Hogeschool van Amsterdam

Updates coronavirus

Hier vind je de laatste updates:

Update 16 oktober - 13:00 uur

Verantwoordelijk omgaan met de ruimte die we hebben

Op dinsdagavond 13 oktober maakte het kabinet strenge maatregelen bekend waarmee de nieuwe opmars van het coronavirus gestopt moet worden. Dat is een hard gelag voor velen van ons, maar we kunnen er met z’n allen ook aan bijdragen dat deze periode zo kort mogelijk is.

Het (hoger) onderwijs behoort tot de cruciale sectoren die van het kabinet meer ruimte krijgen dan elders. Dit vanwege het grote maatschappelijke belang. De HvA is daar blij mee en wil zorgvuldig omgaan met de geboden ruimte. Daarom dragen alle studenten en medewerkers consequent een mondkapje bij verplaatsing binnen een HvA-gebouw.

Mondkapjes

De nieuwe maatregelen van het kabinet hebben op dit moment weinig gevolgen voor de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van de HvA. Online onderwijs en thuiswerken blijven de norm, maar op kleine schaal blijft het mogelijk om ingeroosterd onderwijs, toetsen of diplomeringen op locatie te organiseren, locatiegebonden onderzoek uit te voeren of – indien echt nodig – een studie- of werkplek te gebruiken. Sportactiviteiten die onderdeel zijn van het reguliere onderwijscurriculum kunnen in principe ook gewoon doorgaan.

De maximale groepsgrootte van 30 personen geldt niet voor het onderwijs, zolang iedereen op elk moment minstens anderhalve meter afstand van elkaar houdt en bij verplaatsing een mondkapje draagt. Stages kunnen in principe ook doorgaan, maar op de stageplek kunnen specifieke maatregelen van kracht zijn.

Het kabinet heeft besloten dat reizen per openbaar vervoer zoveel mogelijk beperkt moet worden maar wél toegestaan blijft voor noodzakelijke activiteiten. Het hoger onderwijs wordt tot die laatste categorie gerekend. Medewerkers en studenten kunnen dus gebruik blijven maken van het OV voor leren en werken. Voor alles geldt: de situatie kan weer veranderen als het kabinet daartoe aanleiding ziet.

Ruimte behouden

‘Ik ben blij dat het kabinet het onderwijs een bijzondere positie geeft en dat sommige beperkingen die elders gelden bij ons nu niet aan de orde zijn’, aldus waarnemend HvA-bestuursvoorzitter Hanneke Reuling. ‘Het laat zien hoe cruciaal het werk is dat wij met z’n allen doen. Dat is een prettige blijk van waardering, maar brengt voor ons allemaal ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Want we krijgen die ruimte alleen zolang we de gezondheid van iedereen goed kunnen blijven waarborgen. Daarom doe ik een dringend beroep op iedereen om te doen wat het kabinet van ons vraagt. Doe altijd een mondkapje op als je je verplaatst in onze gebouwen en houdt altijd en overal minimaal anderhalve meter afstand van elkaar. Alleen zo behouden we de ruimte die we nu krijgen.’

‘De huidige situatie blijft natuurlijk verre van ideaal’, vervolgt Hanneke Reuling. ‘Veel van onze studenten en medewerkers zijn het thuiszitten meer dan zat en verlangen ernaar om weer met elkaar te werken en studeren op locatie. Laten we er met z’n allen alles aan doen om dat weer mogelijk te maken. Houd je zelf aan de regels. En spreek elkaar daar op aan als iemand dat even vergeet. In de gebouwen lopen stewards rond die helpen om alles in goede banen te leiden. Hun aanwijzingen helpen ons allemaal, dus laten we die goed opvolgen. Let goed op jezelf en op elkaar.’

Update 13 oktober - 21:00 uur

Op dinsdagavond 13 oktober heeft het kabinet nieuwe, strenge maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus bekendgemaakt. Het kabinet laat het onderwijs zo veel mogelijk doorgang vinden. De hogeschool onderzoekt welke overige consequenties de maatregelen van het kabinet hebben voor het onderwijs, onderzoek en ondersteuning. De veiligheid van studenten en medewerkers staat daarbij voorop. De HvA doet alvast een klemmend beroep op iedereen om bij elke verplaatsing in de gebouwen (gangen, trappen, liften) consequent een mondkapje te dragen. Nadere berichtgeving volgt uiterlijk maandag 19 oktober.

Nieuwe coronamaatregelen: het onderwijs kan blijven zoals het is.

Om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken heeft het kabinet voor de komende weken nieuwe landelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus bekendgemaakt. Omdat het aantal besmettingen met corona in Amsterdam al zo hoog is opgelopen dat de bron vaak niet meer te achterhalen is, heeft burgemeester Halsema voor Amsterdam aanvullende maatregelen en adviezen afgegeven.

We realiseren ons dat de impact van de boodschap van burgemeester Halsema groot is en maken ons zorgen over het welzijn van onze medewerkers en studenten. Desondanks zijn we blij dat er geen specifieke maatregelen voor het onderwijs zijn. Alle onderwijs- en onderzoeksactiviteiten, inclusief diploma-uitreikingen, kunnen doorgaan zoals voorzien. De mix van fysiek en online blijft bestaan en er vindt onderwijs plaats op de campussen. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat dat zo blijft en iedereen zich op de campussen daadwerkelijk veilig voelt.

Naleving regels essentieel

Op onze campussen zijn maatregelen genomen die ervoor zorgen dat je er veilig kunt studeren en werken. Naleving van de bestaande regels is essentieel. De communicatie daarover wordt geïntensiveerd en er zijn maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het veilig is en blijft.

Naar de campus?

Kom je naar de campus? Zorg er alsjeblieft voor dat je de veiligheidsrichtlijnen aanhoudt: houd 1,5 meter afstand, was je handen regelmatig en volg de instructies. Bij klachten blijf je thuis. Hier vind je alle informatie over veilig werken en veilig studeren op de campus. Bekijk het filmpje

Effect nieuwe coronamaatregelen

Ondanks het feit dat er geen specifieke maatregelen voor het onderwijs zijn, is de HvA natuurlijk wel gehouden aan de nieuwe maatregelen en adviezen die betrekking hebben op thuiswerken en -studeren, mondkapjes en evenementen en bijeenkomsten.

Thuiswerken

Behalve voor onderwijs en onderwijsondersteuning is thuiswerken de norm. Zo werken we mee aan het beperken van het aantal reisbewegingen. Medewerkers die thuis niet over werkbare faciliteiten of omstandigheden beschikken blijven de komende weken welkom op de campus.

Thuis studeren

Als thuis studeren niet gaat, zijn er studieplekken op de HvA beschikbaar die je kunt reserveren. Kijk op studerenopafstand.

Mondkapjes

In lijn met het dringende advies van burgemeester Halsema adviseren wij iedereen om bij verplaatsing in de gebouwen een mondkapje te dragen. Natuurlijk staat het iedereen vrij om dit ook in de lokalen en andere ruimtes te doen. Heb er begrip voor als iemand daarvoor kiest.

Evenementen en bijeenkomsten

Onderwijs gerelateerde evenementen, zoals een gastspreker of een inhoudelijke kennissessie O&O gerelateerd, worden bij voorkeur uitgesteld of online gemaakt. Als uitstel of online niet kan, geldt er een maximum van dertig aanwezigen. Om het aantal reisbewegingen te beperken gaan andere evenementen en bijeenkomsten op locatie de komende weken niet door.

Op maandagavond 28 september hebben zowel het kabinet als de burgemeester van Amsterdam nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus bekendgemaakt.. De HvA brengt op dit moment de consequenties van die maatregelen voor de HvA in kaart. Morgen volgt nadere berichtgeving.

Amsterdam is een van de grootste coronabrandhaarden. De burgemeester van Amsterdam heeft daarom nieuwe maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen hebben geen gevolgen voor de HvA. De burgemeester heeft echter ook aangekondigd dat er, als het aantal besmettingen blijft oplopen, strengere maatregelen worden genomen. Maatregelen die wel gevolgen kunnen hebben voor de HvA. Om dat te voorkomen is het belangrijk dat iedereen zich aan de basisregels houdt. Niet alleen op de campus, maar ook in de stad en thuis.

Update 16 juli - 11:00 uur

Vanaf 1 augustus vervallen voor een belangrijk deel de reisbeperkingen in het openbaar vervoer. Aanvullend op de landelijke afspraken hebben de gemeente, de HvA, UvA en VU en de vervoersbedrijven afgesproken de roosters zo in te richten dat studenten gespreid over de dag en de week naar de onderwijsinstellingen ­­­­kunnen komen. Een beperkt deel van de colleges van de HvA kan hierdoor ook om 09.00 uur beginnen.

Beperkt deel colleges ook in de ochtend

De gemaakte afspraken zijn geldig tot 31 december 2020. Een deel van de faculteiten heeft al gerekend met deze verruiming. Een ander deel zal de ruimte benutten om eventuele knelpunten in de roosters op te kunnen lossen. Door de 1,5 metermaatregel is de capaciteit van de onderwijsgebouwen echter nog beperkt, waardoor het grootste deel van het onderwijs nog steeds online aangeboden moet worden.

“Met deze aanvullende afspraken benutten we elke mogelijke ruimte voor het fysieke onderwijs op onze campussen”, aldus Huib de Jong. “Goed onderwijs kan immers niet zonder de ontmoeting van studenten onderling en van studenten en docenten. Daarom ben ik blij met de verruiming van het gebruik van het openbaar vervoer en de afspraken die we hierover hebben gemaakt. Ook in de toekomst blijven we ons inzetten om ons fysieke onderwijs verder uit te breiden waar dat kan.”

Met fiets of te voet voor korte afstand

Studenten worden opgeroepen om te voet of met de fiets te komen als zij op een relatief korte afstand van de campus wonen. Dezelfde oproep geldt voor medewerkers van de HvA. Ook is afgesproken om het thuiswerken ook na de versoepeling in stand te houden, zodat het OV niet overvraagd wordt.

Hoe starten we straks het nieuwe studiejaar?

Sinds maart zijn we als HvA plotseling beland in een wereldwijde crisis die ons dwong van onderwijs op locatie over te stappen naar volledig digitaal studeren en werken. Het was weliswaar altijd al onze ambitie om meer gebruik te maken van digitaal onderwijs, maar door de coronacrisis is het onder grote druk en met een enorme snelheid een overstap gemaakt. Hierdoor is het fysiek ontmoeten als fundament van ons onderwijs zwaar onder druk komen te staan en is de balans tussen online en fysiek studeren en werken afwezig.

Het is nu is meer dan anders duidelijk dat ontmoeten op onze campussen broodnodig is om de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek te kunnen waarborgen. Bovendien is het gewoon leuker en prettiger om elkaar ook te ontmoeten buiten het beeldscherm om. We moeten op zoek naar een nieuwe balans. Gelukkig zijn er mooie en inspirerende oplossingen gevonden voor het onlineonderwijs die ons in de toekomst gaan helpen bij de verdere ontwikkeling van blended learning. Creativiteit is in de HvA ruimschoots aanwezig, wat blijkt uit alle online ontmoetingen om toch contact met elkaar te houden.

Balans online en fysiek

Gelukkig zijn de coronabeperkingen versoepeld en is steeds meer mogelijk. Stap voor stap kijken we nu hoe we met elkaar het komend jaar vorm kunnen geven. Om te beginnen het eerste blok. De grote lijnen zijn nu bekend en worden op dit moment verder uitgewerkt.

Zoals het er op dit moment uitziet, kunnen HvA’ers bij de start van het nieuwe studiejaar in grote lijnen het volgende verwachten:

  • Voor elke student wordt in ieder geval minimaal één keer in de week fysiek onderwijs georganiseerd. Omdat de capaciteit in het OV beperkt blijft en de gebouwen minder ruimte bieden door de 1,5 metermaatregel, reizen studenten zo min mogelijk. Onderwijs en toetsing zullen dus nog voor een groot deel online plaatsvinden en er wordt per opleiding nagegaan hoe precies de tijd en ruimte verdeeld worden tussen verschillende groepen. Nieuwe studenten krijgen uiteraard bijzondere aandacht.
  • Medewerkers kunnen meer dan nu het geval is op de HvA werken. Hiervoor worden nadere afspraken gemaakt binnen de teams.
  • Evenementen die te maken hebben met onderwijs en onderzoek zijn weer mogelijk, maar beperkt.
  • Het gebruik van de onderzoeksfaciliteiten is en blijft mogelijk, volgens de nu al geldende voorschriften.
  • De bibliotheken kunnen gebruikt worden door studenten. Wel is het noodzakelijk om een plek te reserveren.
  • De kantines kunnen nog niet worden gebruikt. Wel komen er andere vormen van catering.
  • Voor de veiligheid van iedereen worden de gebouwen opnieuw ingericht, waarbij rekening wordt gehouden met de voorgeschreven afstand van 1.5 m. Ook zijn de ventilatiesystemen gecontroleerd, zodat we absoluut zeker weten dat ze voldoen aan de vereisten.

Wat dit precies voor jou als student betekent, hoor je zo snel mogelijk, maar in ieder geval tijdig voor de start van het studiejaar van je faculteit of opleiding. Medewerkers worden tijdig door hun leidinggevenden geïnformeerd. Want ook in de zomer blijft de HvA nog steeds op zoek naar maximale ruimte voor ontmoeting. Via mijnhva.nl vind je altijd de laatste informatie. Eerstejaars studenten kunnen ook terecht op hva.nl/startstudiejaar, hogerejaars op hva.nl/studerenopafstand.

Nieuwe maatregelen hoger onderwijs per 1 september

Ondanks de vele mooie voorbeelden van inspirerend onderwijs op afstand, kan goed onderwijs niet zonder de ontmoeting van studenten onderling en van studenten en docenten.

De HvA is daarom voortdurend op zoek naar de maximale ruimte daarvoor en is blij met de vandaag door het kabinet aangekondigde verruimingen voor het onderwijs op locatie.

De nieuwe richtlijnen bieden meer ruimte voor de ontmoeting in het onderwijs en we gaan dan ook met elkaar op zoek naar de manier waarop we deze zo goed mogelijk kunnen benutten. Daarbij houden we rekening met het feit dat de planning van het onderwijs voor volgend jaar al ver gevorderd is. ‘We snappen dat het positieve bericht van het kabinet impact heeft op iedereen in de organisatie. Studenten en medewerkers willen uiteraard weten waar ze bij de start van het studiejaar aan toe zijn’, zegt Huib de Jong, voorzitter van het CvB. ‘Daarom doen we ons uiterste best om iedereen zo snel mogelijk te informeren. Dat gebeurt zowel via de faculteiten en binnen de opleidingen als via MijnHva en de nieuwsbrief’.

Online onderwijs en thuiswerken blijven nog steeds de norm tot het eind van het studiejaar. Vanaf 15 juni is het wél mogelijk om naar de HvA te komen voor het gebruik van specifieke faciliteiten voor praktijkonderwijs en -onderzoek en voor andere activiteiten die niet online kunnen. Gebouwen gaan voor dat doel open. Studenten horen van hun opleiding of dat ook voor hun geldt.

De overheid wil voorkomen dat te veel mensen tegelijk gebruik maken van het openbaar vervoer. Daarom organiseert de HvA het (weinige) onderwijs dat op locatie gegeven wordt tussen 11.00 en 15.00 uur, zodat iedereen vóór de avondspits kan reizen. Ná 20.00 uur mag dat ook weer.

Het blijft in specifieke gevallen wel mogelijk om incidenteel gebruik te maken van studie- en werkplekken in het Wibauthuis, Nicolaes Tulphuis en de Leeuwenburg. In de andere gebouwen niet. Meer informatie hierover vind je in de FAQ of op MijnHvA .

Het kabinet heeft vanavond bekend gemaakt dat het hoger beroepsonderwijs, net als het middelbaar beroepsonderwijs, vanaf 15 juni de gebouwen beperkt mag openstellen voor onderwijsactiviteiten. In het bijzonder gaat het dan om praktijkonderdelen van opleidingen. Er zijn ook voor deze beperkte openstelling nadere randvoorwaarden geformuleerd met het oog op beperkte mobiliteit in de spits.
In de HvA zijn we uiteraard blij met deze ruimte. We zullen zo snel mogelijk besluiten hoe daar gebruik van wordt gemaakt, binnen de beperkingen die gelden in het openbaar vervoer. Omdat de wij eventuele studievertraging zoveel mogelijk willen beperken, zullen we daarbij prioriteit geven aan die activiteiten waardoor studenten hun afstudeerfase kunnen afronden en aan activiteiten die zorgdragen dat studenten in september zoveel mogelijk met ‘een schone lei’ kunnen beginnen aan het nieuwe studiejaar.

Eind maart legde het kabinet uit dat ook in het meest positieve scenario terugkeer naar de ‘oude situatie’ voor het hoger onderwijs tijd zou vragen. De mededelingen van het kabinet van vanavond maken duidelijk dat het wachten op de mogelijkheid weer onderwijs op de campus te verzorgen langer gaat duren dan studenten, docenten en medewerkers zouden willen. De ruimte binnen de richtlijnen van het Rijk en het RIVM is en blijft voorlopig beperkt. Het Rijk wil omwille van de volksgezondheid verplaatsingen van grote groepen mensen via het openbaar vervoer voorkomen. Desondanks blijft de HvA op zoek naar mogelijkheden om urgente knelpunten in onderwijs en onderzoek op een veilige manier en binnen de gestelde randvoorwaarden op te lossen en het nieuwe studiejaar zo optimaal mogelijk te starten. Het CvB overlegt daarover komende dagen met de decanen van de faculteiten. Medio mei volgt nadere informatie.

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat de huidige maatregelen voor het hoger onderwijs na 28 april gecontinueerd worden. Omdat de HvA alles op alles zet om het onderwijs doorgang te laten vinden, en studievertraging te voorkomen, is de HvA aan de slag om binnen de bestaande richtlijnen urgente knelpunten op het gebied van vaardigheidsonderwijs en toetsen in practica-ruimten op te lossen. In de tussentijd blijft de situatie zoals die nu is: er is tot einde studiejaar geen onderwijs op locatie en helaas blijkt het ook niet mogelijk om toetsen op locatie plaats te laten vinden.

Dat de situatie voor de HvA niet verandert houdt ook in dat er op sommige plaatsen in de gebouwen gewerkt wordt om cruciale functies te kunnen borgen: de Leeuwenburg, het Wibauthuis en het Nicolaes Tulphuis blijven op weekdagen open van 08:00 tot 18:00 uur. In deze gebouwen blijven studie- en werkplekken beschikbaar voor studenten en medewerkers die door omstandigheden niet thuis kunnen studeren of werken. Neem je HvA-pas mee en volg de instructies van de HvA-medewerkers op.

Veel dank aan iedereen voor de medewerking tot nu toe, de inzet, het uithoudingsvermogen en de samenwerking met- en ondersteuning binnen de teams.

Tot einde studiejaar geen onderwijs op locatie

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat de huidige maatregelen verlengd worden tot 28 april 2020. Tevens is duidelijk geworden dat ook in het meest positieve scenario na 28 april terugkeer naar de ‘oude situatie’ nog tijd zal vragen. Afgelopen donderdag is door het CvB besloten dat er tot het einde van het studiejaar (31 augustus 2020) geen onderwijs op locatie meer plaats vindt en er zoveel mogelijk vanuit huis wordt gewerkt. De HvA zal de ruimte die binnen de richtlijnen van het rijk en het RIVM eventueel geboden wordt optimaal benutten. Dat betekent dat de HvA als dat aan de orde is zal besluiten over tijdstip en de randvoorwaarden voor veilige, gefaseerde, terugkeer van studenten en werkhervatting van medewerkers op fysieke locaties op basis van die richtlijnen. We verwachten eind april, half juni en eind augustus nadere besluiten te nemen.

Onderwijs op afstand in principe tot einde van het studiejaar

De Hogeschool van Amsterdam gaat ook na 6 april door met thuiswerken en het geven van onderwijs op afstand. In principe vindt er tot het einde van het studiejaar (31 augustus 2020) geen onderwijs op locatie meer plaats en wordt dus zoveel mogelijk vanuit huis gewerkt.

De HvA kiest voor deze maatregel omwille van de rust en duidelijkheid voor studenten en medewerkers. ‘We maken nu in hoog tempo een ontwikkeling naar onderwijs op afstand door. Dat kost bloed, zweet en tranen. We vinden het niet verantwoord om studenten en medewerkers ook de komende periode in onzekerheid te laten over de inrichting van het onderwijs’, aldus Huib de Jong, voorzitter van het College van Bestuur. ‘Omdat niet álles eenvoudig op afstand te realiseren valt kijken we daar waar dit tot onoverkomelijke problemen leidt, zoals practica en andere vormen van vaardigheidsonderwijs en toetsing, naar maatwerk. Dat doen we uiteraard binnen de richtlijnen van de rijksoverheid en het RIVM’.

De HvA realiseert zich dat het besluit ook nu weer een hele ingrijpende maatregel is voor zowel studenten als medewerkers. ‘Ik heb enorm veel respect voor de flexibiliteit van de HvA gemeenschap om de Hogeschool draaiende te houden’, aldus Huib de Jong, die medewerkers en studenten op het hart drukt dat hulp en ondersteuning beschikbaar is. ‘Jullie staan er niet alleen voor, wij zijn er om jullie te helpen’. De Jong benadrukt dat ook vrije tijd en rustperiodes daarom gewoon ingeroosterd moeten worden. Niet alleen voor de eigen vitaliteit, maar ook om werk of studie en privé te combineren. ‘Zorg goed voor elkaar en voor jezelf, en zorg dat je op tijd rust neemt’.

Toetsweek

Bij veel opleidingen is er vanaf maandag 30 maart een toetsweek. Er wordt nu per opleiding geïnventariseerd of en hoe de toetsen digitaal kunnen worden afgenomen. Studenten horen van de opleiding waar zij op kunnen rekenen. Het spijt ons dat we de eerder genoemde datum van 20 maart niet in alle gevallen hebben kunnen halen. Voor nu geldt: als je nog geen bericht hebt ontvangen, volgt dat zo snel mogelijk!

Volgend op de persconferentie van het kabinet van gisteravond wordt snel met de minister besproken wat dit voor de HvA betekent. Tot die tijd gelden de huidige regels.

Check de FAQ op hva.nl/coronainfo

De HvA schort het BSA (bindend studieadvies) op. De hogeschool laat het onderwijs en de tentamens zoveel mogelijk doorgaan. Daar wordt door de opleidingen hard aan gewerkt. Toch is het niet uit te sluiten dat studenten door de coronacrisis vertraging oplopen waardoor zij de norm voor het bindend studieadvies niet halen. Daarom worden de spelregels rond het bindend studieadvies veranderd: elke huidige eerstejaarsstudent kan volgend jaar de opleiding voortzetten. Ondanks dat is het belangrijk dat iedereen het onderwijs volgt en tentamens behaalt. Dat helpt om volgend studiejaar de propedeuse te halen en de aanzienlijke kosten van studievertraging te voorkomen. Studenten die twijfelen over voortzetting kunnen een beroep doen op advies en begeleiding.

In de FAQ op hva.nl/coronainfo lees je hoe de opschorting van de BSA in zijn werk gaat.

Om studenten die mogelijk studievertraging oplopen door de uitbraak van het coronavirus te helpen, wordt het geven van een bindend studieadvies (BSA) in principe uitgesteld tot het eind van het tweede studiejaar. De HvA zal zo snel mogelijk laten weten hoe dit precies uitgewerkt wordt.

Het kabinet heeft gisteren nieuwe maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Deze betekenen voor de HvA onder andere dat de periode waarin geen onderwijs op locatie gegeven kan worden verlengd wordt tot en met 6 april. Hieronder volgt een update van de situatie in en rond de hogeschool.

HvA sluit aantal gebouwen

Nu er de komende weken geen onderwijs gegeven kan worden, is het niet nodig en wenselijk om alle gebouwen van de HvA open te houden. Er wordt op sommige plaatsen wél gewerkt, om cruciale functies te kunnen waarborgen. Vanochtend besloot het College van Bestuur dat het Wibauthuis, de Leeuwenburg en het Nicolaes Tulphuis open blijven. De overige gebouwen worden gesloten met ingang van dinsdag 17 maart om 18.00 uur. Voor gebouwen die wél open blijven, gelden aangepaste openingstijden: ze zijn open van 08.00 tot 18.00 uur. De bibliotheken sluiten. Online zijn ze wel bereikbaar. In de gebouwen die wél openblijven (LWB, WBH en NTH) blijven de openbare studieplekken wel beschikbaar.

Onderwijs: continuïteit en kwaliteit vragen nu om flexibiliteit

Ook onder de huidige omstandigheden doet de HvA er alles aan om de continuïteit van het onderwijs zoveel mogelijk te waarborgen. Daarbij kunnen – en willen – we geen concessies doen aan de vastgelegde kwaliteitsnormen voor tentamens en examens. Dit vraagt om enorm veel flexibiliteit en improviseren van de docenten en opleidingen.

Het College van Bestuur heeft oog en begrip voor lastige dilemma’s waar studenten, docenten en opleidingen zich nu voor geplaatst zien. Wat te doen als het onder de huidige omstandigheden niet lukt om onderwijs en examens af te ronden binnen de reguliere periode? Passen we de jaarplanning daarop aan? En als dit betekent dat studenten langer studeren dan eerder gepland; wat betekent dat dan voor de financiering van de studie? Hoe gaan we om met eerstejaars studenten die door de huidige situatie de norm voor het bindend studieadvies niet kunnen halen? Pasklare antwoorden op dergelijke vragen zijn nu nog niet te geven. Het College van Bestuur is op dit moment in overleg met opleidingen, examencommissies en met landelijke partijen om begrip te vragen voor de omstandigheden en te bespreken hoe de belangen van studenten en medewerkers het beste behartigd kunnen worden. Nadere informatie hierover volgt later.

Online onderwijs en toetsing op afstand

Op dit moment zijn opleidingen hard aan de slag om te bekijken hoe zij met online onderwijs de voortgang van het primair proces zo veel mogelijk kunnen organiseren. Dat vraagt om veel inzet en creativiteit en het kost tijd. Dat gaat niet overal op korte termijn voor de volle 100% lukken. Maar het ziet er naar uit dat we heel veel wél voor elkaar krijgen en dat is een mooie prestatie.

Afgelopen weekend is een webpagina geopend waar veel informatie op staat over digitaal onderwijs.

Begin april is er een geplande toetsperiode. Er wordt nu per opleiding geïnventariseerd of – en hoe - de toetsen digitaal afgenomen kunnen worden. Studenten horen van de opleiding waar zij op kunnen rekenen.

Onder de huidige omstandigheden worden ict-systemen en infrastructuur zwaar belast. Niet alleen bij de HvA, maar in heel Nederland en over de hele wereld. Dit is een unieke situatie. We kunnen niet uitsluiten dat sommige delen van de landelijke infrastructuur gaan steunen en kreunen onder de zware belasting en af en toe tijdelijk niet beschikbaar zijn. De HvA heeft zich tevoren goed voorbereid, door systemen extra te verstevigen en extra infrastructuur beschikbaar te stellen. Een team van specialisten is dag en nacht aan het werk om alles in goede banen te leiden. Mochten zich desondanks toch verstoringen voordoen, dan vragen wij ieders begrip en geduld. Aan opleidingen wordt gevraagd om het gebruik van live streaming te beperken, want dat vergt meer netwerkcapaciteit dan vooraf opgenomen beelden die online staan.

Thuiswerken

Voor alle medewerkers geldt: in principe werkt iedereen thuis. En we reizen zo min mogelijk. Uitsluitend wanneer dat nodig is om cruciale processen en faciliteiten te waarborgen, komen we naar de HvA. Tegelijkertijd zijn basis- en middelbare scholen gesloten, dus veel kinderen zijn thuis. Dat vergt van collega’s met kinderen enig improviseren. Als dit tot problemen leidt, bespreek dat dan svp met de leidinggevende.

Niet reizen

In verband met de toenemende onzekerheid over de situatie in het buitenland en het feit dat landen in hoog tempo hun grenzen aan het sluiten zijn, vinden vanuit de HvA in deze periode geen reizen plaats naar het buitenland voor studie of werk. Andersom komen studenten en medewerkers uit het buitenland nu niet naar de HvA. Aan studenten of medewerkers die al in het buitenland zijn voor studie of werk, luidt het dringende advies om– in overleg met de opleiding of afdelingshoofd – zo spoedig mogelijk terug te keren naar huis. Over privé-reizen, die niet in verband staan met studie of werk aan de HvA, beslist iedereen zelf. Toch raadt de hogeschool aan om ook in dat geval niet te reizen.

Het stilleggen van de onderwijsactiviteiten is verlengd tot en met 6 april.

Speciale website voor medewerkers geopend voor Onderwijs op afstand

Vandaag is een nieuwe webpagina gelanceerd: digitaalonderwijs.mijnhva.nl . Daarop staan heel veel handige instructies voor het werken met verschillende applicaties binnen Brightspace. Daarmee is de website een belangrijke hulpbron om onderdelen van het onderwijs op afstand aan te bieden. Dat is extra belangrijk nu onderwijs op locatie tot en met 31 maart niet mogelijk is in verband met het coronavirus.

Dus ga ermee aan de slag, vind uit hoe het werkt en maak gebruik van de mogelijkheden om studenten digitaal onderwijs te bieden. De webpagina is "work in progress" en zal voortdurend worden bijgewerkt. In de komende periode wordt regelmatig nieuwe informatie toegevoegd. Dat kunnen nieuwe instructies zijn over nuttige applicaties of informatie over de didactische aspecten van onderwijs op afstand.

Heb je vragen over digitaal onderwijs? Op de webpagina digitaalonderwijs.mijnhva.nl staat ook wie je daarvoor kunt benaderen.

Geen onderwijs op locatie en thuiswerken t/m 31 maart

Het kabinet heeft alle hogescholen en universiteiten opgeroepen om alle onderwijsactiviteiten en evenementen op locatie stil te leggen. Dit om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat geldt ook voor de HvA. Daarom vervallen vanaf vrijdag 13 maart om 17.00 uur alle onderwijsactiviteiten op locatie. Dit geldt in elk geval tot en met 31 maart.

De snelle verspreiding van het Coronavirus en de huidige maatregelen van het kabinet hebben ingrijpende gevolgen voor iedereen. Deze situatie vraagt om flexibiliteit en begrip van ons allen. Niet op alle vragen kunnen we op dit moment een passend antwoord geven. Laten we telkens met elkaar zoeken naar de best haalbare oplossingen. We vertrouwen op jullie begrip, medewerking en steun.

Onderwijs niet op locatie, wel online

De geplande onderwijsactiviteiten en tentamens op locatie gaan deze maand niet door. We proberen zoveel mogelijk door te laten gaan via online kanalen. Onderwijs op afstand, dus. Waar dat niet mogelijk is, moet een ander alternatief gezocht worden. Specifieke informatie over je eigen studie krijg je vanuit de opleiding. Voor nadere informatie raden we je aan om coronainfo.mijnhva.nl en/of hva.nl/coronainfo in de gaten te blijven houden.

De HvA doet er alles aan om te zorgen dat deze sluiting van het onderwijs op locatie zo min mogelijk invloed heeft op de studievoortgang van studenten. Het is belangrijk dat studenten en de opleiding hier voortdurend goed contact over hebben. De omstandigheden kunnen immers snel veranderen.

Stages

Studenten die een stage lopen, bespreken met het stagebedrijf en met de opleiding wat ze doen. Wie vragen en/of problemen heeft, bespreekt deze met de opleiding. Deze informeert studenten en medewerkers zelf ook actief.

Toetsweek: nadere info volgt later

Bij veel opleidingen is er vanaf maandag 30 maart een toetsweek. Tot en met dinsdag 31 maart gaan de toetsen op locatie niet door. Of de toetsen vanaf 1 april wel of niet door kunnen gaan, is op dit moment nog niet bekend. Daarover volgt uiterlijk vrijdag 20 maart nadere informatie van de opleiding. Toetsen die niet doorgaan worden zo snel mogelijk ingehaald.

Evenementen en onderwijsbijeenkomsten afgelast

Onderwijsbijeenkomsten en overige evenementen op de locaties van de HvA gaan tot en met 31 maart niet door. Dat geldt ook voor evenementen van studieverenigingen.

Medewerkers: thuiswerken

Medewerkers wordt geadviseerd zoveel mogelijk thuis te werken en onderlinge besprekingen via online kanalen te houden. Probeer cruciale overleggen indien mogelijk door te laten gaan, zo mogelijk online. Doe dat altijd in overleg met de eigen afdeling en overige collega’s. Mensen met verkoudheid, hoesten of koorts moeten thuis blijven. Wie te maken heeft met zorg voor kwetsbare personen neemt – in overleg - passende maatregelen.

Gebouwen wel open

De gebouwen van de HvA zijn wel open om een aantal cruciale zaken in de ondersteunende organisatie en faciliteiten te kunnen garanderen. De kantines gaan dicht. Het kan zijn dat een aantal gebouwen alsnog tijdelijk gesloten moet worden. Als dat gebeurt, volgt z.s.m. nadere informatie daarover.

Algemene richtlijnen gezondheid

Het is belangrijk dat alle Nederlanders zich houden aan de gezondheidsrichtlijnen van het RIVM. Lees die goed en houd je daar aan. Kijk regelmatig naar updates op de site van het RIVM .

Vandaag, 13 maart, gaan alle onderwijsactiviteiten door (lessen en tentamens), m.u.v. hoorcolleges met meer dan 100 personen.
Van 16 maart t/m 31 maart liggen de onderwijsactiviteiten op locatie stil. De HvA volgt de landelijk afgesproken lijn rondom #coronavirus. Net als andere instellingen kijken we vandaag hoe we dat de komende periode vorm geven.

Door onvoorziene omstandigheden zijn de werkzaamheden aan MijnHvA uitgelopen, werkzaamheden worden vanochtend afgerond.

Het kabinet heeft vanmiddag aangekondigd dat bijeenkomsten met meer dan 100 mensen vanaf vandaag niet door kunnen gaan in verband met het coronavirus. Daarover is iedereen vanavond geïnformeerd via coronainfo.mijnhva.nl . Later vanavond kwam tot ieders verrassing het bericht dat colleges in het hoger onderwijs helemaal geen doorgang meer zouden kunnen vinden.

De HvA acht het niet verantwoord om het onderwijs aan alle studenten zomaar plat te leggen. Daarom nemen we 1 dag de tijd om te bekijken hoe we dit – in goed overleg met elkaar - goed kunnen organiseren.
Dus: de colleges gaan morgen (vrijdag) in principe wél door (tenzij meer dan 100 mensen). Wij komen morgenmiddag met nadere informatie over het vervolg.

Op donderdag 12 maart hebben het kabinet en het RIVM nieuwe maatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus bekendgemaakt. Minister Bruins van medische zorg roept universiteiten en hogescholen op in ieder geval tot 31 maart alleen nog onderwijs op afstand te geven. De HvA volgt ook deze aanwijzingen op. Dit betekent:

1. De HvA streeft naar continuïteit van de activiteiten en wil tegelijk helpen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.
2. Het onderwijs gaat zoveel mogelijk door. De HvA onderzoekt op dit moment hoe invulling te geven aan de oproep van minister Bruins om alleen nog onderwijs op afstand te geven.
3. Studenten en medewerkers beperken waar mogelijk contacten en beperken werken in fysieke nabijheid van anderen.
4. Voor kwetsbare personen (met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. Anderen beperken bezoek aan deze kwetsbare personen. Wie in de naaste (privé-)omgeving leven en/of werk deelt met kwetsbare personen, neemt in overleg met de opleiding en/of leidinggevende noodzakelijke voorzorgsmaatregelen.
5. Colleges, tentamens en andere bijeenkomsten waarbij meer dan 100 mensen aanwezig zijn, gaan niet door. Opleidingen zoeken naar alternatieven. Studenten worden hierover geïnformeerd door de opleiding.
6. Waar mogelijk werken studenten en medewerkers thuis. De HvA heeft de capaciteit van de netwerken daarvoor uitgebreid. Thuiswerken gebeurt altijd in overleg met de leidinggevende.

Studenten en medewerkers zijn hierover geïnformeerd via coronainfo.mijnhva.nl

Op dit moment kijkt de HvA hoe we omgaan met de nieuwe maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd om het coronavirus te beteugelen. De verwachting is dat eind van de dag hierover meer bekend is. Houd daarom coronainfo.mijnhva.nl in de gaten voor de laatste informatie en de veel gestelde vragen en antwoorden.

Kabinet en RIVM: Thuiswerken in Noord-Brabant

Het kabinet en de RIVM roepen bewoners en werkenden in Noord-Brabant om zoveel mogelijk thuis te werken. Wat betekent dit voor studenten en medewerkers van de HvA?

Stage of werk in Noord-Brabant?

Het kabinet en RIVM vragen aan mensen uit Noord-Brabant om zoveel mogelijk thuis te werken. Studenten van de HvA die aan stage lopen in deze provincie, gaan daar dus in principe niet heen. Zij overleggen met de stagebieder en met de opleiding wat te doen. Datzelfde geldt voor medewerkers van de HvA die werkafspraken hebben in Noord-Brabant. Ga in principe niet en probeer het geplande overleg per telefoon of op andere manier te voeren.

Afkomstig uit Noord-Brabant?

Studenten of medewerkers uit Noord-Brabant die aan de HvA studeren of werken, blijven thuis om uit te zieken als zij verkouden zijn, hoesten en/of koorts hebben. Neem bij verergering van de klachten telefonisch contact op met de huisarts en informeer de opleiding. Dat schrijft het RIVM voor. Datzelfde geldt voor wie in Noord-Brabant woont en een werkbezoek aan de HvA wil brengen. Heb je gezondheidsklachten, blijf thuis en informeer de betreffende afdeling.

Wie uit Noord-Brabant komt en geen gezondheidsklachten heeft (hoest, verkouden, koorts), kan in principe naar de HvA komen om daar onderwijs te volgen of te werken. Daarbij is voorzichtigheid wel geboden. Indien mogelijk probeert iedereen uit Noord-Brabant zoveel mogelijk thuis te studeren of werken. Altijd in overleg met de opleiding of afdeling.

Maatregelen geldig tot 16 maart

Deze oproep van het kabinet en RIVM blijft de komende zeven dagen gelden, tot en met maandag 16 maart.

Als je hoest, kucht of verkouden bent, kom je dan wel of niet naar de HvA? En als je uit Brabant komt, wat doe je dan? Hieronder volgt het antwoord op die veelgestelde vragen.

De HvA volgt – net als alle andere hogescholen en universiteiten – de richtlijnen van het RIVM. Voor mensen uit Noord-Brabant geldt op dit moment een aangescherpte richtlijn. Om verdere verspreiding van het virus in Noord-Brabant te voorkomen wordt inwoners van Noord-Brabant uit voorzorg geadviseerd om met klachten als verkoudheid, hoesten of koorts sociale contacten te beperken. Dat betekent: ga niet naar school, werk of plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. Kom in dat geval dus ook niet naar de HvA.

Ik woon in Noord-Brabant moet ik nu thuisblijven?

Als je klachten hebt van verkoudheid, hoesten of koorts, kom dan niet naar school, werk of naar andere plekken waar veel mensen bij elkaar komen. En ga in dat geval dus ook niet naar de HvA. 24 uur nadat de klachten over zijn, kan je het normale leven weer oppakken. Als je geen klachten hebt, kan je gewoon naar de HvA komen.

Ik heb morgen een toets of tentamen en kom uit Noord-Brabant, wat moet ik dan doen?

De HvA volgt het advies van het RIVM. Kom je uit Noord-Brabant en heb je klachten van verkoudheid, hoesten of koorts, dan blijft je thuis totdat de klachten over zijn. Een dag nadat de klachten over zijn, kan je weer naar school komen. Meld dan ook vooraf bij de examencommisise dat je om deze reden afwezig bent. Hievoor gelden verder de gewone regels van de HvA voor studenten die wegens ziekte een tentamen missen.

En als ik niet uit Noord-Brabant kom?

Dan volg je ook de richtlijnen van het RIVM. Die houden in dat je dan gewoon naar de HvA kan komen, tenzij je recent bent teruggekomen uit een risicogebied, zoals bijvoorbeeld Noord-Italie. Ook daarvoor geldt dat je thuisblijft als je verkoudheidsklachten en/of koorts hebt. Totdat je weer gezond bent. Als je klachten toenemen, neem dan telefonisch contact op met je huisarts.

De Hogeschool van Amsterdam volgt de verspreiding van het coronavirus op de voet en zal indien nodig passende maatregelen nemen.

De richtlijnen van het RIVM , het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap , het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de GGD zijn leidend.

Vooralsnog betekent dit dat we geen extra maatregelen hoeven te nemen voor studenten en medewerkers. Wel vragen we ieders aandacht voor hygiëne.
• Was je handen regelmatig
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt of je zorgen maakt. Op MijnHvA vinden medewerkers en studenten relevante informatie en een overzicht van de veel gestelde vragen en antwoorden.

Voor andere vragen is het speciale mailadres coronainfo@hva.nl beschikbaar.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 16 oktober 2020