Resultaten

Bedankt voor je input! Op deze pagina vind je de resultaten van de verschillende onderzoeken die we onder het HvA-studentenpanel hebben uitgevoerd. Voor een onderzoek worden niet altijd alle leden van het HvA-studentenpanel uitgenodigd. Het kan dus voorkomen dat je aan bepaalde onderzoeken niet hebt meegewerkt.

ONDERZOEKEN 2022-2023

De (online) bibliotheek is een onmisbare plek voor de HvA-student. Naast toegang tot boeken en tijdschriften biedt de bibliotheek allerlei verschillende workshops en leermiddelen aan. Maar in hoeverre zijn de HvA-studenten bekend met deze faciliteiten?

In de periode tussen 5 en 19 juni werden studenten uit het panel gevraagd naar hun kennis en mening over deze faciliteiten. De resultaten zullen met de HvA-bibliotheek worden gedeeld. De meest opvallende bevindingen zijn:

 • Een (overgrote) merendeel is onbekend met de workshops (82%), uitlegvideo's (67%) en/of e-learnings (60%) die door de bibliotheek worden aangeboden. Faculteit Business en Economie is hierin een uitzondering: de diverse aangeboden leermiddelen zijn statistisch vaker bekend onder deze groep studenten dan studenten van andere faculteiten.
 • Ondanks de geringe bekendheid is er wel behoefte naar de aangeboden leermiddelen. Studenten die onbekend zijn met de leermiddelen geven vooral interesse te hebben in de workshops 'Focus op APA-citatiestijl' (41%), 'Fake news' (32%) en 'Zoeken naar marktgegevens (21%). (meerdere antwoorden mogelijk).
 • Zeven op de tien (69%) raadt het aan om de workshop aan het begin van een onderwijsblok aan te bieden, met 11-13.00 uur (50%) als meest geprefereerde tijdstip.
 • Vier op de tien (38%) zegt dat de leermiddelen die ze hebben gebruikt hen informatievaardig hebben gemaakt. Een derde (35%) staat hier neutraal tegenover.
 • Verder zien studenten graag een workshop of e-learning over ChatGPT, AI en Excel (open vraag).

Omdat de bibliotheek een gezamenlijke dienst is van de HvA en UvA is hetzelfde onderzoek onder UvA-studenten afgenomen. De resultaten van beide populaties komen grotendeels overeen.

In de afgelopen jaren heeft de HvA via het studentenpanel herhaaldelijk onderzoek gedaan naar studentenwelzijn. Destijds is alcohol- en drugsgebruik niet meegenomen in het onderzoek, terwijl dit wel mogelijk van invloed kan zijn op het welzijnsgevoel. In samenwerking met de afdeling Studentenzaken heeft het HvA-studentenpanel daarom in april een apart onderzoek opgestart om dit specifieke thema te onderzoeken.

De meest opvallende resultaten uit dit onderzoek zijn:

 • Alcoholconsumptie is alom aanwezig binnen het studentenleven: 90% van de panelleden geeft aan dat er binnen hun sociale omgeving alcohol wordt geconsumeerd. 83% geeft aan zelf alcohol te hebben gedronken in de afgelopen zes maanden (in de periode van half oktober 2022 t/m half april 2023).
 • De helft van de studenten geeft aan dat er binnen de sociale omgeving regelmatig inhalerende middelen, zoals cannabis en lachgas, wordt genuttigd. Een op de tien zegt dat zij dit zelf consumeren.
 • Andere middelen, zoals oppeppende (bijv. cocaïne; 7%) of hallucinerende middelen (bijv. LSD of MDMA; 3%), worden in beperkte mate genuttigd.
 • De voornaamste redenen voor gebruik van alcohol en inhalerende middelen zijn omdat dit als lekker en/of gezellig wordt beschouwd. Daarentegen gebruikt een gedeelte van de alcoholdrinkers (11%) en gebruikers van inhalerende middelen (17%) dit om zich minder gestrest, angstig, eenzaam of verdrietig te voelen.
 • De studenten beschouwen het alcohol- en drugsgebruik zelf niet als belemmerend voor hun studie; volgens hen heeft het geen tot weinig invloed op de studieresultaten (80%) of studiegedrag (75%).
 • 4 procent beschouwt het alcohol- en drugsgebruik als belemmerend in het dagelijks leven. Een op de drie heeft hier hulp voor gezocht.

Met hulp van dit onderzoek is er een goed beeld ontstaan hoe het onderwerp alcohol- en drugs leeft onder de studenten. Waar nodig wordt de informatievoorziening van de HvA over dit onderwerp aangescherpt.

MijnHvA is het online startpunt voor alle informatie die studenten nodig hebben voor het optimaal volgen van de studie. Maar hoe bekend zijn zij eigenlijk met MijnHvA? Middels een vragenlijst is aan het HvA-studentenpanel gevraagd hoe zij tegen MijnHvA aankijken en werd aan de studenten die niet of nauwelijks gebruik maken van deze pagina gevraagd wat hun beweegredenen hiervoor zijn. De vragenlijst was tussen 22 maart en 5 april toegankelijk voor de panelleden. In totaal hebben 502 studenten (respons: 35,9%) het onderzoek ingevuld.

De belangrijkste bevindingen zijn:

 • MijnHvA wordt door een op drie studenten (33%) wekelijks gebruikt. 17 procent doet dit dagelijks.
 • De bekendheid van MijnHvA is over de verschillende studiejaren gelijk.
 • Studenten die aangeven geen gebruik te maken van MijnHvA (28%) doen dit vooral omdat zij gewend zijn informatie op een andere manier tot zich te nemen (62%) en/of liever een app (39%) zouden willen hebben om MijnHvA te raadplegen.
 • MijnHvA heeft een grote bekendheid onder de studenten. Van de studenten die MijnHvA niet kent (4%), geeft een overgrote meerderheid aan dat dit wel van toegevoegde waarde voor hen kan zijn (81%). Voor het team van MijnHvA is dit een goed argument gebleken om (nog) beter aan de naamsbekendheid te werken.

Vervolg

Studenten die in de vragenlijst hebben aangegeven mee te willen werken voor een vervolgonderzoek worden hiervoor benaderd. Zo is MijnHvA bijvoorbeeld nieuwsgierig wat studenten verwachten bij een app die te downloaden is via de App of Playstore ten opzichte van wat MijnHvA op dit moment biedt.

GO HvA is de centrale plek waar studenten, onderzoekers en medewerkers samenwerken aan de duurzame ambities van de HvA. Zij proberen een actieve bijdrage te leveren aan het ecologische, sociaal en economisch duurzamer maken van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Maar hoe kijken de huidige studenten tegen duurzaamheid aan? Welke thema’s op dit gebied zijn bij hen bekend en wat kan GO HvA (nog) beter doen om de aansluiting met deze doelgroep te realiseren? Om dit te onderzoeken is er onder het HvA-studentenpanel een vragenlijst uitgezet. Tussen 21 februari en 9 maart hebben 565 panelleden (respons: 41%) het onderzoek ingevuld.

De belangrijkste resultaten van dit onderzoek op een rij:

 • Op een schaal van 1 (‘zeer onbelangrijk’) tot 10 (‘zeer belangrijk’) geven de panelleden gemiddeld een 7,6 op de vraag hoe belangrijk zij duurzaamheid in het algemeen vinden.
 • Driekwart van de studenten (76%) maakt zich zorgen over de toekomst van de maatschappij en bijna een even grote groep (73%) vindt het goed dat duurzaamheid een belangrijk thema binnen de hogeschool is.
 • De belangrijkste onderwerpen met betrekking tot duurzaamheid zijn: de klimaatcrisis (70%), duurzaam opwekken van energie (65%) en afvalverwerking/afvalscheiding (55%).
 • Studenten komen op verschillende manieren in contact met duurzaamheidsinitiatieven binnen de HvA. Vier op de tien (39%) komt hiermee in aanraking via de opleiding en via posters en afbeeldingen binnen de HvA-gebouwen (39%). Een op de vijf (21%) geeft echter aan nooit in aanraking te komen met dergelijke initiatieven.
 • Als de vraag wordt gesteld waar studenten het eerst zouden kijken of met wie zij als eerst contact zouden opnemen als ze een vraag hebben over duurzaamheid, dan geeft 30 procent aan contact te leggen met een (eigen) docent en even grote groep (29%) te kijken op de home page van de HvA. 16 procent zou geen informatie opzoeken over dit onderwerp.
 • Bij drie op de tien studenten (29%) vormt duurzaamheid een (zeer) groot onderdeel van de studie. De helft van de studenten (50%) geeft aan dat duurzaamheid gedeeltelijk terugkomt in het curriculum.
 • De drie meest gekozen onderwerpen op de vraag: “op welk van de gebieden vind jij het belangrijk dat de HvA wat met duurzaamheid doet?”, zijn: afvalverwerking/afvalscheiding (60%), circulaire economie (bijv. recycling of hergebruik van spullen; 57%) en duurzaam opwekken van energie (53%).

Het starten van een (nieuwe) opleiding is een spannende aangelegenheid. Om studenten goed te laten landen bij hun opleiding en ze welkom te laten voelen op de hogeschool, zorgt afdeling communicatie ervoor dat de studenten diverse communicatieberichten ontvangen die hierbij moeten helpen. Om te onderzoeken welke communicatieberichten hierbij het meest geschikt zijn en gewaardeerd worden, heeft de HvA een vragenlijst onder de eerste- en tweedejaarsstudenten van het studentenpanel uitgezet (gezien de aard van het onderzoek zijn alleen (potentiële) nieuwe studiestarts benaderd). Tussen 29 november en 13 december hebben 161 studenten de vragenlijst ingevuld (respons: 25,9%).

De belangrijkste resultaten van het onderzoek uit december 2022 op een rij:

 • Meer dan de helft van de studenten (53%) vindt dat zij voorafgaand aan de studie vanuit de opleiding voldoende informatie hebben ontvangen om goed te kunnen starten. Meer dan twee op de drie (68%) van alle HvA'ers vindt dat zij hierover voldoende informatie hebben ontvangen van de hogeschool.
 • Het welkomstgevoel is hoog: 81% zegt het (zeer) eens te zijn met de stelling dat de HvA ervoor heeft gezorgd dat de student zich welkom voelde bij de opleiding.
 • Driekwart (75%) heeft gebruik gemaakt van de site hva.nl/sterkvanstart bij aanvang van de studie. Een op de vijf (19%) is wel bekend met de website, maar heeft er geen gebruik van gemaakt.
 • Vanuit de diverse communicatieberichten die de studenten (mogelijk) hebben ontvangen, zijn zij vooral bekend met: de herinneringsmail voor (her)inschrijving (89%), de welkomst-sms op de eerste collegedag (49%) en de informatiemail over de start van de opleiding (48%).
 • Naast diverse welkomstcommunicatieberichten biedt de HvA ook een newbie gids aan voor startende studenten: 55% is hier echter niet bekend mee. Degenen die hier wel bekend mee zijn beoordelen de gids als (zeer) nuttig (76%).

Sinds eind 2019 besteed de HvA extra aandacht aan studentenwelzijn. Resultaten van verschillende onderzoeken (van vlak voor en tijdens de coronapandemie) hebben mede geleid tot meer en gerichtere ondersteuning voor onze studenten. Hoe gelukkig waren HvA-studenten eind 2022 en welke mogelijkheden ziet de HvA om studenten (nog) beter te ondersteunen?

Een greep uit de belangrijkste resultaten van het laatste welzijnsonderzoek onder het HvA-studentenpanel*:

 • Het algemene geluksgevoel van onze studenten is op vergelijkbaar niveau van voor de coronapandemie: 72% geeft in 2022 een 7 of hoger voor het geluksgevoel exclusief studie, tegenover 75% in 2019.
 • 63% van de studenten geeft hun geluksgevoel inclusief studie een 7 of hoger (in 2019 was dit 69%).
 • Meer dan de helft (54%) van onze studenten ervaart regelmatig tot (bijna) altijd negatieve stress, dit komt grotendeels overeen met landelijke gegevens. De drie grootste stressoren zijn, net zoals vorig jaar, het combineren van studie, werk en een sociaal leven, deadlines en studiedruk/studie-eisen. Daarnaast gaven in 2022 bijna vier op de 10 studenten aan dat financiële zorgen regelmatig tot (bijna) altijd voor negatieve stress zorgen.
 • De helft van onze studenten ervaart hoge druk met name vanuit zichzelf om studieprestatie te leveren. Het aandeel dat aangeeft (bijna) nooit deze druk te voelen is gedaald ten opzichte van december 2019.


Werkgroep studentbegeleiding

Uit het welzijnsonderzoek blijkt dat meer studenten in 2022 contact hadden met hun studentbegeleider. Het aandeel dat geen contact heeft gehad met een studentbegeleider is gedaald van 24 procent (april 2021) naar 18 procent (november 2022). Studenten verschillen van mening als het gaat om de inhoud en mate van het contact. Studenten zien ruimte voor verbetering van de begeleiding bij de oriëntatie op (toekomstige) beroepsvoorkeuren en bij het maken van een (studie)planning en andere keuzes om de opleiding zo goed mogelijk te doorlopen.

Inmiddels is de werkgroep studentbegeleiding gestart met een HvA-brede aanpak voor het versterken van studentbegeleiding op maat. Doel is om in ieder geval een belofte te kunnen doen over de studentbegeleiding waar iedere student minimaal op mag rekenen. Ook komt er aandacht voor de professionalisering van studentbegeleiders voor het begeleiden van studenten.

Vervolg

In dit nieuwsbericht zijn slechts enkele uitkomsten van het meerjarige studentenwelzijnsonderzoek opgenomen. Het gehele onderzoek is een waardevol meetinstrument om ons onderwijs en de ondersteuning aan onze studenten te voeden en te verbeteren. Vanuit dat oogpunt worden de faculteiten (opleidingscommissies en facultaire deelraden) en betrokken ondersteunende afdelingen geadviseerd de resultaten gezamenlijk te bespreken en, waar wenselijk, op zoek te gaan naar meer duiding rondom specifieke thema’s en vervolgacties te bespreken.


Gepubliceerd door  Institutional Research 28 augustus 2023