Hogeschool van Amsterdam

Bindend Studieadvies - BSA

Een bindend studieadvies (BSA) is een advies van de examencommissie voor bachelorstudenten over of je wel of niet geschikt bent voor de opleiding. Aan de hand van dit advies mag je wel of niet doorgaan met de opleiding. De Hogeschool van Amsterdam volgt de verspreiding van het coronavirus op de voet en neemt passende maatregelen. Ook betreffende het BSA voor eerstejaars studenten zijn er maatregelen genomen.

BSA opgeschort wegens coronacrisisGestart met je opleiding in september 2019

Ben je in september 2019 gestart met je bacheloropleiding? Dan heb je aan het einde van je studiejaar géén bindend studieadvies gekregen als je geen 50 EC studiepunten had behaald. Dit studieadvies is wegens de coronacrisis opgeschort naar het einde van je tweede studiejaar. Dat kan betekenen dat wanneer je de propedeuse (of 60 studiepunten bij een AD) aan het einde van dit studiejaar niet hebt behaald, je een negatief bindend advies krijgt. Daarbij wordt rekening gehouden met studievertraging als gevolg van persoonlijke omstandigheden door de coronacrisis. Meld deze persoonlijke omstandigheden tijdig bij je studentendecaan . Zie ook Persoonlijke Omstandigheden op deze pagina.

Als je afgelopen studiejaar 50 studiepunten of meer hebt behaald, dan heb je aan het einde van het studiejaar wel een positief studieadvies gekregen.

Gestart met je opleiding in februari 2020

Ben je je bacheloropleiding begonnen per 1 februari 2020? Dan geldt nu ook dat het bindend studieadvies, wegens de coronacrisis opgeschort wordt naar het einde van je tweede studiejaar (januari 2022).
Haal je voor 1 februari 2021 50 studiepunten of meer dan krijg je aan het einde van je eerste studiejaar een positief studieadvies.
Als je studieadvies wordt opgeschort, betekent dat dat je aan het einde van je tweede studiejaar je propedeuse moet behalen. Dat kan betekenen dat wanneer je de propedeuse (of 60 studiepunten bij een AD) aan het einde van je tweede studiejaar niet hebt behaald, je een negatief bindend advies krijgt. Daarbij wordt rekening gehouden met studievertraging als gevolg van persoonlijke omstandigheden door de coronacrisis. Meld deze persoonlijke omstandigheden tijdig bij je studentendecaan . Zie ook Persoonlijke Omstandigheden op deze pagina.

Gestart met je opleiding in september 2020

Ben je afgelopen september gestart met je bacheloropleiding? Dan krijg je aan het einde van dit studiejaar géén bindend studieadvies als je onvoldoende studiepunten hebt behaald. Welke norm voor jouw opleiding geldt staat in de onderwijs- en examenregeling van je opleiding (hoofdstuk 5, artikel 5.1) De OER vindt je bij de digitale studiegids van je opleiding.

Het bindend studieadvies wordt wegens de coronacrisis opgeschort naar het einde van je tweede studiejaar. Dat kan betekenen dat wanneer je de propedeuse (of 60 studiepunten bij een AD) in jouw tweede studiejaar niet behaalt, je een negatief bindend advies krijgt. Daarbij wordt rekening gehouden met studievertraging als gevolg van persoonlijke omstandigheden door de coronacrisis. Meld deze persoonlijke omstandigheden tijdig bij je studentendecaan . Zie ook Persoonlijke Omstandigheden op deze pagina.

Als je in dit studiejaar voldoende studiepunten haalt om aan de BSA-norm te voldoen, ontvang je aan het einde van het studiejaar wel een positief studieadvies.

Let op: maatregelen tijdens de coronacrisis

De Hogeschool van Amsterdam volgt de verspreiding van het coronavirus op de voet en neemt passende maatregelen. Dit heeft ook gevolgen voor de BSA. Lees hierboven de actuele situatie: BSA opgeschort wegens coronacrisis.

Wat is een BSA?

Een BSA kan negatief of positief zijn. Is het BSA positief dan is het mogelijk om de opleiding te vervolgen. Bij een negatief BSA is het niet mogelijk om de opleiding te vervolgen aan de HvA.
Je ontvangt een negatief BSA als je aan het einde van het eerste jaar van inschrijving niet voldoende studiepunten hebt behaald hebt behaald uit de propedeuse. (let op dit geldt niet voor masterstudenten). Hoeveel studiepunten je precies moet behalen verschilt per opleiding. De opleiding informeert je hierover.
Een BSA wordt ook uitgebracht aan studenten die zich tussentijds uitschrijven en onvoldoende studiepunten hebben behaald.
Kijk op MijnHvA (op Sharepoint) voor uitspraken betreffende een negatief BSA die het College van Beroep voor de Examens in het verleden heeft gedaan.

Persoonlijke omstandigheden

Bij het uitbrengen van een BSA kan rekening worden gehouden met persoonlijke omstandigheden. Tussen de persoonlijke omstandigheden en de studievertraging moet een causaal verband bestaan. In de praktijk betekent dit dat de persoonlijke omstandigheden aantoonbaar hebben geleid tot studievertraging. Indien zich bij jou dergelijke omstandigheden voordoen moet je je zo spoedig mogelijk melden bij de studentendecaan. Deze persoonlijke omstandigheden kunnen ook zijn ontstaan door de coronacrisis. De studentendecaan kan de examencommissie bij een BSA alleen goed adviseren indien de persoonlijke omstandigheden tijdig zijn gemeld.

Het studieadvies kan worden opgeschort indien er persoonlijke omstandigheden zijn die een causaal verband hebben met de studievertraging en de examencommissie nog geen oordeel kan vormen of je geschikt bent voor de opleiding.

Bij opschorting wordt het studieadvies aan het einde van het tweede jaar van inschrijving afgegeven. Dit heeft een negatief bindend karakter indien je, aan het einde van het tweede jaar van inschrijving, de propedeuse niet hebt behaald. Zie Onderwijs- en Examenregeling, paragraaf 5.2.

Zo lang er sprake is van persoonlijke omstandigheden ben je verplicht om in contact te blijven met de studentendecaan .

Versturen van het BSA

De examencommissie verstuurt het BSA naar jouw HvA e-mailaccount in de maand juli of augustus. Let er dus op dat het HvA e-mailaccount in juli en augustus niet de datalimiet bereikt.
Deze e-mail is dus het studieadvies als bedoeld in paragraaf 5.1 en 5.2 van de Onderwijs- en Examenregeling.

Het studieadvies vind je ook in SIS, vanaf het moment dat de e-mail is verstuurd.

  • Log in op je account in SIS.
  • Kies “St.advies/dipl”.
  • Kies vervolgens “mijn studieadviezen”.

Waarschuwing BSA

Gedurende het studiejaar word je gewaarschuwd voor het negatief BSA. De waarschuwing wordt tenminste eenmaal via SIS per e-mail aan je toegezonden. In deze waarschuwing staan ook de gevolgen van een negatief BSA vermeld.

Welke gevolgen zijn er?

Bij een positief BSA kan je doorgaan met de opleiding bij de HvA. Bij het verkrijgen van een negatief BSA kan je je niet meer inschrijven voor dezelfde opleiding of voor opleidingen met dezelfde propedeutische fase bij de HvA. Dit betekent ook dat het recht op studiefinanciering komt te vervallen met ingang van het nieuwe studiejaar. Zorg ervoor dat je in dit geval op tijd bij DUO de studiefinanciering stopzet.

Wat kan een student doen als hij/zij het niet eens is met negatief BSA?

Beroep bij het College van Beroep voor de Examens

Ben je het niet eens met het negatief BSA? Dan kun je een beroepschrift indienen bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) via het Loket beroep, bezwaar en klacht binnen zes weken nadat het negatief BSA kenbaar is gemaakt. Je moet duidelijk aangeven om welke redenen je het niet eens bent met het negatief BSA.

De link naar het formulier vind je op de pagina van het Loket beroep bezwaar en klacht.

Nadat je een beroepschrift hebt ingediend, wordt onderzocht of een minnelijke schikking mogelijk is met de examencommissie. Is een schikking niet mogelijk dan wordt het beroepschrift door het CBE in behandeling genomen.

Hangende het beroep kan je niet formeel worden ingeschreven bij de HvA en heb je derhalve geen recht op studiefinanciering. Dit kan alleen achteraf hersteld worden als het beroep leidt tot intrekking van het negatief BSA.

Gepubliceerd door  Juridische Zaken 6 juli 2021