Hogeschool van Amsterdam

FAQ coronavirus

Laatste update: 30-07-2020 13:00

De Hogeschool van Amsterdam volgt de verspreiding van het coronavirus op de voet en neemt passende maatregelen. De richtlijnen van het RIVM, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de GGD zijn hierbij leidend.

(THUIS)STUDEREN

Voordat je begint met je opleiding hoor je van ons hoe het precies gaat verlopen. In de tussentijd kun je voor de meest actuele informatie over de start van je opleiding terecht op Start Studiejaar.

Ja. Vanaf september gaat het om een combinatie van online onderwijs en onderwijs op locatie. Voor practica en andere vormen van vaardigheidsonderwijs en toetsing die niet op afstand te realiseren zijn, wordt gekeken naar maatwerk. Specifieke informatie over je eigen studie krijg je vanuit de opleiding.

Ja. Toetsen gaan zoveel mogelijk online door. Als toetsing niet op afstand gerealiseerd kan worden, wordt gekeken naar maatwerk. Specifieke informatie over je eigen studie krijg je vanuit de opleiding.

Heb je vragen, iets extra’s nodig of wil je gewoon even met iemand praten? De medewerkers van Student Info bieden een luisterend oor en kunnen je verwijzen als dat nodig is. Je kunt bellen (020 595 14 30) of mailen naar Student Info op werkdagen van 10-14 uur.
Student Info is gesloten van 18 juli tot 16 augustus.

Kijk ook op hva.nl/studerenopafstand. Hier vind je veel tips voor je welzijn, informatie over een gezonde studeerplek (ook met beperkte middelen) en tips om in beweging te blijven.

Studenten die een stage lopen, bespreken met het stagebedrijf en met de opleiding wat ze doen. Wie vragen en/of problemen heeft, bespreekt deze met de opleiding. Deze informeert studenten en medewerkers zelf ook actief.

Internationale stages in het eerste semester van 2020/2021 worden opgeschort. Alleen internationale stages die een verplicht onderdeel zijn van het curriculum en waarvoor geen redelijk lokaal alternatief is, kunnen doorgaan. Voorwaarden hiervoor zijn:

  • Richtlijnen vanuit de overheid, het RIVM en de ‘kleurcode’ van het land (alleen groen of geel);
  • Inschatting van de overheid, de opleiding en de student dat het land veilig is;
  • De student maakt in overleg met de opleiding een studieplan waarin veiligheid, verzekering en kwaliteit van onderwijs geborgd zijn;
  • Studenten accepteren het risico dat zij zelf de kosten dragen voor terugkeer naar Nederland, in het geval het land code oranje of rood krijgt vanwege een tweede uitbraak van het virus;
  • De decaan keurt het studieplan goed.

Voor uitzonderlijke gevallen geldt er een coulanceregeling. Daarover beslist de decaan van de faculteit waar de opleiding onder valt. Over stages in het tweede semester van studiejaar 2020/2021 wordt uiterlijk in oktober 2020 een besluit genomen.

(THUIS)WERKEN

In principe werkt iedereen thuis en reist zo min mogelijk. Uitsluitend wanneer dat nodig is om cruciale processen en faciliteiten te waarborgen, kom je naar de HvA. Bij afwijking van deze afspraken neem je contact op met je leidinggevende.

Dan overleg je met je leidinggevende over een passende oplossing. Kijk ook op mijnhva.nl/thuiswerken.

Medewerkers kunnen de voor een verantwoorde en gezonde werkplek benodigde spullen via de HvA bestellen en in bruikleen krijgen. De leidinggevenden hebben de medewerkers vanaf 13 april geïnformeerd en bestellijsten verspreid. Voor spullen die eventueel al aangeschaft zijn wordt alsnog een bruikleenovereenkomst opgesteld.

In deze bijzondere tijd is het belangrijk om samen met de leidinggevende jouw persoonlijke situatie te bespreken en op te lossen. Er kan worden gekeken naar de hoeveelheid werk: kan het werk anders verdeeld worden, kan een collega werkzaamheden overnemen? Als dat niet mogelijk is, kan gekeken worden naar andere oplossingen. Er zijn ook verschillende vormen van verlof denkbaar. Zie ook mijnhva-pagina Thuiswerken, onder het kopje Zorgen voor elkaar.

Ja. Gedurende de periode dat je thuiswerkt verandert er niets aan je arbeidsrechtelijke positie. Ook in het geval je in quarantaine moet.

Bestaande reiskostenvergoedingen blijven ongemoeid ongeacht het werken vanuit huis. Wijzigingen in reiskosten in deze periode zijn niet toegestaan. Nieuwe medewerkers ontvangen reiskosten zodra zij naar het werk gaan reizen.

GEBOUWEN EN FACILITEITEN

Vanaf 15 juni is het mogelijk om naar de HvA te komen voor het gebruik van specifieke faciliteiten voor praktijkonderwijs en -onderzoek en voor andere activiteiten die niet online kunnen. Gebouwen gaan voor dat doel open. Studenten horen van hun opleiding of dat ook voor hun geldt.

Maandag 17 augustus opent de HvA alle gebouwen voor de voorbereidingen op het nieuwe studiejaar. Doordat de reisbeperkingen vanaf 1 augustus voor een belangrijk deel vervallen, kunnen studenten verspreid over de dag naar de HvA komen voor het volgen van onderwijs, en niet meer alleen buiten de spits, waar eerder sprake van was. De roosters worden daarop ingericht.


Zorg er te allen tijde voor dat je je HvA-pas bij je hebt.

Het is in specifieke gevallen mogelijk om incidenteel gebruik te maken van studieplekken in het Wibauthuis, Nicolaes Tulphuis en de Leeuwenburg. Deze gebouwen zijn daarvoor geopend tussen 8:00 en 18:00 uur. Uiteraard heb je geen toegang tot de panden als je last hebt van keelpijn, loopneus, verkoudheid, hoesten of koorts.


Zorg er te allen tijde voor dat je je HvA-pas bij je hebt.

Alleen voor specifieke werkzaamheden of overleggen die echt niet thuis mogelijk zijn is het incidenteel – en na overleg met de leidinggevende – toegestaan om op locatie te werken. Het Wibauthuis, de Leeuwenburg en het Nicolaes Tulphuis zijn daarvoor open. De andere gebouwen zijn dicht tot 17 augustus, met uitzondering van enkele praktijkruimtes die na 15 juni toegankelijk zijn gemaakt. Uiteraard heb je geen toegang tot de panden als je last hebt van keelpijn, loopneus, verkoudheid, hoesten of koorts.
Zorg er te allen tijde voor dat je je HvA-pas bij je hebt.

De regels van het RIVM zijn leidend. Dat betekent dat de gebouwen van de HvA zo worden ingericht dat je er kunt bewegen en verblijven op een afstand van 1,5 meter van anderen. Als het nodig is worden de routes in de gebouwen aangepast. Misschien dat je af en toe moet omlopen om je bestemming te bereiken. Bij de ingang krijg je het verzoek je handen te desinfecteren, zodat je ‘schoon’ het gebouw in kan. Voorzieningen zoals toiletten en printers worden extra schoongemaakt. Maar we vragen je ook zelf je verantwoordelijkheid te nemen bij het gebruik ervan. Als iedereen zich houdt aan de landelijke hygiënemaatregelen en de routes in het gebouw, geeft het werken of studeren op locatie geen extra risico. Zorg er te allen tijde voor dat je je HvA-pas bij je hebt.

De HvA volgt de RIVM-richtlijnen als het gaat om ventilatie en het onderhoud aan installaties. De ventilatie voldoet in de meeste ruimtes aan deze richtlijnen. Daar waar dat niet het geval is, worden ruimtes buiten gebruik gesteld of gelden er aanvullende gebruiksvoorschriften. Je vindt die dan bij de ingang van de ruimte. Naar aanleiding van de coronamaatregelen richten we de gebouwen opnieuw in. Daarbij staat de veiligheid van studenten, medewerkers en bezoekers centraal. In gangen en andere ruimtes is voldoende afstand van elkaar mogelijk als iedereen zich houdt aan het toegangsbeleid. Medewerkers kunnen vragen over ventilatie stellen aan de arbocoördinator. Studenten kunnen terecht bij de servicedesk-fs@hva.nl.

De bibliotheek leent beperkt boeken uit. Aanvragen van materiaal gebeurt online en voor het afhalen maak je een afspraak. Op de informatiepagina van de bibliotheek kun je precies lezen hoe dat in zijn werk gaat.

FINANCIËN EN FINANCIËLE PROBLEMEN (STUDENTEN)

Heb je nu financiële problemen en ontvang je studiefinanciering, dan raden we je aan te kijken naar de mogelijkheden die DUO aanbiedt in deze coronacrisis. Je vindt informatie op deze pagina van DUO en bij de vragen en antwoorden.

Heb je problemen met het betalen van je collegegeld, dan kun je contact opnemen met de servicedesk van het Administratief Centrum van de HvA: 020 595 1404 of servicedesk-ac@hva.nl. Mocht je andere financiële problemen hebben, dan kun je contact opnemen met de studentendecaan.

FINANCIËN EN FINANCIËLE PROBLEMEN (MEDEWERKERS)

Ga eerst in DSPM na of je gebruik kunt maken van een bestaande voorziening van de HvA. Kom je hier niet voor in aanmerking? Als je een arbeidsovereenkomst met de HvA hebt (en niet in dienst bent via een uitzendbureau, detachering, payrolling of als ZZP’er) kom je misschien in aanmerking voor een kostenvergoeding uit het noodfonds medewerkers. Neem hiervoor contact op met je leidinggevende, of kijk op de MijnHvA-pagina over thuiswerken.

Stuur een e-mail naar de servicesdesk onder vermelding van 'annulering reis' en het declaratienummer. De HvA brengt het bedrag dat je hebt teruggekregen van de reisorganisatie of annuleringsverzekering in mindering op je eerstvolgende salaris. Je hoeft het bedrag dus niet over te maken aan de HvA of een negatieve declaratie in te dienen.

INTERNATIONALE UITWISSELINGEN EN - REIZEN

In het eerste semester van het studiejaar 2020/2021 wordt er geen fysiek onderwijs aangeboden voor inkomende en uitgaande studenten. Dit geldt zowel voor EU- als voor niet-EU landen. Opleidingen beslissen zelf over het al dan niet doorgaan van de eigen (internationale) minoren of het vervangen van onderwijs voor studenten die geen internationale minor aan de HvA kunnen volgen.

Inkomende studenten die in Nederland zijn gebleven sinds de coronacrisis hebben toestemming van de decaan nodig om de studie aan de HvA in het eerste semester te vervolgen. Vanzelfsprekend dient deze groep studenten te voldoen aan voorwaarden van verzekering, huisvesting, mogelijk visum en verblijfsvergunning.

Voor uitgaande HvA-studenten geldt, dat opleidingen proberen om in overleg met de studenten en de partnerinstelling de uitwisseling te verplaatsen van het eerste naar het tweede semester van 2020/2021.

Voor uitzonderlijke gevallen geldt er een coulanceregeling. Uiteindelijk ligt de beslissing bij de decaan van de faculteit.

Kijk bij het item ‘(thuis)studeren’ van deze lijst.

Inkomende mobiliteit voor degree studenten (bachelor en master) is onder bepaalde voorwaarden mogelijk in het eerste semester van 2020/2021. Ten eerste gelden er door de overheid opgelegde reisbeperkingen.
Op deze website kun je zien of en hoe je naar Nederland kunt reizen.
Neem bij twijfel contact op met het immigration office van de HvA: immigration@hva.nl. Reizigers die uit bepaalde landen (terug) komen naar Nederland krijgen het dringend advies om 2 weken in zelfquarantaine te gaan direct na aankomst. Daarnaast moet het onderwijs aan de reguliere kwaliteitseisen voldoen en de student moet volledig toelaatbaar zijn. Tenslotte gelden er voorwaarden met betrekking tot veiligheid, legaliteit en het borgen van risico’s als visumaanvraag, verzekering en huisvesting in Amsterdam. In het geval dat degree seeking studenten niet naar Nederland kunnen reizen, of dat er geen fysiek onderwijs op de campus mogelijk is, zorgt de opleiding voor alternatief of vervangend onderwijs.

Ten aanzien van internationale docent- en stafmobiliteit geldt terughoudendheid tot en met het eerste semester van 2020/2021, ook als de richtlijnen van de overheid versoepeld worden. Bij uitzondering en in individuele gevallen vragen medewerkers toestemming aan hun decaan voor internationale werkreizen. HvA-werknemers die momenteel in het buitenland verblijven, mogen wel naar Amsterdam komen. Vanzelfsprekend dient voldaan te zijn aan voorwaarden van verzekering, huisvesting, mogelijk visum en verblijfsvergunning. Medewerkers kunnen gebruik maken van nieuwe vormen van virtuele mobiliteit in Erasmus+ subsidieprogramma.

BINDEND STUDIE ADVIES (BSA)

Voor studenten die hun huidige opleiding volgen sinds september 2019 (1e jaars)

De examencommissie van je opleiding brengt normaal aan het einde van het eerste jaar het bindend studieadvies uit. Als je in het eerste jaar minder dan 50 studiepunten hebt gehaald, kan je de opleiding niet vervolgen. Vanwege de coronamaatregelen wordt dat veel moeilijker of zelfs onmogelijk. Daarvan mogen studenten natuurlijk niet de dupe worden.

Als de opleiding niet goed genoeg gevolgd kan worden, is er (net zoals bij persoonlijke omstandigheden zoals ziekte) de mogelijkheid het studieadvies een keer op te schorten. De examencommissie geeft daarom, wanneer je minder dan 50 studiepunten hebt weten te behalen, dit studiejaar (2019/2020) géén studieadvies af. Dat wordt uitgesteld naar volgend jaar. Dat betekent dat elke huidige eerstejaarsstudent volgend jaar de opleiding kan voortzetten. Als je 50 studiepunten of meer hebt behaald, ontvang je aan het einde van het studiejaar wel een positief studieadvies.

Als je studieadvies aan het einde van het studiejaar 2019/2020 wordt opgeschort, geldt volgend studiejaar als regel dat je voor een positief studieadvies de propedeuse (en bij een AD de eerste 60 EC) moet hebben behaald. Het is belangrijk dat je je daarop richt. Vakken uit het tweede jaar (de hoofdfase) tellen voor het bindend studieadvies niet mee.

Als je aan het einde van het studiejaar 2020/2021 de propedeuse (of de eerste 60 EC van een AD) niet hebt behaald, krijg je een negatief bindend studieadvies en moet je toch met deze opleiding stoppen. Daarbij geldt natuurlijk wel dat ook dan de examencommissie kijkt of er persoonlijke omstandigheden waren die gevolgen hadden voor je studievoortgang. En als ook volgend studiejaar 2020/2021 het onderwijs nog negatief wordt beïnvloed door de coronamaatregelen, weegt de examencommissie dat ook mee. De examencommissie laat zich bij het besluit adviseren door de studentendecaan. Neem dus bij studievertraging contact met de studentendecaan op.

Alle opleidingen doen hun uiterste best om het onderwijs, maar ook de tentamens, zoveel mogelijk door te laten gaan. We adviseren je vooral te blijven proberen het onderwijs te volgen en tentamens te behalen. We beperken zo samen de studievertraging. En het helpt je om volgend studiejaar je propedeuse te halen. Deze moet je immers hebben gehaald (of bij een AD de eerste 60 EC) om door te mogen gaan.

Voor deze en andere vragen kun je het beste contact opnemen met je studieloopbaanbegeleider.

Het is mogelijk om je uit te schrijven. Je doet dat met een verzoek via Studielink, je kunt dan worden uitgeschreven per de eerste dag van de volgende maand. Uitschrijven heeft veel gevolgen: je krijgt geen studiefinanciering meer, je ov-kaart vervalt en eventuele rechten op je studentenkamer ook. Voor je studiefinanciering en je ov-kaart moet je je tijdig afmelden bij DUO, zie ook de uitleg op hva.nl. Als je je uitschrijft vanwege de gevolgen van de coronamaatregelen kun je over de periode van uitschrijving geen beroep doen op extra voorzieningen van DUO.

De HvA spant zich in om onderwijs en tentamens te blijven aanbieden en je studievertraging te beperken. Ons advies is je dus zeker niet zomaar uit te schrijven en goed over de gevolgen na te denken. Je kan dit bespreken met je studieloopbaanbegeleider.

Als je nog maar weinig studiepunten hebt gehaald, of denkt dat de kans op een negatief bindend studieadvies best wel groot zou zijn geweest, is het natuurlijk toch de vraag of jij wel bij de goede opleiding zit. Je kan volgend jaar doorstuderen omdat het studieadvies wordt opgeschort, maar het is aan jou te bepalen of dat een goed idee is. De opleiding ondersteunt je daar graag in. Je kan allereerst in gesprek met je studieloopbaanbegeleider over mogelijke keuzes en andere opleidingen, of over een goed studieplan. Dat geldt natuurlijk ook als je wel goede studieresultaten hebt behaald, maar toch twijfelt aan je keuze.

BINDEND STUDIE ADVIES (BSA)

Voor 2de jaars met een opgeschort studieadvies (Je bent al vóór 1 september 2019 aan de opleiding begonnen en hebt een opgeschort studieadvies gehad)

De algemene opschorting van het studieadvies geldt alleen voor eerstejaars studenten. Ben je tweedejaars en is jouw studieadvies vorig jaar opgeschort, dan zal de examencommissie na de tentamens van blok 4 deze zomer wel een (definitief) studieadvies aan jou uitbrengen. Als je dan de propedeuse (of bij AD de eerste 60 EC) hebt gehaald: goed nieuws, dan krijg je een positief advies en kan je de opleiding blijven volgen. Heb je vorig jaar een positief studieadvies gehad, dan krijg je geen nieuw advies en kun je de opleiding gewoon blijven volgen.

Als vorig jaar jouw studieadvies is opgeschort en je er niet in slaagt jouw propedeuse in het tweede jaar te behalen, beoordeelt de examencommissie jouw specifieke situatie. De examencommissie kijkt of er persoonlijke omstandigheden (zoals ziekte) zijn, die jouw studievoortgang hebben beïnvloed. Maar natuurlijk wordt er ook gekeken of je bepaalde vakken niet kón behalen door de coronamaatregelen. Als dat verklaart waarom je de propedeuse (of de eerste 60 EC van de AD) niet hebt behaald, kun je ook je opleiding vervolgen. Als je de propedeuse (of de eerste 60 EC van de AD) niet hebt behaald, en dat houdt géén verband met de coronamaatregelen of persoonlijke omstandigheden, dan krijg je wel een negatief bindend studieadvies en moet je stoppen met de opleiding. De examencommissie laat zich bij het besluit adviseren door de studentendecaan. Neem dus bij studievertraging contact op met de studentendecaan.

Heb je vorig jaar een positief studieadvies gehad, dan krijg je geen nieuw advies en kun je de opleiding gewoon blijven volgen.

Als je nu nog vakken uit de propedeuse moet halen (of binnen de eerste 60 EC bij een AD) is het dus heel belangrijk dat je het onderwijs blijft volgen en de tentamens aflegt. Als je ze zonder goede reden mist, krijg je een negatief advies en kan je de opleiding niet vervolgen.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 30 juli 2020