal verband bestaan. In de praktijk betekent dit dat de persoonlijke omstandigheden aantoonbaar hebben geleid tot studievertraging.

Indien zich bij student dergelijke omstandigheden voordoen, moet hij of zij zich zo spoedig mogelijk bij de studentendecaan melden. De studentendecaan adviseert uitsluitend de examencommissie bij een BSA indien de persoonlijke omstandigheden op tijd zijn gemeld en besproken.

Het studieadvies kan worden opgeschort als er:
1. persoonlijke omstandigheden zijn die een causaal verband hebben met de studievertraging en
2. de examencommissie nog geen oordeel kan vormen of de student geschikt is voor de opleiding.

Bij opschorting van een BSA wordt het studieadvies aan het einde van het tweede jaar van inschrijving afgegeven. Dit heeft een negatief bindend karakter indien de student, aan het einde van het tweede jaar van inschrijving de propedeuse niet heeft behaald. Zie Onderwijs- en Examenregeling.

Zo lang er sprake is van persoonlijke omstandigheden zijn studenten verplicht om in contact te blijven met de studentendecaan.

Versturen van het BSA

De examencommissie verstuurt het BSA naar het HvA e-mailaccount van de student in juli of augustus. In deze e-mail staat het studieadvies als bedoeld in paragraaf 5.1 en 5.2 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Het studieadvies staat ook in SIS vanaf het moment dat de examencommissie de e-mail heeft verstuurd.

Waarschuwing BSA

Tijdens het studiejaar wordt de student gewaarschuwd voor het negatief BSA. De waarschuwing wordt tenminste eenmaal via SIS per e-mail aan hem of haar toegezonden. In deze waarschuwing staan ook de gevolgen van een negatief BSA vermeld.

Welke gevolgen zijn er?

Bij een positief BSA kan een student doorgaan met de opleiding bij de HvA. Bij een negatief BSA kan een student zich niet meer inschrijven voor dezelfde opleiding of voor opleidingen met dezelfde propedeutische fase bij de HvA. Dit betekent ook dat het recht op studiefinanciering komt te vervallen met ingang van het nieuwe studiejaar. Studenten moeten in dit geval op tijd bij DUO de studiefinanciering stopzetten.

Wat kan een student doen als hij/zij het niet eens is met negatief BSA?
 

Als een student het niet eens is met het negatief BSA dan kan hij of zij een beroepschrift indienen bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX) via het Loket Beroep, Bezwaar en Klacht binnen zes weken nadat het negatief BSA kenbaar is gemaakt. De student moet duidelijk aangeven om welke redenen hij of zij het niet eens is met het negatief BSA.

De link naar het formulier staat op de pagina van het Loket beroep bezwaar en klacht.

Nadat de student een beroepschrift heeft ingediend, wordt onderzocht of een minnelijke schikking mogelijk is met de examencommissie. Is een schikking niet mogelijk gebleken dan wordt het beroepschrift door het COBEX in behandeling genomen.

Hangende het beroep kan de student niet worden ingeschreven bij de HvA en heeft zij of hij om die reden geen recht op studiefinanciering.

Gepubliceerd door  Juridische Zaken 27 augustus 2019