Resultaten

Bedankt voor je input! Op deze pagina vind je de resultaten van de verschillende onderzoeken die we onder het HvA-studentenpanel hebben uitgevoerd. Voor een onderzoek worden niet altijd alle leden van het HvA-studentenpanel uitgenodigd. Het kan dus voorkomen dat je aan bepaalde onderzoeken niet hebt meegewerkt.

ONDERZOEKEN 2021-2022

Eind juni 2022 is er een onderzoek onder het studentenpanel uitgezet met betrekking tot het begrip ‘blended onderwijs’. Deze onderwijsvorm, dat een op elkaar aangesloten mix van online activiteiten en locatie-onderwijs vormt, vindt steeds meer zijn intrede op de HvA. Het doel van dit onderzoek was dan ook om te achterhalen hoe de HvA-studenten op dit moment denken over dit thema. Tussen 20 juni en 12 juli 2022 hebben in totaal 523 studenten de vragenlijst ingevuld (respons 40%).


De belangrijkste resultaten van het onderzoek uit juni 2022 op een rij:

 • Bijna driekwart van de studenten geeft aan dat het toevoegen van locatie-onderwijs aan online activiteiten hen helpt de lesstof beter te begrijpen. Andersom, wanneer online activiteiten aan locatie-onderwijs wordt toegevoegd, is dat 60%.
 • Zes op de tien studenten geeft aan locatie-onderwijs nodig te hebben om de online activiteiten goed te kunnen volgen. Andersom is dat 35%.
 • Iets meer dan 40% van de studenten vindt de verhouding tussen locatie-onderwijs en online activiteiten precies goed. Drie op de tien geeft aan dat het onderwijs (veel) te veel online gericht is, terwijl een kwart juist aangeeft dat de onderwijsactiviteiten juist (veel) te veel op locatie plaatsvinden.
 • Het merendeel van de studenten (61%) is het eens met de stelling dat online onderwijs op de HvA op diverse manieren wordt aangeboden (denk hierbij aan het aanbieden van bijvoorbeeld online teksten, audiofragmenten, video’s). Ook geeft meer dan de helft aan dat deze goed aansluiten op de aangeboden lesactiviteiten. Wel vindt vier op de tien dat dit op een aansprekendere manier wordt gedaan.
 • Het studentenpanel geeft aan dat de mogelijkheden tot het ontvangen van feedback via de aangeboden online activiteiten echter matig zijn. 45% vindt dat er voldoende mogelijkheden zijn om feedback van de docent te ontvangen en 39% van het panel ziet voldoende mogelijkheden om dit van medestudenten te ontvangen.
 • De online middelen (opgenomen hoorcolleges, quizzen/games, FeedbackFruits) worden het meestal tussen de een tot twee keer per week geraadpleegd. Hierbij zijn de opgenomen hoorcolleges, online instructievideo’s en oefenopdrachten het populairst.


Verdiepende gesprekken

Een redelijk grote groep studenten binnen het panel heeft aangegeven open te staan voor verdiepende gesprekken met betrekking tot dit onderwerp. Met een aantal van hen zal door de afdeling Onderwijs & Onderzoek en/of Studentenzaken contact worden opgenomen voor mogelijke vervolggesprekken.

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) maakt gebruik van verschillende digitale toetsapplicaties. Eén van die applicaties is TestVision. Deze applicatie wordt onder andere gebruikt voor het maken van een online toets vanuit huis. Voor een aanbesteding van TestVision zijn de HvA en UvA nu benieuwd in hoeverre studenten tevreden zijn met deze digitale toetsapplicatie. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen hoe tevreden of ontevreden studenten zijn over TestVision. In totaal hebben 708 studenten de vragenlijst ingevuld (responspercentage van 52%).


De belangrijkste resultaten uit het onderzoek zijn:

 • Ongeveer de helft van de studenten heeft minimaal één keer een toets gemaakt in TestVision en heeft daardoor ervaring met de applicatie. Van de studenten die gebruik hebben gemaakt van TestVision geeft de meerderheid aan het een prettige toetsomgeving te vinden.
 • De meeste studenten geven aan dat hun algemene ICT vaardigheden goed zijn. Weinig studenten ervaren problemen bij het inloggen bij of afsluiten van TestVision. Ook het beantwoorden van de gesloten vragen en het navigeren in de applicatie gaat bij de meeste studenten relatief goed.
 • Het beantwoorden van open vragen en het gebruik van de editor hiervoor worden als minder gemakkelijk ervaren. Inzage in eerder gemaakte toetsen werkt voor minder dan de helft van de studenten goed. Daarnaast heeft één op de vijf studenten hier geen ervaring mee.
 • Studenten vinden TestVision een duidelijk, overzichtelijk en makkelijk programma. Ze waarderen de mogelijkheid om een vraag te markeren om hier later in de toets nog naar terug te kunnen gaan. Daarnaast vinden studenten het prettig dat er een tijdsaanduiding in de applicatie zichtbaar is en waarderen ze het als ze het behaalde toetsresultaat gelijk kunnen inzien na het beëindigen van de toets.
 • Studenten zien ook zeker nog verbeterpunten voor TestVision. Automatisch opslaan van open antwoorden wordt door studenten meerdere keren genoemd als verbeterpunt. Een aantal studenten geeft aan dat ze zich zorgen maken over hun privacy als TestVision wordt gebruikt samen met Proctorio en geven aan dat ze dit graag verbeterd zien. Een ander verbeterpunt voor TestVision is de navigatie tussen vragen in de toets. Studenten zouden graag terug willen kunnen gaan naar vragen of vooruit willen kijken naar de vragen die nog gaan komen, vergelijkbaar met hoe sommige papieren toetsen waren.

In februari 2022 is in samenwerking met de bibliotheek het studentenpanel ingezet om in kaart te brengen hoe vaak studenten de fysieke bibliotheek bezoeken, welke faciliteiten ze kennen, gebruiken en hoe ze deze waarderen. In totaal hebben 618 studenten de vragenlijst ingevuld (respons 45%).


De belangrijkste resultaten uit het onderzoek zijn:

 • Studenten beoordelen de bibliotheek gemiddeld met een 7,3
 • Twee derde (66%) van de studenten geeft aan sinds het begin van dit studiejaar (september 2021) een bibliotheeklocatie bezocht te hebben. Hiervan bezoekt ongeveer de helft de bibliotheek 1 keer per maand of minder.
 • De bibliotheek in het Kohnstammhuis (24%) en het Wibauthuis (23%) worden het vaakst bezocht.
 • De belangrijkste redenen om een bibliotheeklocatie van de HvA te bezoeken is om te studeren (70%). Daarnaast worden samenwerken met andere studenten (42%) en het lenen of inkijken van de fysieke collectie boeken, tijdschriften of documenten genoemd (38%).
 • Het boeken lenen/inkijken (66%), de individuele studieplekken (64%) en de databanken (62%) zijn de drie meeste bekende diensten van de bibliotheek. Van de studenten die de betreffende dienst kennen, worden de databanken (48%), de individuele studieplekken (43%) en de samenwerkplekken (34%) het meest gebruikt.
 • Als studenten iets willen weten over de bibliotheek gebruikt twee derde (65%) van de studenten hiervoor de website van de bibliotheek. Bijna zes op de tien (56%) vind de website (heel) duidelijk.
 • De drie meest genoemde kenmerken van een goede studieplek zijn volgens studenten goede voorzieningen zoals stopcontacten/whiteboard/printmogelijkheden (59%), rustige/stille omgeving (48%) en comfortabel meubilair (42%).
 • De meest genoemde thema’s waar volgens studenten meer aandacht aan besteed mag worden, zijn training over studievaardigheden (36%), leren omgaan met studiedruk (34%) en afstuderen (32%).

De resultaten uit dit onderzoek zullen waar mogelijk worden gebruikt om de dienstverlening van de bibliotheek te verbeteren. Om deze uitkomsten goed te kunnen duiden, worden er ook interviewsessies georganiseerd met studenten.

Voor de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is het van groot belang dat privacy en informatieveiligheid op orde is en dat alle medewerkers en studenten zorgvuldig met persoonsgegevens en andere gevoelige data omgaan. In januari 2022 is via het HvA-studentenpanel een eerste kwantitatief online onderzoek (online vragenlijst) uitgevoerd. Het doel is om in kaart te brengen in hoeverre HvA-studenten op dit moment privacybewust en informatieveilig gedrag willen en kunnen uitvoeren? En hoe ervaren zij de urgentie? In totaal hebben 660 studenten de vragenlijst ingevuld (responspercentage van 49%).


De belangrijkste resultaten uit het onderzoek zijn:

 • Studenten vinden het (erg) belangrijk dat de HvA zich bezighoudt met het realiseren van een privacybewuste en informatieveilige organisatie.
 • Lang niet iedereen merkt dat de HvA maatregelen neemt op het gebied van privacy en informatiebeveiliging.
 • Een derde van de studenten besteedt zelf (veel) aandacht aan privacy en informatiebeveiliging tijdens het studeren.
 • Een gebrek aan automatisme en kennis zijn de belangrijkste redenen onder studenten om weinig aandacht te besteden aan privacy en informatieveiligheid.
 • De meerderheid treft maatregelen door de laptop niet onbeheerd of onvergrendeld achter te laten, alert te zijn op phishing en door het instellen van sterke wachtwoorden.
 • Driekwart werkt wel eens met persoonsgegevens; studenten proberen alleen relevante gegevens te verzamelen en delen.
 • De meerderheid is bereid om extra tijd en energie te steken om privacybewust en informatieveilig te werken, bijna niemand staat hier afwijzend tegenover.
 • De ruime meerderheid van de studenten is niet bekend met de leidraden vanuit HvA.
 • Minder dan één op vijf geeft aan goed gefaciliteerd te worden door de HvA om privacybewust en informatieveilig te kunnen werken.
 • Studenten zijn van diverse onderwerpen onvoldoende op de hoogte, vooral over bij wie ze terecht kunnen met vragen en wat ze moeten doen bij een datalek.
 • Verbeterpunten gaan met name over frequente communicatie over dit onderwerp via diverse kanalen en het opstellen van duidelijke richtlijnen.

De HvA gebruikt deze resultaten onder andere als input voor het ontwikkelen van een programma privacy en security awareness.

Afgelopen twee jaar zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar het welzijn van studenten (kort voor en tijdens de coronaperiode) en is hierover veel informatie beschikbaar gekomen. In november 2021 is er weer een onderzoek uitgezet onder het studentenpanel om in kaart te brengen hoe het met de studenten van de HvA gaat. In de online vragenlijst waren vragen opgenomen die (in)direct gaan over het welzijn. Het merendeel van de vragen is afkomstig uit de eerdere onderzoeken, op die manier kan het welzijn worden gemonitord. Tussen 9 en 22 november hebben in totaal 748 studenten de vragenlijst ingevuld (responspercentage 48 procent).

De belangrijkste resultaten van het onderzoek uit november 2021 op een rij:

 • Het aandeel studenten dat zich goed voelt (inclusief studie) is gestegen ten opzichte van april. Ook het energiepeil van de studenten is gestegen ten opzichte van april en is weer terug op het niveau van voor de coronacrisis (december 2019). Veerkracht is vergelijkbaar met de meting in april 2021 en december 2019.
 • Studenten voelen zich minder vaak eenzaam of alleen dan in april. In de huidige meting geeft 32 procent van de studenten aan zich regelmatig eenzaam of alleen te voelen.
 • Ongeveer driekwart van de studenten is overwegend positief over de studieomgeving. Het percentage wat zich gezien en gehoord voelt door de docenten ligt met 62 procent wel een stuk lager.
 • Bijna zes op de tien studenten geeft aan regelmatig tot (bijna) altijd negatieve stress te hebben ervaren in het huidige studiejaar. Studenten ervaren (nog steeds) meer negatieve stress dan bij de meting in december 2019. De drie grootste stressoren voor studenten zijn het combineren van studie, werk en een sociaal leven, deadlines en studiedruk/studie-eisen.
 • Studenten ervaren de meeste druk vanuit zichzelf en in mindere mate vanuit hun omgeving en instanties om studieprestaties te leveren.
 • Bijna de helft van de studenten is positief over de hulp en begeleiding bij de HvA. Dit is vergelijkbaar met december 2019.
 • Ten opzichte van april geven meer studenten aan wekelijks contact te hebben met de studentbegeleider(s). Ook in de toenemende tevredenheid over de mate van contact lijkt de extra inzet op studiebegeleiding zichtbaar te worden.
 • Ongeveer de helft van de studenten heeft minder dan 1 keer per maand of geen contact met de studentbegeleider. Op basis van het feit dat de krimp van deze groepen niet significant is, kan gesteld worden dat deze groep maar beperkt bereikt wordt met de extra inzet op studiebegeleiding.
 • Van de studenten die contact hebben gehad met hun studentbegeleider is twee derde tevreden over de inhoud. De helft van de studenten is tevreden over de mate van contact. Dit is vergelijkbaar met april 2021.


Dialoogsessies

Als vervolgstap, naar aanleiding van het laatste studentenwelzijnsonderzoek, gaan er dialoogsessies met studenten per faculteit plaatsvinden in de maanden februari en maart 2022. De insteek van deze duidingsgesprekken, waar College van Bestuur voorzitter Jopie Nooren zo veel mogelijk bij aansluit, is om dieper in te gaan op de ervaringen, behoeften en oplossingsrichtingen in zaken zoals studentbegeleiding. Daarnaast is het doel om per faculteit te bespreken wat gaat goed en wat kan beter.


Student Info

Via Student Info kun je alle informatie over hulp en begeleiding vinden . Neem contact op of kom langs bij Student Info voor al je vragen of gewoon een luisterend oor, we helpen je graag verder. Wil je tips over studeren op afstand? Je vindt ze hier.

ONDERZOEKEN 2020-2021

In het april en mei 2021 is de derde corona-enquête uitgevoerd onder studenten. Deze gaat in op de actuele stand van zaken welzijn, het effect van genomen maatregelen en een vooruitblik naar het nieuwe studiejaar/post-corona. In totaal hebben 673 studenten de vragenlijst ingevuld (respons 44%). Tijdens het veldwerk werd de lockdown versoepeld. Er werd meer onderwijs op locatie mogelijk, terrassen gingen open en de avondklok verviel.

Resultaten

De belangrijkste resultaten uit het onderzoek zijn:

 • Het geluk en de veerkracht zijn vergelijkbaar met de meting in november. Het energiepeil van de studenten is gedaald ten opzichte van november.
 • Studenten voelen zich vaker regelmatig eenzaam of alleen dan in november. 39% van de studenten geeft aan zich regelmatig eenzaam of alleen te voelen.
 • Ongeveer 28% van de studenten maakt zich veel of zeer veel zorgen over hun studievoortgang door de coronacrisis. Dit percentage is gedaald ten opzichte van november 2020. Toen maakte 40% van de studenten zich (zeer) veel zorgen.
 • Net als in november willen studenten met name naar de HvA komen voor activiteiten waarbij een bepaalde mate van interactie vereist is, zoals sociale ontmoetingen (58%), om samen te werken (57%) en voor werkcolleges (54%).
 • Twee op de vijf studenten geven aan dat het volgen van online onderwijs in de periode tussen januari en half april (zeer) goed is verlopen. Dit komt overeen met de meting in november.
 • Bijna 60% van de studenten weet waar en bij wie ze op de hogeschool terecht kunnen als ze te maken hebben met (persoonlijke) problemen die de studievoortgang belemmeren.
 • Ruim de helft (53%) van de studenten heeft minder dan 1 keer per maand of geen contact met de studentbegeleider.
 • Van de studenten die contact hebben gehad met hun studentbegeleider is twee derde tevreden over de inhoud. De helft van de studenten is tevreden over de mate van contact.

Reactie College van Bestuur

De uitkomsten van deze corona-enquête bevestigen het beeld dat ook in de eerste en tweede ronde naar voren kwam. Ruim een jaar lang heeft iedereen zich meer dan 100% ingezet én te maken gehad met ingrijpende beperkingen. Dit heeft nadelige gevolgen voor het welbevinden van studenten en voor het onderwijs en het onderzoek. De HvA maakte het al in een vroeg stadium van de coronapandemie mogelijk om extra mensen in te zetten voor de studentbegeleiding. Ondanks de genomen maatregelen is het niet gelukt om alle nadelige gevolgen te ondervangen.

Sinds enige tijd daalt gelukkig het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames en neemt het aantal mensen dat gevaccineerd is snel toe. We kunnen daarom weer met voorzichtig optimisme vooruit kijken. We gaan opveren, de balans opmaken, ervaringen vertalen in keuzes en zaken weer oppakken die tijdens de coronapandemie zijn blijven liggen. Het gaat daarbij in het begin om sociale ontmoetingen en om met elkaar te bespreken wat er nodig is om de periode die voor ons ligt goed in te richten. Voldoende persoonlijke aandacht voor iedere student heeft de allerhoogste prioriteit.

In maart 2021 is in samenwerking met Studentenzaken het studentenpanel ingezet om in kaart te brengen tegen welke obstakels studenten aanlopen om tijdens de studie naar het buitenland te gaan en of deze obstakels reden zijn om geen buitenland plannen te maken of ze te annuleren. In totaal hebben 695 studenten de vragenlijst ingevuld (respons 43%).

Hieronder de belangrijkste resultaten op een rij:
• Een kwart (24%) van de deelnemende studenten is van plan om tijdens hun studie naar het buitenland te gaan. Een derde (34%) is dit niet van plan. Eén op de vijf (20%) was dit van plan, maar is van gedachten veranderd. 15 procent van de studenten geeft aan nog niet te weten of ze naar het buitenland willen gaan tijdens de studie.
• De respondenten die niet van plan zijn om tijdens hun studie naar het buitenland te gaan of nog niet weten of ze naar het buitenland willen gaan, geven als voornaamste redenen dat het te duur is (62%), men niet weet hoe ze het moeten regelen (48%) en dat men niet zo lang weg wil zijn van thuis, familie, vrienden etc. (41%).
• Van de respondenten die van plan zijn of waren, wilde men voornamelijk naar de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Spanje.
• Een derde (34%) van de studenten die plannen heeft om naar het buitenland te gaan of al is geweest, heeft onderzocht of men ook in aanmerking komt/kwam voor een scholarship/beurs. Respondenten hebben vooral via de HvA website/intranet (47%), Google (44%) en via het International Office (40%) gezocht naar informatie.
• De studenten die geen plannen (meer) hebben om naar het buitenland te gaan of dit nog niet weten, geven met name aan dat ze wel naar het buitenland zouden gaan als ze meer geld te besteden zouden hebben (56%), als ze van tevoren met een begeleider een plan en een doel kunnen opstellen (45%) en als ze meer begeleiding zouden krijgen bij het invullen van het papierwerk (39%).

De resultaten uit dit onderzoek zullen waar mogelijk worden gebruikt om te bepalen of de genoemde obstakels kunnen worden weggenomen vanuit het onderwijs of de beurzenprogramma’s die de HvA aanbiedt.

De HvA heeft besluiten genomen over internationale mobiliteit van studenten en medewerkers in het eerste semester van studiejaar 2021-2022. Lees de voorwaarden

Uitgebreide voorwaarden staan op de interne site naarhetbuitenland.mijnhva.nl of de AZ-lijst. Op deze pagina staat ook meer informatie over de coulanceregeling in het eerste semester. Heb je vragen? Neem dan contact op met Jennifer Gravendaal, projectleider Diversiteit en Inclusie Erasmus+/beurzenprogramma’s bij Studentenzaken.

In december 2020 is het studentenpanel ingezet om in kaart te brengen wat de behoeftes zijn van studenten bij het zoeken naar informatie en bij het vragen naar hulp en begeleiding. In totaal hebben 775 studenten de vragenlijst ingevuld (respons 48,2%).

Hieronder de belangrijkste resultaten op een rij:

 • Van de studenten heeft een minderheid (35%) het afgelopen jaar (september 2019 tot invullen enquête) wel eens hulp gevraagd.
 • De studenten die hulp zoeken doen dit het meeste via hun studieloopbaanbegeleider (65%), een docent (53%) of een medestudent (37%).
 • Die hulp krijgen ze ook het meeste van bovengenoemde personen: studieloopbaanbegeleider (47%), een docent (38%) of een medestudent (25%). Daarbij krijgen ze ook vaak hulp van de studentendecaan (30%).
 • Het grootste deel van de studenten (78%) heeft binnen een week antwoord op hun hulpvraag gekregen. Uiteindelijk heeft 94% van de studenten binnen twee weken antwoord op hun vraag gekregen.

 • Wanneer studenten extra informatie opzoeken, zoeken zij meestal naar informatie over:
  - praktische studiezaken (collegegeld, inschrijving, rooster, etc.), 58%;
  - persoonlijke omstandigheden (bijvoorbeeld functiebeperking, ziekte, psychische omstandigheden, familieomstandigheden, financiële problemen), 28%;
  - toegankelijkheid en bereikbaarheid van gebouwen, 26%;
  - procedures examencommissie, 26%.
 • Wanneer studenten naar informatie over deze onderwerpen zoeken doen zij dit veelal via de
  - A-Z lijst (51%);
  - Brightspace (46%);
  - medestudenten (43%);
  - docenten (42%);
  - of de studieloopbaanbegeleider (40%).
 • Wanneer studenten extra hulp of begeleiding nodig hebben bij algemene studievaardigheden, krijgen zij dit het liefst van een docent (44%), hun studieloopbaanbegeleider (43%), medestudenten (27%), of een werkgroepje studenten (23%).
 • Bij persoonlijke omstandigheden krijgen studenten het liefst hulp van een studieloopbaanbegeleider (50%), studentendecaan (34%) of studentenpsycholoog (33%).
 • Studenten hebben het meest behoefte aan ondersteuning op het gebied van plannen en studiestress (37%), carrière en loopbaan (35%), weerbaarheid (21%) en eenzaamheid (19%).

 • Studenten krijgen binnen de HvA het liefst informatie of antwoord op hun vragen via een breed scala aan communicatiemiddelen. Het liefst krijgen ze antwoord op hun vraag via fysiek contact met een docent, studieloopbaanbegeleider, studieadviseur, vertrouwenspersoon of studentendecaan (63%).
 • Verder zijn e-mail (52%), de website (38%), een fysiek punt op de campus (35%), online chat (33%), Whatsapp (33%) en telefoon (26%) gewenste middelen om antwoord op de vraag te krijgen.
  - Het is onduidelijk of het per vraag verschilt via welke weg studenten het liefst antwoord krijgen op hun vraag.

Dit onderzoek fungeert als nulmeting. De resultaten uit dit onderzoek zullen worden gebruikt om met behulp van Student Info, zorg te dragen voor goed georganiseerde en makkelijk vindbare hulp en begeleiding binnen de HvA.


Hulp nodig?

Soms kan het voorkomen dat je hulp nodig hebt. Raadpleeg onderstaande bronnen voor meer informatie over de hulp en begeleiding die de HvA aanbiedt en om tips te krijgen om deze tijd zo goed mogelijk door te komen.

- studentinfo.mijnhva.nl
- Telefoon: 020-595 1430 (ma-do 9.00 tot 15.00 uur)
- WhatsApp: 06-28 53 35 46 (ma-do 10.00 tot 16.30 uur)
- E-mail: studentinfo@hva.nl
- Op locatie:
Leeuwenburg, begane grond tegenover de grote trap (ma-do 9.00 tot 15.00 uur)
Nicolaes Tulphuis vanaf 7 april (wo en do 9:00 tot 15:00 uur)

Als vervolg op het onderzoek in juni van dit jaar is onlangs opnieuw een corona-enquête uitgevoerd onder het HvA-studentenpanel om in kaart te brengen hoe het met de studenten gaat. In totaal hebben 929 studenten de vragenlijst ingevuld (respons 58,1%).

Resultaten

De belangrijkste bevindingen die naar voren kwamen uit het rapport zijn;
- Het geluk, het energiepeil en de veerkracht van de studenten lijkt weer bij te trekken in de richting van het oude niveau, zoals gemeten in december 2019.
- Ongeveer 32% van de studenten maakt zich in het algemeen (zeer) veel zorgen over de coronacrisis.
- 74% van de studenten is dit jaar op de HvA geweest en ze zijn tevreden over binnenkomst en vertrek en communicatie in de gebouwen over de coronaregels en de veiligheid. Studenten zijn het meest ontevreden over gebruik projectruimtes/onderwijs.
- 40% van de studenten geeft aan dat het online onderwijs goed is verlopen. Dit percentage is afgenomen in vergelijking met de meting in juni van dit jaar.
- Bijna 60% van de studenten geeft aan te weten bij wie ze terecht kunnen met problemen die de studie belemmeren.
- Studenten beoordelen de manier waarop de HvA hun informeert over de gevolgen van corona voor de opleiding gemiddeld met een 6,4.

Reactie College van Bestuur

Het CvB leest dat het geluk, energiepeil en de veerkracht van onze studenten enigszins lijkt te herstellen, maar realiseert zich tegelijkertijd dat deze enquête is afgenomen voor de tweede lockdown die afgelopen december is ingegaan en dat de beperkingen die zo'n lockdown met zich meebrengt opnieuw flexibiliteit en veerkracht van onze studenten vraagt.

De uitkomsten van deze enquête, samen met de uitkomsten van de eerdere onderzoeken naar het welzijn van onze studenten (rapport Studentenwelzijn december 2019, rapport Corona Enquête mei 2020, panelgesprekken Studentenwelzijn november 2020) geven de noodzaak aan te verbeteren waarbij informatievoorziening, contact met studenten door studentbegeleiders en blended onderwijs in het oog springen.

50 Procent van de studenten geeft aan (nog) niet tevreden te zijn over de mate van contact met studentbegeleiders (mentor, coach, slb'er, studieadviseur, casemanager) en ruim 40 procent meldt niet of nauwelijks contact te hebben met hun studentbegeleider. Eén op de vijf studenten geeft aan niet altijd te weten waar en wanneer de online lessen zijn en waar zij het online lesmateriaal kunnen vinden. En studenten zijn minder tevreden over online onderwijs dan voor de zomer.

Het CvB benadrukt dan ook dat het welzijn van studenten in relatie staat tot tijdige en adequate informatievoorziening, regelmatig persoonlijk contact en vertrouwen in het aangeboden onderwijs. Het CvB heeft de faculteiten gevraagd de resultaten van de enquêtes te bespreken, successen te benoemen en te delen en verbeterpunten aan te pakken.

ONDERZOEKEN 2019-2020

In de periode mei-juni 2020 is het HvA-studentenpanel ingezet om in kaart te brengen hoe het met de studenten gaat ten tijde van de Corona crisis. In totaal hebben 659 studenten de vragenlijst ingevuld (respons 48,8%). Hieronder de belangrijkste resultaten op een rij:

 • Voltijd bachelorstudenten zijn op dit moment minder tevreden over de studie in het algemeen dan in de periode vóór de coronacrisis (cijfers februari 2020).
 • Het grootste probleem dat studenten ervaren bij het volgen van online onderwijs is de mindere mate van interactie tijdens de lessen.
 • Meer dan de helft van de studenten geeft aan (veel) minder studiemotivatie te hebben op dit moment dan voor de coronacrisis
 • Met betrekking tot hun welzijn blijkt dat studenten op dit moment minder gelukkig zijn en minder energie en veerkracht ervaren dan vóór de coronacrisis (cijfers december 2019).
 • Bijna 30 procent van de studenten maakt zich in het algemeen veel of zeer veel zorgen over de coronacrisis. De meeste zorgen gaan over het welzijn en de gezondheid van familie en vrienden.
 • Meer dan de helft van de studenten ervaart een (veel) hogere studiedruk dan voor de coronacrisis en 19 procent een (veel) lagere studiedruk.
 • De meest genoemde studiedrukverhogende factoren zijn
  • verminderde concentratie,
  • gemis aan face-to-face contact met medestudenten en docenten
  • een verstoorde balans tussen studie en privé.
 • De studiedrukverlagende factoren zijn met name
  • het ontbreken van de reistijd
  • dat studenten nu zelf hun tijd kunnen indelen.
 • Bijna de helft van de studenten geeft aan dat het online onderwijs de afgelopen weken in het algemeen (zeer) goed is verlopen. Daarentegen geeft ook bijna 18% aan dat het onderwijs (zeer) slecht is verlopen.

HvA neemt signalen serieus

De uitkomst laat zien dat het welzijn van de studenten onder druk staat als gevolg van de coronacrisis. Ook wordt duidelijk dat de wijze waarop de hogeschool haar onderwijs en voorzieningen voor studenten inricht niet zonder meer is opgewassen tegen dit soort ingrijpende gebeurtenissen.

De HvA neemt deze signalen zeer serieus en de uitkomsten van dit onderzoek sterken de HvA in de overtuiging dat een herontwerp van het curriculum naar blended onderwijsvormen en de intensivering van de begeleiding van en dienstverlening aan studenten noodzakelijk zijn.

Concreet gaat het dan om:

 • de investering in veelvormig onderwijs en verschillende leerpaden zodat elke student de regie over zijn eigen studiepad kan voeren;
 • de HvA-begeleiding van, dienstverlening aan en communicatie met zowel studenten als collega’s ‘student driven’ te maken en zo beter te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van (groepen) studenten;
 • een beter inzicht te verwerven in vraagpatronen en doelgroepen en de aansluiting van voorzieningen daarbij door de inzet van panelonderzoek en kwalitatieve gesprekken met groepen studenten.

Het onderzoek laat naast knelpunten ook zien dat studenten veel respect en waardering hebben voor de inzet van docenten en ondersteuning bij de omzetting van onderwijs op locatie naar onderwijs op afstand. Het CvB is blij met dit signaal en sluit zich graag aan bij deze waardering.

De HvA is aan de slag met het Instellingsplan 2021-2026. In het Instellingsplan is straks vastgelegd waarop de HvA de focus gaat leggen de komende jaren en welke ambities de HvA daarbij heeft. Daarvoor zijn een aantal thema’s geselecteerd. De keuze van de thema’s is gebaseerd op de visie van de HvA en gesprekken over de inhoud van het instellingsplan met diverse gremia in de HvA.


De studenten van het HvA-studentenpanel zijn in april 2020 gevraagd wat deze thema’s voor hen betekenen aan de hand van een vragenlijst, waarbij ze per vraag/thema maximaal 3 antwoorden konden aanvinken. In totaal hebben 641 studenten van het panel de vragenlijst ingevuld.


Belangrijkste resultaten

Studenten hebben de onderwerpen gerankt naar belang (belangrijkste thema bovenaan):
1. persoonlijke ontwikkeling
2. goede docenten
3. studentsucces
4. stimulerende leeromgeving
5. persoonlijke begeleiding
6. situatie/ervaring na afstuderen
7. flexibel onderwijs
8. goede studie(loopbaan) begeleiders
9. onderzoek tijdens je opleiding

Wat voor een student 'persoonlijke ontwikkeling' is loopt uiteen. Belangrijkste is (49,7%): dat ik weet wat mijn sterke kanten zijn en deze ook kan inzetten. Gevolgd door: dat ik steeds beter weet wie ik ben (40,2%) en dat ik leer omgaan met verschillende situaties in mijn leven en opleiding (40,2%).


Iemand is volgens studenten een 'goede docent' als: de docent goed de lesstof kan overbrengen (59,2%), de docent me motiveert (56,3%) en de docent me inspireert (45%).


'Studentsucces' is voor studenten: dat ik straks een diploma heb (59,3%), dat ik mezelf heb kunnen ontwikkelen tijdens mijn opleiding (55,4%) en dat ik voorbereid ben op mijn rol in de beroepspraktijk/samenleving (52,5%).


Lees het hele rapport


Vervolg


De resultaten uit dit onderzoek worden gebruikt voor de invulling van het Instellingsplan 2021-2026. De eerste contouren van het Instellingsplan zullen besproken worden met een groep studenten die aan dit onderzoek hebben meegedaan.

Aangezien de resultaten van Nationale Studenten Enquête (NSE) 2019 niet beschikbaar zijn en de resultaten van NSE 2020 pas in september verwacht werden, is in januari en februari het HvA-studentenpanel ingezet om oordelen van studenten te verzamelen. In totaal hebben 722 studenten de vragenlijst ingevuld.

De studenten van het panel is gevraagd een algemeen oordeel te geven over hun studie en over deelaspecten van hun studie. Daarnaast zijn nog een aantal extra vragen gesteld over de informatievoorziening, studiefaciliteiten en de studieroosters.

Belangrijkste resultaten

De belangrijkste resultaten uit het onderzoek laten het volgende zien:

 • In het algemeen lijken de cijfers van studenttevredenheid in lijn te zijn met cijfers uit voorgaande jaren. Ongeveer 69% van de voltijd bachelor studenten is (zeer) tevreden met de opleiding in het algemeen.
 • Studenten zijn het meest tevreden over de aspecten de algemene sfeer, groepsgrootte, inhoud en algemene vaardigheden. Minder tevreden zijn ze over de internationalisering, informatievoorziening en studiebegeleiding.
 • Uit onze analyse komt naar voren dat het verbeteren van de aspecten inhoud, informatievoorziening, algemene vaardigheden en voorbereiding op de beroepsloopbaan het grootste effect heeft op het verbeteren van de algemene tevredenheid van studenten bij de HvA.
 • De algemene tevredenheid wijkt niet significant af van de streefwaarde (71%) die de HvA heeft opgenomen in het instellingsplan. De overige HvA-brede tevredenheidsindicatoren, gerelateerd aan studiefaciliteiten, informatie en studieroosters, zijn significant lager dan de streefwaarden.

NSE 2020

Donderdag 19 maart 2020 heeft de minister samen met de koepels en de studentenbonden besloten dat de NSE 2020 niet door zal gaan. De redenen hiervoor zijn:

 • Alle inspanningen van instellingen zijn op dit moment erop gericht dat het reguliere onderwijs zo goed als mogelijk doorgang kan vinden;
 • Omdat het organiseren van de NSE ook om inspanningen van instellingen vraagt (aanleveren gegevens, promotie voor het invullen van de NSE, communicatie), is besloten de NSE van dit jaar geen doorgang te laten vinden.
 • Een extra reden hierbij is dat de NSE van dit jaar gehouden zou worden in de periode van 20 april t/m juni, waarbij er een groot risico zou zijn dat in de context van de uitzonderlijke maatregelen die nu genomen worden, de uitkomsten van de NSE niet valide zouden zijn.

Wil je meer weten over de NSE ga dan naar het lemma op de AZ-lijst of naar de website van Studiekeuze123.

Heb je vragen? Neem contact op met Institutional Research (IR).

In december 2019 is het HvA-studentenpanel ingezet om in kaart te brengen hoe het met de studenten van de HvA gaat. Er is onderzocht hoe studenten hun eigen geluk en levensstijl beoordelen en hoe zij hun persoonlijke hulpbronnen zoals energie en veerkracht ervaren. Daarnaast is onderzocht in welke mate studenten negatieve stress ervaren en wat zij zelf doen om stress tegen te gaan. Tot slot zijn enkele vragen over studentenparticipatie gesteld. In totaal hebben 715 studenten de vragenlijst aangevuld.

Bekijk de belangrijkste resultaten van dit onderzoek in de infographic

Vervolg

De resultaten van het onderzoek worden besproken met onder andere Studentenzaken, HvASamen en collega’s van de opleiding Toegepaste Psychologie. Vervolgens zal een kwalitatieve sessie georganiseerd worden waarin met studenten besproken wordt hoe de resultaten van dit onderzoek geduid moeten worden. Doel van deze sessie is dat een goede basis ontstaat voor concrete vervolgstappen om het welzijn van HvA-studenten (verder) te verbeteren.

In de periode oktober-november 2019 is het HvA-studentenpanel ingezet om te inventariseren in hoeverre studenten hun opleiding kunnen en willen afstemmen op de eigen interesses en ambities. Onderzocht is in welke mate en vorm zij behoefte hebben aan inhoudelijke keuzevrijheid en wat de wensen zijn m.b.t. minoren en het honours onderwijs. In totaal hebben 660 studenten de vragenlijst ingevuld. De belangrijkste resultaten staan hieronder vermeld.

Behoefte aan volgen eigen interesses

 • Hoewel 59% van de studenten aangeeft dat hun opleiding de mogelijkheid biedt om de eigen interesses te volgen, heeft een meerderheid de behoefte aan meer mogelijkheden.
 • Over de mate en vorm van de keuzemogelijkheden zijn studenten verdeeld. Een derde van de studenten geeft de voorkeur aan het kiezen uit aangeboden specialisaties (met daarbinnen een combinatie van verplichte vakken en keuzevakken).
 • 42% van de studenten geeft aan dat hun opleiding niet aansluit op de aangegeven voorkeur. Vooral studenten die de voorkeur geven aan een programma met veel vrije ruimte (17%), ervaren dat de opzet van hun opleiding daar beperkt op aansluit.

Behoeften met betrekking tot minoren

 • Circa twee op de vijf studenten geeft de voorkeur aan een minor die voortbouwt op de kennis in hun eigen opleiding (specialistisch programma); een kwart geeft de voorkeur aan een verbredend programma en 17% aan een interdisciplinair programma
 • Eén minor met een omvang van 30 studiepunten heeft de voorkeur boven twee van 15.
 • Ruim 30% wil het liefst zelf een minor samenstellen.
 • Naast (meer) minoren in het eigen vakgebied, hebben de meeste studenten behoefte aan minoren op het gebied van technologische innovaties, sociaal-maatschappelijke vraagstukken en internationale ontwikkelingen.

Behoeften met betrekking tot extra uitdaging en honours onderwijs

 • Twee op de vijf studenten heeft behoefte aan extra uitdaging in of naast het onderwijs.
 • Ruim de helft van de studenten is niet goed bekend met honours onderwijs, de helft van deze groep heeft hier echter wel belangstelling voor.
 • Van de studenten die bekend zijn met honours onderwijs spreekt een verdieping in het vakgebied van de eigen opleiding het meest aan.
 • Wat betreft de vorm van het honours onderwijs geeft de helft van de studenten de voorkeur aan extracurriculaire honoursmodules van 5 studiepunten of één traject van 15 studiepunten dat over meerdere jaren is uitgesmeerd.
 • Van de studenten die bekend zijn met honours onderwijs vindt ruim de helft dat alle studenten die dat zelf willen, mogen deelnemen aan honours onderwijs. 41 % van de studenten heeft een voorkeur voor selectie van studenten.

Vervolg

De uitkomsten van het onderzoek worden besproken met de faculteiten, in het honoursnetwerk en in het minorennetwerk. Aanvullend zullen enkele focusgesprekken met studenten plaatsvinden ter verdieping van de uitkomsten. De resultaten van het onderzoek en de reflecties hierop worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van het hogeschoolbrede programma Flexibel Onderwijs.

In september 2019 is het HvA-studentenpanel ingezet om inzicht te krijgen in het sportgedrag van studenten tijdens het studiejaar 2018/2019. Daarnaast is in kaart gebracht wat de kennis, houding en het gedrag is als het gaat om de Universitair Sport Centrum (USC)-sportfaciliteiten die door de HvA aan studenten wordt aangeboden. In totaal hebben 459 studenten de vragenlijst ingevuld.

De belangrijkste resultaten:

Sportgedrag

61% van de studenten sport wekelijks, 31% sport zelf drie keer of vaker per week. Fitness lijkt het meest populair onder de studenten, zo geeft 56% van de studenten aan te fitnessen. Deeltijdstudenten geven vaker aan niet te sporten.

Bekendheid USC

56% van de HvA studenten is bekend met het USC. En hoe dichter de student bij zijn/haar studielocatie woont, hoe bekender ze zijn met het USC.

Gebruik USC-faciliteiten

6% van de studenten geeft aan wel eens te sporten bij het USC. Hoe dichter studenten bij hun studielocatie wonen, hoe vaker ze ook bij het USC sporten. De reistijd is van invloed op de keuze voor het USC. Het merendeel van de studenten (71%) geeft aan komend studiejaar te verwachten niet te gaan sporten bij het USC.

Belang sportfaciliteiten

Een kleine meerderheid van de studenten (52%) verwacht dat een hogeschool sportfaciliteiten aanbiedt aan studenten. 45% van de studenten vindt dat de aangeboden sportfaciliteiten een meerwaarde is voor de HvA. Voor slechts 6% van de studenten heeft het aanbieden van sportfaciliteiten de keuze om hier te gaan studeren versterkt.

Vervolg

De resultaten van het onderzoek zijn belangrijke input voor nieuwe afspraken die met het USC worden gemaakt. Daarnaast worden ze meegenomen in het studentenbeleid op de thema’s Studentbetrokkenheid en Studentenwelzijn. Specifiek wordt gekeken naar wat de HvA wil met sport en welke positie sport krijgt binnen de campusontwikkeling.

Naar aanleiding van de resultaten zal vervolgonderzoek plaatsvinden in de vorm van panelgesprekken waarbij ook internationale studenten worden betrokken.

ONDERZOEKEN 2018-2019

In juni 2019 hebben 502 studenten (respons 49%) deelgenomen aan het onderzoek over hun mening en wensen op het gebied van internationalisering. Uit het onderzoek blijkt dat HvA studenten waarderend, maar ook kritisch zijn naar de HvA; zij geven de HvA gemiddeld een 6,2 als rapportcijfer voor internationalisering. De belangrijkste resultaten uit het onderzoek laten het volgende zien:

• 51 procent van de studenten heeft voorafgaand aan de studie geen ervaring opgedaan met internationalisering at home of abroad;
• Studenten noemen gebruik van internationale literatuur, aandacht voor andere culturen in de les en mogelijkheden om stage te lopen of te studeren in het buitenland als meest voorkomende voorbeelden van internationalisering in hun opleidingen. Andere relevante voorbeelden1 worden in slechts 3-25% van de gevallen genoemd;
• Collaborative Online International Learning (COIL), online uitwisselingen tussen studenten via Skype of andere vormen van online platforms vindt maar bij een klein gedeelte (4%) van de studenten plaats in het onderwijs van hun opleidingen;
• Van de ondervraagde studenten vindt 63% dat er (veel te) weinig aandacht is voor internationale en interculturele aspecten in de opleiding. Het overige deel van de studenten vindt de aandacht (precies) goed (33%) of zelfs teveel (4%);
• De belangrijkste onderwerpen waarmee de HvA aan de slag moet om internationalisering beter te laten slagen zijn volgens de studenten in dit onderzoek onder andere: meer interculturele uitwisseling of activiteiten en meer ontmoeting(en) met andere culturen;
• Studenten geven aan dat de HvA voldoende stappen onderneemt om mogelijkheden voor internationalisering zichtbaar te maken, maar zij vinden ook dat er ruimte is voor verbetering.

Vervolg

Het is de wens van het programmateam internationalisering middels een focusgesprek met representatie vanuit de deelnemende faculteiten nader in gesprek te gaan over de resultaten en de manier waarop deze geïnterpreteerd kunnen worden en over welke adviezen er gegeven kunnen worden aan de faculteiten.

Vragen? Voor vragen over dit én andere onderzoeken van het HvA-studentenpanel, mail ons gerust.


1 Internationale casuïstiek/praktijkvoorbeelden in studiemateriaal, aandacht voor andere culturen in studiemateriaal of lessen, Internationale opdrachtgevers voor (afstudeer)projecten, Internationale online uitwisselingsprojecten met studenten, Internationale gastsprekers/gastcolleges, Deelname aan internationale conferenties / congressen /exposities, Internationaal georiënteerde (module) opdrachten in een andere taal, International week/mobility week, interculturele uitwisselingen of activiteiten

65% van de studenten is geïnteresseerd in nieuws, ontwikkelingen en achtergrondverhalen over de studie en de HvA

In maart 2019 hebben we alle leden van het HvA-Studentenpanel benaderd om te kijken naar de behoefte en mening van studenten over nieuws, ontwikkelingen en achtergrondverhalen over de studie en de HvA. Én in hoeverre de studenten bekend zijn met HvanA, het online magazine voor en door studenten en medewerkers van de HvA. In totaal ontvingen 1049 studenten een uitnodiging om deel te nemen aan de online vragenlijst, 591 studenten hebben dat gedaan (respons is 56,3%).

Belangrijkste resultaten

 • 65% van de studenten is geïnteresseerd in nieuws, ontwikkelingen en achtergrondverhalen over de eigen studie en de HvA;
 • Studenten zijn vooral geïnteresseerd in nieuws over de eigen studie (85%), ontwikkelingen in hun eigen vakgebied (77%) en de arbeidsmarkt en/of beroepspraktijk (60%);
 • De MijnHvA-website (69%) is het populairste kanaal om op de hoogte te blijven van nieuws, ontwikkelingen en achtergrondverhalen over de eigen studie en de HvA.

Nieuws, ontwikkelingen en achtergrondverhalen over de eigen studie en de HvA

HvanA

 • 23% van de studenten kent de HvanA, waarvan 15% het medium enkel van naam kent;
 • De studenten die HvanA beter dan alleen van naam kennen, bezoeken het medium in de meeste gevallen eens per week (27%);
 • Zij beoordelen HvanA met een 7,3, 83% zou HvanA aanbevelen aan medestudenten.

Vervolg

HvanA bekijkt aan de hand van de resultaten welke stappen komend studiejaar gezet worden om het bereik van het online magazine te vergroten. Ze doen dit op basis van de verkregen inzichten in mediagebruik (sociale media), interesses en of de berichten van HvanA voldoende aansluiten bij de wensen van de studenten.

Vragen?

Voor vragen over dit én andere onderzoeken van het HvA-Studentenpanel, mail ons gerust. Wil je meer weten over HvanA? Kijk op hun website of neem contact op.


HvA-studenten zijn het meest tevreden over de sfeer, groepsgrootte, inhoud en docenten van hun opleiding. Dit blijkt uit een onderzoek over studenttevredenheid onder 553 studenten van het HvA-studentenpanel. Ongeveer 72% van de voltijd bachelor studenten is (zeer) tevreden met de opleiding in het algemeen. Dit is in lijn met de studenttevredenheidcijfers van voorgaande jaren.

Goede sfeer en docenten

Studenten geven de hoogste scores aan de algemene sfeer (78%), groepsgrootte (66%), inhoud (64%) en docenten (62%) van hun opleiding. Internationalisering (31%), informatievoorziening (40%) en studiebegeleiding (43%) worden het minst gewaardeerd.

Nationale Studentenenquête

Voorgaande jaren deden we, net als (bijna) alle Nederlandse hoger onderwijsinstellingen, mee met de Nationale Studentenenquête. Op 26 maart heeft de Vereniging Hogescholen echter besloten niet verder mee te werken aan de uitvoering van de enquête van 2019. Lees ook het nieuwsbericht ‘Hogescholen stoppen deelname aan Nationale Studenten Enquête’ . Vandaar dat we dit jaar op andere manieren de feedback van studenten verzamelen.

Meer informatie?

- AZ-lemma Nationale Studenten Enquête

Heb je vragen? Neem contact op met Institutional Research (IR).

HvA-studenten doen liefst mee aan onderzoek als het over onderwijs gaat

Onder leden van het HvA-Studentenpanel is onderzoek gedaan hoe studenten denken over onderzoek. Dit leverde bruikbare inzichten op! De resultaten gaan we dan ook delen met HvA-medewerkers die onderzoeken afnemen of hierbij betrokken zijn. Het onderzoek onder het HvA-studentenpanel liep van 10 december vorig jaar tot en met 7 januari 2019. In totaal kregen 991 studenten een uitnodiging en gingen 627 studenten daarop in. Het responspercentage is daarmee 63,3 procent.


Belangrijkste resultaten

 • Studenten ontvangen onderzoekscommunicatie het liefste per email, gevolgd door MijnHvA. Onder onderzoekscommunicatie verstaan we uitnodigingen om mee te doen aan een onderzoek, maar ook terugkoppeling van de resultaten.
 • Studenten geven aan per maand gemiddeld 1,58 keer voor onderzoek te worden uitgenodigd. Een groot deel van de respondenten zou eigenlijk vaker mee willen doen aan onderzoek.
 • De studenten noemen als voornaamste motivatie om mee te doen aan een onderzoek dat ze hun mening willen geven en de HvA willen helpen verbeteren.
 • Studenten doen het liefst mee aan onderzoeken die betrekking hebben op onderwijs, zoals ‘inhoud van het onderwijs’ en ‘toetsing en beoordeling’.
 • Als het onderzoek uit een vragenlijst bestaat, geven studenten de voorkeur aan een maximale lengte van 5 of 10 minuten.
 • Als vergoeding krijgen studenten het liefst spaarpunten, die later omgezet kunnen worden in cadeaubonnen.
 • Meer dan driekwart van de studenten geeft aan het (zeer) belangrijk te vinden om informatie over de resultaten te ontvangen, het liefst door een kort nieuwsbericht en/of infographics.


Evaluaties

Naast de mening ten aanzien van onderzoeken in het algemeen hebben we ook vragen gesteld over de onderwijsevaluaties. Circa twee op de vijf studenten is (zeer) tevreden over deze evaluaties. Het gebrek aan terugkoppeling van de resultaten, waar studenten behoefte aan hebben, komt naar voren als belangrijke reden voor ontevredenheid.


Vervolg

We delen de resultaten van dit onderzoek met HvA-medewerkers die onderzoeken afnemen of hierbij betrokken zijn. Wij hopen dat medewerkers die onderzoek willen doen onder studenten hun voordeel doen met deze resultaten. Een kleine beperking van dit onderzoek is dat leden van het Studentenpanel naar hun mening over onderzoek is gevraagd. Deze studenten zijn vaker bereid mee te doen aan onderzoeken en daardoor wellicht niet representatief voor alle HvA-studenten.


Vragen?

Heb je vragen? Neem dan contact op met Institutional Research (IR).


In de periode van 31 oktober tot 12 november 2018 is het HvA-studentenpanel ingezet om de studiegids te evalueren. In het onderzoek kwamen onder andere de volgende vragen aan bod: Hoe beoordelen HvA-studenten de studiegids en welke verbeterpunten dragen ze aan? Wat is de bezoekfrequentie en hoe bekend is deze gids met informatie over de opleiding en vakken onder de doelgroep?

In totaal vulden 664 studenten de online vragenlijst in.

Resultaten

 • Een groot deel van de studenten (78%) geeft aan bekend te zijn met de studiegids en waardeert deze gemiddeld met een 7,0. Ook op faculteitsniveau scoort de studiegids een ruime voldoende, variërend tussen 6,8 en 7,2. Ouderejaarsstudenten zijn vaker bekend met de studiegids dan eerstejaars, maar zijn met een gemiddelde beoordeling van 6,9 iets kritischer dan eerstejaars die de studiegids gemiddeld een 7,1 geven.
 • Het merendeel van de studenten die bekend zijn met de studiegids bezoekt deze eens per maand of vaker (48,6%).
 • Andere informatiebronnen zijn de studiedelen en studiehandleiding op MijnHvA. Deze handleiding scoort gemiddeld een 7,1.
 • De studiegids wordt met name bezocht voor informatie over vakken, toetsinformatie en algemene informatie.

Verbeterpunten

De studenten is gevraagd naar mogelijke verbeterpunten voor de studiegids. Als verbeterpunten komen onder andere naar voren:

 • koppeling met jaarrooster en toetsrooster;
 • geen informatie in meerdere informatiebronnen;
 • meer uniforme informatie bij de verschillende onderwijseenheden;
 • duidelijkere invulling van verplichte aanwezigheid of huiswerk;
 • duidelijkere invulling van de studielast;
 • eenduidig invullen van studiegids, studiehandleiding en Onderwijs- en Examenregeling (OER).

Vervolg

De invulinstructie voor faculteiten/opleidingen voor de velden van de onderwijseenheden wordt aangevuld. Dit zal ervoor moeten zorgen dat er een duidelijkere invulling is van de verplichte aanwezigheid en van de studielast voor de studenten. Verder zal gezorgd worden dat de informatie in de studiegids en de studiehandleiding uniformer is.

Met de invoering van de digitale leeromgeving Brightspace voor de studiedelen wordt ook naar mogelijkheid gekeken de studiegidsinformatie hierin op te nemen en hiermee de informatiebronnen te koppelen.

Vragen?

Heb je vragen naar aanleiding van de evaluatie en vervolgstappen neem dan contact op met Studentenzaken, Centrale Coördinatie Studiegids: studiegids@hva.nl.

Gepubliceerd door  Institutional Research 14 september 2022