Hogeschool van Amsterdam

FAQ coronavirus

Laatste update: 20-04-2021 20.00

De HvA zet dit studiejaar in op fysiek onderwijs en ontmoeten waar dat kan. Door de coronamaatregelen zijn de mogelijkheden daarvoor beperkt, waardoor het grootste deel van het onderwijs nog online aangeboden wordt.

Alle informatie vind je hier: https://www.hva.nl/studerenopafstand

(THUIS)STUDEREN

Heb je een vraag hebt over lessen, toetsen, stagelopen of afstuderen? Neem dan contact op met jouw opleiding of docent. Zie verder ook onze site over studeren op afstand.

Heb je thuis geen geschikte studieplek? Dan kun je terecht op de campus. Deze plek moet je wel vooraf reserveren. Meer informatie

ZELFTESTEN

Het ministerie van OCW biedt studenten en docenten vanaf 5 mei om 10.00 gratis zelftesten aan via www.zelftestonderwijs.nl. Hiermee kun je voor jezelf en voor anderen uitsluiten dat je besmet ben met covid. Het testen is niet verplicht. De zelftesten komen beschikbaar via SURF.

Meer informatie vind je op de website van het RIVM.

De zelftest is eenvoudig af te nemen, doordat ze niet diep de neus in hoeven te gaan. In de gebruiksaanwijzing bij elke test zullen instructies zijn opgenomen voor de afname. Om bij te dragen aan het zorgvuldig af kunnen nemen van de zelftesten komt er ook landelijk ontwikkeld instructiemateriaal beschikbaar over hoe deze gebruikt moeten worden. Dit materiaal zal zowel in het Nederlands als het Engels beschikbaar zijn.

Kijk voor meer informatie over de zelftesten op de website van het RIVM.

In het hoger onderwijs worden zelftesten voor zowel studenten als medewerkers preventief ingezet. Dit betekent dat het testen zijn die uit voorzorg thuis kunnen worden afgenomen zonder dat er sprake is van klachten. Geadviseerd wordt om een zelftest af te nemen voordat er wordt deelgenomen aan het fysieke onderwijs.

Het is niet de bedoeling om een zelftest pas te doen als je al klachten hebt. Als je klachten hebt of als nauw contact naar voren komt uit bron-en contactonderzoek moet je jezelf, net zoals voorheen, laten testen in een GGD-teststraat.

(THUIS)WERKEN

Met ingang van 28 april is de hogeschool weer beperkt open voor studenten en medewerkers. Per opleiding is een rooster voorbereid om ervoor te zorgen dat studenten weer een aantal uren in de week naar de campus kunnen komen. Hoeveel tijd precies kan worden ingeroosterd is per opleiding verschillend, omdat de ruimte om dat binnen de anderhalve meter afstand-regel te kunnen organiseren, per gebouw verschilt. Studenten krijgen via de opleiding te horen op welke dag ze weer welkom zijn en binnen welk tijdvak. Ook voor medewerkers wordt per afdeling gekeken wat de ruimte is om weer een aantal uren naar kantoor te komen.

De aanvullende openstelling geldt naast de bestaande uitzonderingscategorieën, zijnde voor het afleggen van examens en tentamens, het begeleiden van kwetsbare studenten en het volgen van praktijkonderwijs.

Ja, er is een speciale pagina ingericht op mijnhva over thuiswerken. https://thuiswerken.mijnhva.nl/nl . Daar vind je alles wat je moet weten om zo prettig mogelijk (samen) te werken, hulp bij gezondheid en vitaliteit, digitale veiligheid en regels en adviezen bij ziekte, verzuim en verlof.

Dan overleg je met je leidinggevende over een passende oplossing. Kijk ook op mijnhva.nl/thuiswerken

Medewerkers kunnen de voor een verantwoorde en gezonde werkplek benodigde spullen via de HvA bestellen en in bruikleen krijgen. De leidinggevenden kunnen hierbij helpen.

In deze bijzondere tijd is het belangrijk om samen met de leidinggevende jouw persoonlijke situatie te bespreken en op te lossen. Er kan worden gekeken naar de hoeveelheid werk: kan het werk anders verdeeld worden, kan een collega werkzaamheden overnemen? Als dat niet mogelijk is, kan gekeken worden naar andere oplossingen. Er zijn ook verschillende vormen van verlof denkbaar. Zie ook MijnHvA-pagina Thuiswerken, onder het kopje Zorgen voor elkaar.

Ja. Gedurende de periode dat je thuiswerkt verandert er niets aan je arbeidsrechtelijke positie. Ook in het geval je in quarantaine moet.

GEBOUWEN

De HvA zet dit studiejaar in op fysiek onderwijs en ontmoeten waar dat kan. Door de anderhalvemetermaatregel is de capaciteit van de HvA-gebouwen echter beperkt, waardoor het grootste deel van het onderwijs nog online aangeboden wordt. Meer informatie over de openingstijden.

Met ingang van 28 april is de HvA weer beperkt toegankelijk voor studenten medewerkers. Studenten krijgen via de opleiding te horen op welke dag ze weer welkom zijn en binnen welk tijdvak.

Ga je naar één van de campussen? Lees en bekijk hoe we samen veilig studeren.

​Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, verplicht het kabinet het dragen van een mondkapje sinds 1 december. Iedereen die door gebouwen loopt, draagt een mondkapje. Het mondkapje kan af tijdens de les, als iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft. Verplaats je naar een andere plek? Dan moet het mondkapje weer op, dus ook als je van de ene naar de andere werkplek loopt.

Heb je thuis geen geschikte studieplek? Dan kun je terecht op de campus. Deze plek moet je wel vooraf reserveren. Meer informatie

De onderwijsgebouwen zijn met ingang van 28 april voor medewerkers weer beperkt open. Op welke manier dat is, wordt per afdeling bepaald. Kom alleen naar de HvA na overleg met je leidinggevende of als je rooster dat vraagt. Alle informatie over veilig werken op de campus

Om veilig te kunnen werken en studeren willen we je vragen je aan onderstaande afspraken te houden, zodat we met elkaar een veilige studeer- en werkomgeving creëren:

  • Kom alleen naar de HvA na overleg met je leidinggevende of als je rooster dat vraagt. Ben je docent? Dan is het verzoek om aan het eind van je les studenten te vragen de gebouwen te verlaten als ze geen vervolglessen meer hebben. Op deze manier kan het andere onderwijs ongehinderd doorgaan binnen de RIVM-richtlijnen.
  • Bij verplaatsingen in de gebouwen (gangen, trappen, liften) is het dragen van een mondkapje wettelijk verplicht.
  • Neem altijd je medewerkerspas mee om in- en uit te checken. Zo weten we hoeveel mensen in de gebouwen zijn en kunnen we veilig werken.
  • Kom als dat kan met de fiets, brommer/scooter of lopend, zodat we het openbaar vervoer ontzien.
  • Volg de aanwijzingen en looproutes. Minder dan zes verdiepingen? Neem dan s.v.p. de trap.
  • Help mee de gebouwen schoon te houden. Laat daarom je werkplek en lesruimte na gebruik schoon achter. Voor schoonmaakspullen is gezorgd.

En verder gelden natuurlijk de RIVM-richtlijnen:

  • Blijf thuis als jij (of een van je huisgenoten) verkouden bent of koorts hebt.
  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Was regelmatig je handen.
  • Nies of hoest in je elleboog.

De HvA volgt de RIVM-richtlijnen als het gaat om ventilatie en het onderhoud aan installaties.

Medewerkers vinden hier actuele informatie over ventilatie

Studenten lezen hier meer over ventilatie

FACILITEITEN

EVENEMENTEN

Binnen kaders is er ruimte voor evenementen bij de HvA. Kijk voor de actuele mogelijkheden in de AZ-lijst bij Evenement organiseren.

Voor de meest actuele kaders, lees ons protocol.

FINANCIËN EN FINANCIËLE PROBLEMEN (STUDENTEN)

Heb je nu financiële problemen en ontvang je studiefinanciering, dan raden we je aan te kijken naar de mogelijkheden die DUO aanbiedt in deze coronacrisis. Je vindt informatie op deze pagina van DUO en bij de vragen en antwoorden.
Heb je problemen met het betalen van je collegegeld, dan kun je contact opnemen met de servicedesk van het Administratief Centrum van de HvA: 020 595 1404 of servicedesk-ac@hva.nl. Mocht je andere financiële problemen hebben, dan kun je contact opnemen met de studentendecaan.

FINANCIËN EN FINANCIËLE PROBLEMEN (MEDEWERKERS)

Ga eerst in DSPM na of je gebruik kunt maken van een bestaande voorziening van de HvA. Kom je hier niet voor in aanmerking? Als je een arbeidsovereenkomst met de HvA hebt (en niet in dienst bent via een uitzendbureau, detachering, payrolling of als ZZP’er) kom je misschien in aanmerking voor een kostenvergoeding uit het noodfonds medewerkers. Neem hiervoor contact op met je leidinggevende, of kijk op https://thuiswerken.mijnhva.nl/nl

Stuur een e-mail naar servicedesk-ac@hva.nl o.v.v. 'annulering reis' en het declaratienummer. De HvA brengt het bedrag dat je hebt teruggekregen van de reisorganisatie of annuleringsverzekering in mindering op je eerstvolgende salaris. Je hoeft het bedrag dus niet over te maken aan de HvA of een negatieve declaratie in te dienen.

INTERNATIONALE UITWISSELINGEN EN -REIZEN

Tweede semester 2020/2021

De HvA heeft besluiten genomen over internationale mobiliteit in het tweede semester van studiejaar 2020-2021. Het gaat om drie vormen van internationale mobiliteit: degree seeking students, uitwisseling en stages. Meer informatie

Eerste semester 2021/2022

De HvA heeft ook besluiten genomen over internationale mobiliteit van studenten en medewerkers in het eerste semester van studiejaar 2021-2022. Meer informatie

PILOT MET SNELTESTEN

In samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gaan de Vrije Universiteit Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, het ROC van Amsterdam-Flevoland en de Hotelschool The Hague, Campus Amsterdam een pilot met sneltesten uitvoeren. Doel van deze pilot is om te onderzoeken op welke manier sneltesten kunnen bijdragen aan het op termijn mogelijk maken van meer fysiek onderwijs.

Door de beperkende basismaatregelen is er een knelpunt in beschikbare ruimte en toegestane activiteiten op de onderwijslocaties. Deze beperking heeft extra impact op die activiteiten die alleen op de onderwijslocatie kunnen plaatsvinden, zoals practica. De HvA start vrijwillig met het gebruik van sneltesten om te kijken of er met de resultaten meer ruimte beschikbaar kan worden gemaakt voor toegestane activiteiten op de onderwijslocatie, al dan niet met minder beperkingen vanuit de corona maatregelen.

Ook is er een academisch onderzoekstraject waar de Vrije Universiteit Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, het ROC van Amsterdam-Flevoland en de Hotelschool The Hague, Campus Amsterdam samen optrekken. Zo wordt er onderzocht welke factoren een rol spelen in de testbereidheid van studenten en docenten, wat de opbrengsten en neveneffecten zijn bij sneltesten –kosten en baten- en wat het testen doet met het gevoel van veiligheid van studenten.

Er wordt nog onderzocht of er ook epidemiologisch onderzoek aan de pilot gekoppeld kan worden. In dit onderzoek zal bijvoorbeeld gekeken worden naar de risico’s van negatieve testuitslagen in combinatie met het naleven van de coronamaatregelen en hoe epidemiologisch onderzoek kan bijdragen aan het loslaten van de anderhalve meter regelgeving.

Voor de medewerkers en studenten die nu al voor noodzakelijk locatiegebonden onderwijs op de HvA aanwezig mogen zijn. We kijken in eerste instantie naar de mogelijkheden voor praktijkonderwijs en de verwachting is om later ook te kijken naar hoe de testen ook breder in te zetten zijn. We starten met praktijkonderwijs. Door te starten vanuit een bestaande situatie kunnen we beter onderzoeken of sneltesten een antwoord zijn om op termijn de onderwijscapaciteit op de HvA te vergroten. Ook kunnen we zo toetsen of mensen bereid zijn vrijwillig mee te werken aan een coronatest. Daarnaast worden er landelijk meerdere pilots uitgevoerd en elke regio heeft haar eigen accent. Binnen de regio Amsterdam is dat de inzet van sneltesten in het praktijkonderwijs.

De coronaregels, zoals de 1,5 meter maatregel, thuisblijven bij klachten en mondkapje op gelden nog steeds. Dus ook op de onderwijslocatie moet je deze opvolgen.

De capaciteit op de onderwijslocaties blijft gering zolang de 1,5 meter-regel geldt. We kunnen daardoor minder studenten en medewerkers ontvangen. Op korte termijn levert de pilot geen directe capaciteitsvoordelen voor onderwijs of onderzoek op de HvA-onderwijslocaties op. We hopen dat de pilot inzichten oplevert die hier aan bijdragen. Dit is ook de belangrijkste gedachte achter de pilot: in kaart brengen hoe de sector activiteiten meer activiteiten op een verantwoorde wijze kan opschalen.

Let op: de coronaregels, zoals 1,5 meter afstand houden en mondkapje op, blijven gelden.

Met de huidige ontwikkelingen (komst zelftesten, meer onderwijs op locatie) is er besloten om de snelteststraten open te stellen voor iedereen die dit wil, zowel medewerkers als studenten.

Wanneer je een afspraak wilt maken, dan doorloop je de volgende stappen:

1. Ga naar de website en maak een afspraak op de gewenste datum en tijd (let op: vol is vol)
2. Vul al je persoonlijke gegevens in
3. Voer de unieke bedrijfscode in en klik op 'controleren'
4. Klik dan pas op 'reserveren' en je afspraak is gemaakt

Locatie Nicolaes Tulphuis:
http://www.covidsnelteststraat.nl/nicolaestulphuis
HVANTL2021!

Locatie Kohnstammhuis:
http://www.covidsnelteststraat.nl/wibauthuis
HVALWB2021!

Let op: de url geeft aan Wibauthuis, maar in je bevestiging etc zal Kohnstammhuis staan!

Locatie Dr Meurerhuis:
http://www.covidsnelteststraat.nl/meurerhuis
HVALSM2021!

No shows moeten worden betaald door de HvA. We willen je dus vragen om bij annulering van een test dit 24 uur van te voren door te geven aan Lead Healthcare (het bedrijf waar je de afspraak maakt en de test door laat afnemen. Hoe je dit moet doen staat in de bevestigingsmail die je na het maken van een afspraak ontvangt.). Bij eventuele kleine verschuivingen van rooster op de dag zelf of een OV-vertraging kun je gewoon op locatie alsnog de test laten afnemen, ondanks dat het tijdslot misschien op een iets ander moment geweest zou zijn. Er is enige speling hierin.

De sneltest die wordt gebruikt is de gevalideerde antigeen sneltest van Abbott die wordt aangeleverd door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Je bent niet verplicht om een sneltest af te nemen en je hoeft dus ook geen verklaring van een negatieve testuitslag te laten zien om deel te nemen aan het practicum. Het is geheel vrijwillig. Studenten en medewerkers die worden gevraagd om zich te laten testen en niet mee willen doen, kunnen gewoon met geplande praktijkonderwijs olgen. We gaan er immers van uit dat studenten en medewerkers bij klachten thuis blijven.

De uitslag van de sneltest krijg je ongeveer na dertig minuten. Is de uitslag positief? Dan wordt hiervan melding gemaakt bij de GGD in de woonplaats van de student of medewerker en moeten de instructies van de GGD nauwgezet opvolgen. De belangrijkste maatregel is dat je in thuisisolatie gaat. Zie de website van de GGD voor de meest actuele informatie. Ook ligt de uitvoering van bron –en contactonderzoek bij de GGD.

Mocht GGD twijfelen over de validatie van de test dan ontvangt de testpersoon een verzoek om zich opnieuw te laten testen in een GGD-teststraat. De uitkomst van deze test dient te worden afgewacht in isolatie. Daarnaast houdt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toezicht op het testen en het testproces.

Nee. Alleen studenten en medewerkers die worden uitgenodigd voor de pilot kunnen zich testen in de snelteststraat. Hierbij geldt sowieso ook het uitgangspunt bij een bezoek aan de HvA: kom alleen naar de HvA als je geen klachten hebt.

Nee. Je mag alleen naar de campus komen als je geen klachten hebt. Op de campus testen we dus alleen mensen die klachtenvrij zijn. Mensen met klachten melden zich net als anders bij de GGD voor een coronatest.

De teststraat wordt bemenst door een professionele organisatie, Lead Healthcare. Zij houden zich aan de in Nederland geldende AVG wet- en regelgeving. Zij beheren de gegevens. De persoonlijke gegevens en individuele uitslagen worden niet gedeeld met de HvA. Daarnaast houdt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toezicht op het testen en het testproces.

De studenten en medewerkers die worden uitgenodigd voor de sneltest volgen momenteel al onderwijs op de campus, omdat er voor deze onderwijsactiviteiten geen online alternatieven mogelijk zijn. Daarnaast vragen wij als HvA onze studenten en medewerkers zoveel mogelijk te zorgen voor alternatief vervoer: per voet, fiets of met de auto te komen. Wanneer er toch met het OV wordt gereisd, geldt het volgende advies: neem maatregelen in acht, zoals het gebruik van een mondkapje, houd afstand van andere mensen en was je handen voor en na gebruik van het openbaar vervoer.

Een negatieve testuitslag is 48 uur geldig. Deze tijdsduur is een keuze van de HvA en gaat in vanaf het moment dat de test is afgenomen.

De bereidheid van studenten is op dit moment lastig te voorspellen. Hier willen we met behulp van de pilot juist inzicht in krijgen. Op dit moment hopen we 200 testen per dag af te nemen.

De pilot duurt tot begin juli.

Bij een infectie zonder symptomen begint de besmettelijke periode op de testdatum en eindigt deze vijf dagen na testafnamen. Dat betekent dat een student of medewerker na een positieve test vijf dagen in isolatie gaat na testafname.

Voor huisgenoten en nauwe contacten van de betreffende medewerker of student betekent dit dat zij vanaf de dag van de test tien dagen in quarantaine gaan en na vijf dagen een test mogen doen.

Voor iedereen die aangewezen kan worden als nauw contact of huisgenoot gelden de lopende regels. Het is om deze reden voor onderwijsinstellingen van belang om te testen voordat lessen beginnen.

Studenten die deelnemen aan de pilot met de snelteststraat, vragen we dat vooral te blijven doen. De pilot maakt deel uit van een belangrijk onderzoek naar hoe we elkaar straks wellicht kunnen ontmoeten zonder de covid-maatregelen, met een sneltest vooraf.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 1 juli 2021