FAQ coronavirus

laatste update: 25 maart 2022

Op 23 maart zijn de laatste coronamaatregelen afgeschaft. Op dit moment zijn er geen maatregelen meer waarmee je rekening hoeft te houden op de HvA. De FAQ is daarom ingekort. Heb je toch een vraag, stuur dan een mail naar studentinfo@hva.nl.

COLLEGEJAAR 2021-2022

De HvA schort de norm voor het bindend studie advies op voor eerstejaarsstudenten die zijn begonnen in september 2021. Dit zijn studenten die in februari 2021 of september 2021 zijn begonnen aan hun bachelor of AD-opleiding. Eerstejaarsstudenten krijgen op die manier een extra jaar de tijd om hun verplichte studiepunten te halen. De propedeuse moet in het studiejaar 2022-2023 worden behaald.

Neem contact op met de studieloopbaanbegeleider of mentor van jouw opleiding als je tegen problemen aanloopt. Wordt jouw studie beïnvloed door persoonlijke omstandigheden? Neem dan contact op met de studentendecaan van jouw opleiding.

Let op: studenten die in het studiejaar 2020-2021 voor het eerst zijn begonnen aan een opleiding, moeten aan het einde van het huidige studiejaar (2021-2022) hun propedeuse hebben behaald. Het bindend studieadvies voor deze studenten is namelijk al een jaar eerder opgeschort.

De quarantaineregels worden per 18 februari 2022 versoepeld. Je hoeft dan niet meer zeven, maar vijf dagen in quarantaine als je 24 uur klachtenvrij bent. Voor een volledig overzicht van de quarantaineregels kun je terecht op de site van het RIVM.

Neem contact op met Student Info. Wij bieden je graag een luisterend oor en kunnen je doorverwijzen voor de best passende hulp in jouw situatie. Dat kan je studentendecaan zijn, maar ook bijvoorbeeld een studentpsycholoog.

Je kan Student Info elke werkdag tussen 9.00 uur en 16.00 uur bereiken via:

Neem contact op met de studentendecaan van jouw opleiding, liefst al vóórdat je vertraging hebt. Je kunt bij de studentendecaan terecht voor advies bij allerlei persoonlijke problemen en zaken. Het gesprek is vertrouwelijk. De studentendecaan bekijkt wat er bij jou speelt, welke invloed dat heeft op je studie, hoe studievertraging of -uitval te voorkomen, of je begeleiding wilt en bij wie, et cetera. Kom altijd snel langs als de omstandigheden leiden tot vertraging.

Het thuiswerkadvies is per 15 februari versoepeld naar ‘werk maximaal de helft van de werktijd op kantoor.’ Er is meer ruimte voor teamoverleggen en vergaderingen. De versoepeling betekent dat we met elkaar de beste werkvorm moeten vinden. Maak afspraken met je team en leidinggevende over dagen op kantoor voor de beste samenwerking.

Je laat je testen bij de GGD en blijft thuis in isolatie totdat je klachten voorbij zijn. Heb je verplichte colleges? Meld je dan af bij de docent van je opleiding, zoals je dat ook doet als je een niet corona gerelateerde ziekmelding doet. Bij langdurige klachten neem je contact op met de studentendecaan van je opleiding.

We willen je zo goed mogelijk faciliteren bij het afleggen van toetsen. Heb je corona gerelateerde klachten, ben je positief getest of ben je in quarantaine? Blijf dan thuis en kom niet naar de HvA om een toets te doen. Op de site van de rijksoverheid vind je de actuele quarantainegels. Bij corona-gerelateerde omstandigheden behoud je de mogelijkheid van twee toetsgelegenheden. Deze regeling is voorlopig alleen van toepassing voor tentamens in blok 2. Het college van bestuur heeft op 8 februari besloten dat deze regeling niet voor tentamens na blok 2 geldt.

Je meldt je dan voorafgaand aan je toets af bij de examencommissie van jouw opleiding. Op de mijnhva pagina van de examencommissie kun je zien welke examencommissie bij jouw faculteit hoort. Je selecteert jouw examencommissie en meldt via de website van deze examencommissie dat je vanwege corona gerelateerde klachten het tentamen niet kunt afleggen. Hiervoor gebruik je de optie aanvraag extra herkansing. Beschrijf daarbij jouw situatie en de toets(en) waar het om gaat. Let op: je kunt dit alleen voorafgaand aan een tentamen doen en niet achteraf.

Als je de eerste tentamengelegenheid vanwege genoemde omstandigheden niet kunt benutten, word je eerst doorverwezen naar de reguliere tweede toetsgelegenheid. Als die tweede kans niet met een voldoende wordt afgerond, kan een extra herkansing worden toegekend door de examencommissie. In bepaalde gevallen kan de examencommissie de studentendecaan raadplegen over een gedane aanvraag.

ZELFTESTEN

Studenten en medewerkers van de HvA krijgen tot juni 2022 gratis corona zelftesten. Je vraagt ze aan via www.zelftestonderwijs.nl.

In het hoger onderwijs worden zelftesten voor zowel studenten als medewerkers ingezet voor de zekerheid of als je klachten heeft. Ook als je volledig bent gevaccineerd of al corona hebt gehad. Na een positieve zelftest doe je altijd een extra test bij de GGD.

(THUIS)WERKEN

Vanaf 15 maart is het thuiswerkadvies vervallen. Wij blijven hybride en blended werken, vanuit huis en op de campus. Hiervoor is het belangrijk dat je goede afspraken maakt met elkaar over hoe we gaan werken en samenwerken. Het is belangrijk om geleerde lessen uit coronatijden vast te houden en met je team te bespreken hoe jullie omgaan met de ruimte die er is.

Op de MijnHvA-pagina over Thuiswerken vinden medewerkers informatie over digitaal veilig thuiswerken, contact houden met je collega's, ondersteuning voor je mentale en fysieke vitaliteit en hoe we voor elkaar zorgen.

Mochten de thuiswerkomstandigheden toch niet geschikt zijn, overleg dan met je leidinggevende. Medewerkers kunnen de voor een verantwoorde en gezonde werkplek benodigde spullen via de HvA bestellen en in bruikleen krijgen. De leidinggevenden kunnen hierbij helpen.

In deze bijzondere tijd is het belangrijk om samen met de leidinggevende jouw persoonlijke situatie te bespreken en op te lossen. Er kan worden gekeken naar de hoeveelheid werk: kan het werk anders verdeeld worden, kan een collega werkzaamheden overnemen? Als dat niet mogelijk is, kan gekeken worden naar andere oplossingen. Er zijn ook verschillende vormen van verlof denkbaar. Zie ook MijnHvA-pagina Thuiswerken,

Sommige medewerkers en studenten hebben vragen over de ventilatie van de campusgebouwen. Daar hebben we begrip voor. Onze gebouwen voldoen aan de RIVM-richtlijnen. Daar waar ze niet voldoen nemen we maatregelen. We hebben voor alle ventilatiesystemen een onderhoudscontract afgesloten om ervoor te zorgen dat ze veilig en betrouwbaar in te zetten zijn. Het tijdig vervangen van filters en het aanpassen van systemen aan RIVM-richtlijnen heeft continue de aandacht. Ook doen we systematisch en steekproefsgewijs ventilatie-volumemetingen en CO2-metingen.

Bij twijfel of storingen onderzoeken we de locatie. Ook kunnen we besluiten tot een (extra) ventilatie-volumemeting of een CO2-meting om de luchtkwaliteit te checken. Waar nodig hangen we CO2-meters op waarmee de docent kan bepalen wanneer ventileren nodig is.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek nemen we technische of organisatorische maatregelen, zoals:

  • uitvoer van technische aanpassingen aan het ventilatiesysteem;
  • advies om te ventileren gedurende de (pauzes) van de lessen.
  • het aanpassen van het maximumaantal personen in een ruimte;
  • het buiten gebruik nemen van de ruimte.

In de AZ staat meer informatie over de ventilatie.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 25 maart 2022