Hogeschool van Amsterdam

FAQ coronavirus

Laatste update: 27-3-2020 14:00

De Hogeschool van Amsterdam volgt de verspreiding van het coronavirus op de voet en neemt passende maatregelen.

Lessen, toetsen, stages en collegegeld

Alle onderwijsactiviteiten op locatie vervallen tot en met 31 augustus, met uitzondering van practica en andere vormen van vaardigheidsonderwijs en toetsing die niet op afstand te realiseren zijn  We proberen zoveel mogelijk door te laten gaan via onlinekanalen. Specifieke informatie over je eigen studie krijg je vanuit de opleiding. 

Alle onderwijsactiviteiten op locatie vervallen tot en met 31 augustus. We proberen zoveel mogelijk door te laten gaan via onlinekanalen. Voor wat betreft toetsing die niet op afstand gerealiseerd kan worden, wordt gekeken naar maatwerk. Specifieke informatie over je eigen studie krijg je vanuit de opleiding. 

Bij veel opleidingen is er vanaf maandag 30 maart een toetsweek. Er wordt nu per opleiding geïnventariseerd of en hoe de toetsen digitaal kunnen worden afgenomen. Studenten horen van de opleiding waar zij op kunnen rekenen.

Studenten die een stage lopen, bespreken met het stagebedrijf en met de opleiding wat ze doen. Wie vragen en/of problemen heeft, bespreekt deze met de opleiding. Deze informeert studenten en medewerkers zelf ook actief.

We begrijpen dat dit een heel vervelende situatie is. Je kunt contact opnemen met de servicedesk van het administratief centrum om jouw situatie te bespreken en te overleggen wat mogelijk is: Servicedesk AC: Tel 020 595 1404 of servicedesk-ac@hva.nl.

Wij werken er hard aan om het onderwijs online aan te bieden, om zo de continuïteit van het onderwijs te garanderen en studievertraging te voorkomen. Het collegegeld blijf je – in lijn met de landelijke regelgeving en richtlijnen – verschuldigd.

Bindend Studie Advies (BSA)

Voor studenten die hun huidige opleiding volgen sinds september 2019 (1e jaars)

De examencommissie van je opleiding brengt normaal aan het einde van het eerste jaar het bindend studieadvies uit. Als je in het eerste jaar minder dan 50 studiepunten hebt gehaald, kan je de opleiding niet vervolgen. Vanwege de coronamaatregelen wordt dat veel moeilijker of zelfs onmogelijk. Daarvan mogen studenten natuurlijk niet de dupe worden.

Als de opleiding niet goed genoeg gevolgd kan worden, is er (net zoals bij persoonlijke omstandigheden zoals ziekte) de mogelijkheid het studieadvies een keer op te schorten. De examencommissie geeft daarom, wanneer je minder dan 50 studiepunten hebt weten te behalen, dit studiejaar géén studieadvies af. Dat wordt uitgesteld naar volgend jaar. Dat betekent dat elke huidige eerstejaarsstudent volgend jaar de opleiding kan voortzetten. Als je 50 studiepunten of meer hebt behaalt, ontvang je aan het einde van het studiejaar wel een positief studieadvies.

Als je studieadvies aan het einde van het studiejaar 2019-2020 wordt opgeschort, geldt volgend studiejaar als regel dat je voor een positief studieadvies de propedeuse (en bij een AD de eerste 60 EC) moet hebben behaald. Het is belangrijk dat je je daarop richt. Vakken uit het 2de jaar (de hoofdfase) tellen voor het bindend studieadvies niet mee.

Als je aan het einde van het studiejaar 2020-2021 de propedeuse (of de eerste 60 EC van een AD) niet hebt behaald, krijg je een negatief bindend studieadvies en moet je toch met deze opleiding stoppen. Daarbij geldt natuurlijk wel dat ook dan de examencommissie kijkt of er persoonlijke omstandigheden waren die gevolgen hadden voor je studievoortgang. En als ook volgend studiejaar 2020-2021 het onderwijs nog negatief wordt beïnvloed door de coronamaatregelen, weegt de examencommissie dat ook mee. De examencommissie laat zich bij het besluit adviseren door de studentendecaan. Neem dus bij studievertraging contact met de studentendecaan op.

Voor studenten die hun huidige opleiding volgen sinds september 2019 (1e jaars)

Alle opleidingen doen hun uiterste best om het onderwijs, maar ook de tentamens, zoveel mogelijk door te laten gaan. We adviseren je vooral te blijven proberen het onderwijs te volgen en tentamens te behalen. We beperken zo samen de studievertraging. En het helpt je om volgend studiejaar je propedeuse te halen. Deze moet je immers hebben gehaald (of bij een AD de eerste 60 EC) om door te mogen gaan.

Het is mogelijk om je uit te schrijven. Je doet dat met een verzoek via Studielink, je kunt dan worden uitgeschreven per de 1ste dag van de volgende maand. Uitschrijven heeft veel gevolgen: je krijgt geen studiefinanciering meer, je OV-kaart vervalt en eventuele rechten op je studentenkamer ook.  Voor je studiefinanciering en je OV-kaart moet je je tijdig afmelden bij DUO, zie hiervoor ook de uitleg over uitschrijven op de website. Als je je uitschrijft vanwege de gevolgen van de coronamaatregelen kun je over de periode van uitschrijving geen beroep doen op extra voorzieningen van DUO.
De HvA spant zich in om onderwijs en tentamens te blijven aanbieden en je studievertraging te beperken. Ons advies is je dus zeker niet zomaar uit te schrijven en goed over de gevolgen na te denken. Je kan dit bespreken met je studieloopbaanbegeleider.

Voor studenten die hun huidige opleiding volgen sinds september 2019 (1e jaars)

Als je nog maar weinig studiepunten hebt gehaald, of denkt dat de kans op een negatief bindend studieadvies best wel groot zou zijn geweest, is het natuurlijk toch de vraag of jij wel bij de goede opleiding zit. Je kan volgend jaar doorstuderen omdat het studieadvies wordt opgeschort, maar het is aan jou te bepalen of dat een goed idee is. De opleiding ondersteunt je daar graag in. Je kan allereerst in gesprek met je studieloopbaanbegeleider over mogelijke keuzes en andere opleidingen, of over een goed studieplan. Dat geldt natuurlijk ook als je wel goede studieresultaten hebt behaald, maar toch twijfelt aan je keuze.

Voor tweedejaars studenten 

De algemene opschorting van het studieadvies geldt alleen voor eerstejaars studenten. Ben je tweedejaars? Dan is jouw studieadvies vorig jaar al opgeschort, en dat betekent dat de examencommissie na de tentamens van blok 4 deze zomer wel een (definitief) studieadvies aan jou zal uitbrengen. Als je dan de propedeuse (of bij AD de eerste 60 EC) hebt gehaald: goed nieuws, dan krijg je een positief advies en kan je de opleiding blijven volgen.

Voor tweedejaars studenten 

Als je er niet in slaagt jouw propedeuse in het tweede jaar te behalen, dan beoordeelt de examencommissie jouw specifieke situatie. De examencommissie kijkt of er persoonlijke omstandigheden (zoals ziekte) zijn, die jouw studievoortgang hebben beïnvloed. Maar natuurlijk wordt er ook gekeken of je bepaalde vakken niet kón behalen door de coronamaatregelen.  Als dat verklaart waarom je de propedeuse (of de eerste 60 EC van de AD) niet hebt behaald, kun je ook je opleiding vervolgen. Als je de propedeuse (of de eerste 60 EC van de AD) niet hebt behaald, en dat géén verband houdt met de coronamaatregelen of persoonlijke omstandigheden, krijg je wel een negatief bindend studieadvies en moet je stoppen met de opleiding. De examencommissie laat zich bij het besluit adviseren door de studentendecaan. Neem dus bij studievertraging contact op met de studentendecaan.

Voor tweedejaars studenten 

Als je nu nog vakken uit de propedeuse moet halen (of binnen de eerste 60 EC bij een AD) is het dus heel belangrijk dat je het onderwijs blijft volgen en de tentamens aflegt. Als je ze zonder goede reden mist, krijg je een negatief advies en kan je de opleiding niet vervolgen.

Gebouwen en activiteiten

Nu er de komende weken geen onderwijs op locatie gegeven kan worden, is het niet nodig om alle gebouwen open te houden. Daarom zijn de gebouwen gesloten. Er wordt op sommige plaatsen wel gewerkt om cruciale functies te kunnen borgen: de Leeuwenburg, het Wibauthuis en het Nicolaes Tulphuis blijven open van 08:00 tot 18:00 uur.

Voor de Amstelcampus dien je tussen 08:00 en 18:00 uur een verzoek in te dienen bij de beveiliger achter de balie van het Wibauthuis. Een surveillant of beveiliger loopt dan met je mee. Voor het Dokter Meurerhuis en de Fraijlemaborg kan contact worden opgenomen met de meldkamer (020 5256260). Dat moet minstens twee uur van te voren zodat de surveillant tijdig op locatie kan zijn.

De bibliotheken zijn gesloten. In de gebouwen die wél openblijven (LWB, WBH en NTH) blijven de openbare studieplekken wel beschikbaar.

De bibliotheek heeft een eigen informatiepagina waar je met al je vragen terecht kan, ook over het inleveren van materialen die je nu nog in je bezit hebt. 

Onderwijsbijeenkomsten en overige evenementen op de locaties van de HvA gaan tot en met 31 augustus niet door. Dat geldt ook voor evenementen van studieverenigingen. 

Alle programma’s bij FLOOR zijn geannuleerd. FLOOR bekijkt per programma of een vervangende datum mogelijk is. Houd hva.nl/floor hiervoor in de gaten.

Café Fest is gesloten. Houd updates in de gaten via Instagram of Facebook

CREA is gesloten. Houd updates in de gaten via crea.nl.

Het USC is gesloten. Houd updates in de gaten via hvasport.nl.

Reizen voor studie of werk

In verband met de toenemende onzekerheid over de situatie in het buitenland en het feit dat landen in hoog tempo hun grenzen aan het sluiten zijn, vinden vanuit de HvA in deze periode geen reizen plaats naar het buitenland voor studie of werk. Andersom komen studenten uit het buitenland nu niet naar de HvA.

Er wordt in deze periode niet meer gereisd naar het buitenland.

Over privéreizen beslist iedereen zelf. De HvA raadt echter af om naar het buitenland te reizen.

Sluiting HvA en thuiswerken (medewerkers)

Ja. Gedurende de periode dat je thuiswerkt verandert er niets aan je arbeidsrechtelijke positie. Ook in het geval je in quarantaine moet.

In principe werkt iedereen thuis. En we reizen zo min mogelijk. Uitsluitend wanneer dat nodig is om cruciale processen en faciliteiten te waarborgen, komen we naar de HvA. Bij afwijking van deze afspraken neemt de medewerker contact op met zijn of haar leidinggevende.

De HvA heeft de meeste gebouwen gesloten. Het Wibauthuis, het Nicolaes Tulphuis en de Leeuwenburg blijven open van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur. Van deze openstelling is alleen in noodzakelijke gevallen gebruik te maken en in overleg met de leidinggevende.

Uiteraard heb je geen toegang tot de panden als je last hebt van keelpijn, loopneus, verkoudheid, hoesten of koorts.

We willen voorkomen dat we, als de richtlijnen van het rijk en het RIVM daartoe zouden noodzaken, telkens moeten besluiten onderwijs op afstand en thuiswerken te continueren. Daarom hebben we het omgedraaid: we zullen de ruimte die eventueel geboden wordt optimaal benutten. Dat betekent dat de HvA zal besluiten over tijdstip en de randvoorwaarden voor veilige, gefaseerde, terugkeer van studenten en werkhervatting van medewerkers op fysieke locaties op basis van de richtlijnen van de overheid en het RIVM. We verwachten eind april, half juni en eind augustus nadere besluiten te nemen.

Als de omstandigheden thuis om welke reden minder geschikt zijn voor thuiswerken overleggen leidinggevende en medewerker(s) over een passende oplossing.

De basis- en middelbare scholen zijn gesloten, dus veel kinderen zijn thuis. Dat vergt van collega’s met kinderen enig improviseren. Voor medewerkers met schoolgaande kinderen (tussen 0 en 16 jaar) geldt dat de medewerkers proberen in overleg met de partner, andere ouders/ collega’s/ familie/ buren/ oppas, etc. een alternatieve opvang en verzorging van de kind(eren) te organiseren.

 

De HvA vergoedt vooralsnog geen extra kosten voor kinderopvang. Het Ministerie van OCW heeft besloten dat iedereen die nodig is voor de continuïteit van het onderwijs -ook docenten in het hoger onderwijs- tot de cruciale beroepsgroepen wordt gerekend. Dus docenten en medewerkers die nodig zijn voor de continuïteit van het onderwijs mogen hun kinderen naar school of opvang brengen als er thuis geen andere opvangmogelijkheid is (noodopvang), zonder extra kosten. Dat beide ouders een vitaal beroep moeten uitoefenen om recht te hebben op kinderopvang, is geen harde eis. Wanneer een van beide ouders een vitaal beroep heeft en de andere ouder niet, dan moet er in principe zelf opvang worden geregeld. Kijk op deze site voor alle veel gestelde vragen over dit onderwerp. 

Als de functie thuiswerken niet mogelijk maakt, vindt vooraf telefonisch overleg plaats tussen de medewerker en de leidinggevende over de noodzaak van fysieke aanwezigheid op de werkplek en mogelijke (andere) oplossingen. Mocht hierover verschil van mening ontstaan, dan beslist de hogere leidinggevende of de decaan of dienstdirecteur. Is de aanwezigheid op de werkplek noodzakelijk, dan verifieert de leidinggevende (zoveel mogelijk telefonisch) of betrokkene geen ziekteverschijnselen heeft. Als dit het geval is, mag de medewerker niet op de HvA komen.

Als je toch aanwezig moet zijn op de werkplek, houdt dan de adviezen van het RIVM in acht (afstand houden, handen wassen, etc.). Medewerkers mogen niet langer op de werkplek zijn dan strikt noodzakelijk. Ga niet met meer dan twee personen in de lift. Gebruik de trap. Onderwijs en vergaderingen vinden plaats via digitale middelen.  

 

Een medewerker die op de werkplek moet zijn en die niet met het openbaar vervoer naar het werk kan komen, kan contact opnemen met:

Hoofd bedrijfsbureau FS:           

Joost Klaasen | J.P.Klaasen@uva.nl | 06 46 996 662

Contractmanagement parkeren (Q-park):

Mohamed Zemmouri | m.k.zemmouri@hva.nl | 06 11 216 777

Operationeel contactpersoon FS Wibautstraat:

Mark van der Horst | m.van.der.horst@hva.nl | 06 21 158 277

Operationeel contactpersoon FS Leeuwenburg:

Jeroen Wagenaar | j.j.s.wagenaar@hva.nl | 06 10 775 494

 

Zie ook: lemma parkeren AZ-lijst

Medewerkers die in quarantaine zijn, dan wel medewerkers die in termen van gezondheid kwetsbaar zijn (diabetes, hart- en vaatziekte of met een anderszins verminderde weerstand) en hun taken niet (volledig) thuis kunnen uitvoeren, blijven thuis. In overleg met de medewerker kunnen ook andere werkzaamheden worden gezocht waarvoor geen fysieke aanwezigheid is vereist. Hier is het gesprek tussen medewerker en leidinggevende van belang, eventueel in overleg met of geadviseerd door de HR-adviseur. Voor vragen over dit onderwerp kan tevens contact worden opgenomen met de eigen bedrijfsarts.

Wanneer er sprake is van ziekte van een naaste en de medewerker is genoodzaakt om de verzorging op zich te nemen, bestaat de mogelijkheid om (kortdurend) zorgverlof op te nemen. Het kortdurend zorgverlof  kan op basis van de Regeling buitengewoon verlof 2007 tot en met 31 augustus aanstaande naar rato van de feitelijke werkduur per week worden toegekend. Tijdens deze periode wordt het salaris volledig doorbetaald.

Medewerkers die in de periode van thuiswerken/thuisblijven ziek worden, melden zich ziek via de gebruikelijke procedure (zie ook info A-Z lijst ziekte en verzuim) via DSPM.

Medewerkers die al ziek zijn, en die in de periode van thuiswerken/thuisblijven herstellen, melden zich op de reguliere wijze beter (zie ook info A-Z lijst ziekte en verzuim) via DSPM.

Ook medewerkers die bezig zijn met een re-integratietraject werken, net zoals de andere medewerkers zoveel mogelijk vanuit huis, indien mogelijk. Als je bij een andere werkgever re-integreert, stel die dan op de hoogte van de HvA-richtlijnen en handel daarnaar. Indien de re-integratie door de omstandigheden vooralsnog niet kan worden gecontinueerd, kan dit de medewerkers niet worden verweten in de zin van de werknemersplicht mee te werken aan de re-integratie (Wet Verbetering Poortwachter). De leidinggevende legt dit vast in het verzuimdossier.

Zeker. Als het ingewikkeld is om thuis te werken (omdat de aard van het werk dat verhindert) en je hebt geen toegang tot een werkplek bij de HvA kun je overwegen om verlof op te nemen of DI-uren te besteden. Los dit vraagstuk op in je team en met je leidinggevende. Dit doe je alleen als je zelf actief vakantieverlof registreert.

Net als HvA medewerkers heb je als zzp’er of uitzendkracht te maken met de situatie dat vanuit huis werken nu de standaard is. Veelal zal de inhoud van het werk en de inzet gelijk zijn aan een collega die in dienst is, dus daar verandert niets, hooguit wellicht reiskosten. Er kunnen situaties zijn waarbij het aantal uren inzet per week aan de praktijk kan worden aangepast, ga hier in goed overleg verstandig mee om in samenwerking met je leidinggevende.

Voor freelancers geldt hetzelfde als voor HvA-medewerkers met een contract: de insteek is thuiswerken. Mocht het zo zijn dat freelancers aantoonbaar minder werk hebben, neem dan contact op met de HR-adviseur. Samen zoeken jullie naar een oplossing. Hierbij wordt gekeken naar de maatregelen die de regering heeft opgesteld ter compensatie van inkomensverlies, maar ook naar het sociale aspect.

Kijk dan in hoeverre je toch naar de HvA kan komen, liever niet in het OV, afhankelijk van het aantal collega’s om je heen. Alternatief is om de apparatuur tijdelijk thuis neer te zetten indien mogelijk.

Als je zelf in een risicogroep valt, is thuisblijven de enige optie. De kans dat je daar besmet wordt is het kleinst. Je eventuele partner en kinderen moeten zich dan ook aan de RIVM-protocollen houden. Heb je een partner die zelf in de risicogroep valt en jij niet, dan is thuisblijven ook de enige optie, omdat de kans op besmetting dan het kleinst is.

Gasten uIt het buitenland

Ik ben in het buitenland

Als je nu nog in het buitenland bent, moet je je onmiddellijk aanmelden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie informeert en coördineert repatriëring van Nederlanders in het buitenland.

Aanmelden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken

Als je nu nog in het buitenland bent, moet je je onmiddellijk aanmelden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie informeert en coördineert repatriëring van Nederlanders in het buitenland.

Aanmelden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken

Terugkeer uit het buitenland

Als je nu nog in het buitenland bent, moet je je onmiddellijk aanmelden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie informeert en coördineert repatriëring van Nederlanders in het buitenland.

Aanmelden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 27 maart 2020